Στρατιωτική αναθεώρηση

Sergey Kurginyan: Το νόημα του παιχνιδιού - μια έκθεση για τον ΠΟΕ

109

Υποστηρίζετε την επικύρωση του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ;

Ναι - 159 (13.13%)
13.13%
No - 1023 (84.48%)
84.48%
Δεν με νοιάζει - 29 (2.39%)
2.39%
Sergey Kurginyan: Το νόημα του παιχνιδιού - μια έκθεση για τον ΠΟΕ

Προϋποθέσεις και κίνδυνοι προσχώρησης της Ρωσίας σε
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)
Αναλυτική έκθεση - βασικά στοιχεία και αριθμοί

Ετοιμάστηκε αναλυτική έκθεση
Διεθνές Δημόσιο Ίδρυμα
"Πειραματικό Κέντρο Δημιουργίας" (Center Kurginyan)


1. Βασικοί κανόνες του ΠΟΕ

1.1. Οι κανόνες του ΠΟΕ δεν λαμβάνουν υπόψη τους διεθνείς κανόνες του ΟΗΕ και άλλων και υπερισχύουν των εθνικών νομικών κανονισμών (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εργασίας, του κατώτατου μισθού, των κοινωνικών κανόνων, των περιβαλλοντικών κανόνων κ.λπ.). Η προσχώρηση στον ΠΟΕ προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης κανόνων, θα εφαρμόζονται οι κανόνες του ΠΟΕ.
1.1.1. Οι κανόνες του ΠΟΕ (Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών GATS) προβλέπουν μια «δοκιμή αναγκαιότητας» για την εθνική νομοθεσία. Οι εθνικοί νόμοι δεν μπορούν να "περιορίσουν το εμπόριο περισσότερο από όσο χρειάζεται". Η έννοια της «αναγκαιότητας» ερμηνεύεται από το Δικαστήριο του ΠΟΕ ή την «Επιτροπή GATS για την επίλυση διαφορών». Οι συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες, αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν ως δικαστές ή εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, η «Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών GATS» ​​έχει de facto δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας όσον αφορά τη ρύθμιση του εμπορίου.
1.1.2. Εάν ένα κράτος έχει συνάψει συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου με μία χώρα, τότε αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ισχύει και για επενδυτές σε άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ.
1.1.3. Το δίκαιο του ΠΟΕ είναι προηγούμενο (οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται σε αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί). Έτσι, όσο περισσότερες αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί κατά των αυστηρών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων ή αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, τόσο περισσότερες παρόμοιες αποφάσεις θα ληφθούν στη συνέχεια.
1.1.4. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου εγκρίνονται αυτόματα, εκτός εάν εκφραστεί ομόφωνη γνώμη για άρνηση έγκρισής τους. Δηλαδή, ένα μέρος που επιθυμεί να εμποδίσει την έγκριση μιας απόφασης πρέπει να πείσει όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΕ (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του αντιπάλου μέρους) για την ανάγκη άρνησης της έγκρισής της.
1.1.5. Εάν κάποιο μέρος στον ΠΟΕ κατηγορεί το άλλο ότι εφαρμόζει κανόνες διάκρισης, τότε όχι ο κατήγορος, αλλά ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει την υπόθεσή του. Για παράδειγμα, εάν η Ρωσία περιορίσει την εισαγωγή αμερικανικού κρέατος που έχει υποστεί επεξεργασία με χλώριο ή περιέχει αντιβιοτικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρονται στον ΠΟΕ, τότε είναι η Ρωσία που πρέπει να αποδείξει ότι αυτό το κρέας είναι επιβλαβές.
1.1.6. Η παραίτηση από τις υποχρεώσεις προς τον ΠΟΕ για την ελευθέρωση του εμπορίου ή η αλλαγή των όρων των υποχρεώσεων είναι δυνατή μόνο τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος αυτών των υποχρεώσεων και μόνο μετά την καταβολή αποζημίωσης για τρέχουσες και μελλοντικές ζημίες στους εμπορικούς εταίρους. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από το Δικαστήριο του ΠΟΕ ή από το διορισμένο όργανο επίλυσης διαφορών που ειδικεύεται σε συγκεκριμένες συμφωνίες.
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για αποζημίωση ή η εναγόμενη χώρα δεν συμμορφωθεί με τις συστάσεις για αποζημίωση, ο ΠΟΕ μπορεί να επιτρέψει στην κατηγορούσα χώρα να αναστείλει τις παραχωρήσεις και τις υποχρεώσεις της έναντι της εναγόμενης χώρας.
1.1.7. Επί του παρόντος, υπάρχουν δημοσιεύματα στον παγκόσμιο Τύπο που υποστηρίζουν ότι η μέγιστη κύρωση της «συμμετρικής άρνησης παραχωρήσεων» προς την εναγόμενη χώρα είναι ανεπαρκής και ότι το καθεστώς κυρώσεων πρέπει να θεσπίσει κανόνες για την αναγκαστική απόσυρση της αποζημίωσης που έχει εγκριθεί από τον ΠΟΕ υπέρ του κατήγορου. χώρα με τη μορφή αποξένωσης ξένων χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εναγόμενης χώρας. Ωστόσο, αυτή η ιδέα δεν υποστηρίζεται ακόμη από τον ΠΟΕ.
Ορισμένοι ειδικοί δεν αποκλείουν ότι οι νόμοι που προετοιμάζονται σε ορισμένες χώρες σύμφωνα με το πρότυπο του «νόμου Magnitsky» στις Ηνωμένες Πολιτείες (και με έναν απεριόριστο και μυστικό κατάλογο κρατών και προσώπων εναντίον των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις) μπορεί να γίνουν εργαλείο πιέσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της καταβολής αποζημιώσεων για επιβαρύνσεις κατά παράβαση του καθεστώτος του ΠΟΕ.

1.2. Η νομική βάση του ΠΟΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες συμφωνίες:
GATT (GATT, Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου).
GATS (GATS, Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών).
TRIPS (Σχετικές με τη Συνθήκη Πτυχές των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
TRIMS (Σύμβαση επένδυσης);
AoA (Συμφωνία για τη Γεωργία)·
SPS (Συμφωνία για Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα).
TBT (τεχνικά εμπόδια στην εμπορική συμφωνία).
συμφωνίες επιδότησης·
μέτρα αντιντάμπινγκ·
συμφωνίες χρηματοπιστωτικής αγοράς.


2. Οι κύριες υποχρεώσεις της Ρωσίας κατά την ένταξη στον ΠΟΕ

2.1. Η GATT (Συμφωνία για τους δασμούς και το εμπόριο) απαιτεί από τα μέλη του ΠΟΕ να μειώνουν σταθερά τους εμπορικούς δασμούς και τους δασμούς στο ελάχιστο, καθώς και να αρνούνται τη στήριξη για εξαγωγές «πέραν των αναγκαίων».
Στο πλαίσιο της προσχώρησής της στον ΠΟΕ, η Ρωσία συμφώνησε να περιορίσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε περισσότερα από 700 προϊόντα. Ως αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, η Ρωσική Ομοσπονδία δεσμεύτηκε να μειώσει τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή δασμών εισαγωγής αγαθών σε 7,8% από 10% το 2011.
Ο μέσος γεωργικός δασμός θα μειωθεί στο 10,8% από το σημερινό 13,2%, ο σταθμισμένος μέσος εισαγωγικός δασμός στα βιομηχανικά προϊόντα - από 9,5% σε 7,3%. Πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγικών δασμών θα μειωθούν από την ένταξη, ένα άλλο τέταρτο - τρία χρόνια μετά.
Ταυτόχρονα, στη Ρωσία η συνολική κρατική στήριξη για τις εξαγωγές δεν ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Στον κόσμο, η κρατική υποστήριξη μόνο για την ασφάλιση των εξαγωγών το 2011 ανήλθε σε (σε δισεκατομμύρια δολάρια): Κίνα - 60; Γαλλία - 30; ΗΠΑ - 17; Ινδία - 15; Γερμανία - 13; Ιταλία - 10; Βραζιλία - 10; Ιαπωνία - 5; Καναδάς - 5; Μεγάλη Βρετανία - 3.

2.2. Η GATS (Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών) απαιτεί οι ακόλουθοι τομείς να είναι ανοιχτοί στο ξένο κεφάλαιο:
Επιχειρηματικές υπηρεσίες: γιατροί, κτηνίατροι, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δικηγόροι, υπηρεσίες πληροφορικής, βάσεις δεδομένων, έρευνα και ανάπτυξη, υπηρεσίες ακινήτων, επισκευή και καθαρισμός χώρων, μίσθωση οχημάτων, πλοία, βιομηχανικός εξοπλισμός, διαφήμιση, επισκευή, τυπογραφεία, οικονομικές διαβουλεύσεις και άλλα.
Υπηρεσίες επικοινωνίας: ταχυδρομείο, παράδοση με ταχυμεταφορές, τηλέφωνο, e-mail, μετάδοση δεδομένων, τέλεξ, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ταινία, βίντεο, παραγωγή μουσικής και άλλα.
Κατασκευή και εγκατάσταση: παντός τύπου κατασκευές.
Εμπόριο: χονδρική και λιανική, franchise και άλλα.
Εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, σχολική εκπαίδευση, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, πρόσθετη εκπαίδευση και άλλα.
Υπηρεσίες στον τομέα της οικολογίας: ύδρευση και αποχέτευση, σκουπίδια, αποχέτευση κ.λπ.
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: όλα τα είδη ασφάλισης (ζωής, ατυχήματος, ιατρικές κ.λπ.), τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων κ.λπ.
Ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες: νοσοκομεία, άλλες υγειονομικές υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες,
Τουρισμός: ξενοδοχεία και εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, οδηγοί κ.λπ.
Αναψυχή, πολιτισμός και αθλητισμός: θέατρα, τσίρκο, τομέας αναψυχής, Νέα φορείς, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες και άλλα.
Υπηρεσίες μεταφορών: θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα, αεροπορικές μεταφορές, διαστημικές πτήσεις, σιδηρόδρομοι, οδικό σύστημα, σωλήνες πετρελαίου και άλλα.
Ενέργεια: εξόρυξη και μεταφορά ορυκτών. Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις γίνονται κυρίως σε διμερή βάση, αλλά το άνοιγμα αυτού του τομέα σχεδιάζεται να επιβληθεί σε όλες τις χώρες στο άμεσο μέλλον. (http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/energy_...)
Άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται.
Με την ένταξη στον ΠΟΕ, η Ρωσία θα αναλάβει υποχρεώσεις για 116 τύπους υπηρεσιών από τους 155 που προβλέπονται από την ταξινόμηση του ΠΟΕ. Δηλαδή, η Ρωσία στη σφαίρα της ρύθμισης της GATS κατάφερε να ορίσει ελάχιστους ειδικούς όρους. Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, τα μέλη του υποχρεούνται να άρουν σταδιακά όλους τους περιορισμούς που είχαν αρχικά θέσει για αλλοδαπά πρόσωπα και εταιρείες στους καταλόγους των υποχρεώσεών τους.

2.3. Το TRIPS (Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη Σφαίρα του Εμπορίου) απαιτεί πληρωμές για τη χρήση από μια χώρα μέλος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από άλλες χώρες. Η Ρωσία σε αυτό το μέρος της συμφωνίας δεν προέβλεπε δικούς της ειδικούς όρους (σε αντίθεση με την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική κ.λπ.).
Το 97% των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανήκουν σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες. Συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για όλες τις εξελίξεις και την τεχνογνωσία που έγιναν στην ΕΣΣΔ/Ρωσία και βγήκαν από τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, είτε με τη σειρά έρευνας για ξένες επιχορηγήσεις είτε με τη μορφή «διαρροής εγκεφάλων». Ως αποτέλεσμα της προμήθειας εξοπλισμού και τεχνολογιών στη Ρωσία για τους σκοπούς του προγραμματισμένου τεχνολογικού επανεξοπλισμού της οικονομίας, θα έχουν σίγουρα ένα ασφάλιστρο «πατέντας» στην τιμή.
Από τις πρωταρχικές συνέπειες σε αυτόν τον τομέα, οι ειδικοί προβλέπουν μια αναπόφευκτη αύξηση της τιμής των φαρμάκων στη Ρωσία. Ο λόγος είναι ότι οι κανόνες του ΠΟΕ δεν επιτρέπουν την αγορά και χρήση γενόσημων φαρμάκων (φθηνά ανάλογα φαρμάκων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

2.4. Η TRIMS (επενδυτική συμφωνία) απαγορεύει στους ξένους επενδυτές να προτείνουν ειδικούς όρους για την αποδοχή επενδύσεων. Ειδικότερα, η Ρωσία δεν θα μπορεί να απαιτεί από ξένες εταιρείες να χρησιμοποιούν προϊόντα, πρώτες ύλες και υλικά που παράγονται στη χώρα, να προσλαμβάνουν τον πληθυσμό της χώρας ως μέρος των εργαζομένων και επίσης να προτείνει απαιτήσεις μεταφοράς τεχνολογίας ως επενδυτική προϋπόθεση. .
Σε αυτό το μέρος των συμφωνιών του ΠΟΕ, η Ρωσία (σε αντίθεση με την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική) επίσης δεν όρισε σημαντικούς ειδικούς όρους.

2.5. Η AoA (συμφωνία για τη γεωργία) απαγορεύει στις χώρες μέλη του ΠΟΕ να παρέχουν μέτρα κρατικής στήριξης για την παραγωγή και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων πέραν αυτών που συμφωνήθηκαν κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Ξεκινώντας τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, η Ρωσία καθόρισε το επίπεδο στήριξης για τη γεωργία σε 89 δισεκατομμύρια δολάρια (το μέσο ετήσιο επίπεδο των επιδοτήσεων το 1989-1991). Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία μας «παρέδωσε» διαδοχικά τις αρχικές θέσεις, πρώτα σε 36 δισεκατομμύρια δολάρια, αργότερα - σε 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κατά την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, το επίπεδο των επιτρεπόμενων επιδοτήσεων καθορίστηκε στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, και μέχρι το 2017 θα πρέπει να μειωθεί στα 4,4 δισ. δολάρια Το 2011, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό 125 δισεκατομμύρια ρούβλια (λίγο περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια) για τη στήριξη της γεωργίας.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι κρατικές επιδοτήσεις στη γεωργία στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν από 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2007 σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009, στην Ιαπωνία - από 55 δισεκατομμύρια δολάρια σε 57 δισεκατομμύρια δολάρια και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 κράτη) μειώθηκε ελαφρά - από 160 δισεκατομμύρια σε 140 δισεκατομμύρια δολάρια (OECD. Stat, http://stats.oecd.org.).
Ως αποτέλεσμα, διατίθενται 1 φορές λιγότερα κονδύλια ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης στη Ρωσία από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 40-15 φορές λιγότερα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ειδικοί παραδέχονται ότι ο ρωσικός γεωργικός ανταγωνισμός στην ανοιχτή αγορά υπό τέτοιες συνθήκες είναι αδύνατος.


3. Οι πιο επώδυνες υποχρεώσεις της Ρωσίας κατά την ένταξη στον ΠΟΕ και οι συνέπειες της εφαρμογής τους

3.1. Στον τομέα της πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, η Ρωσία έχει δεσμευτεί να αυξήσει την τιμή των φυσικών πόρων για την εγχώρια παραγωγή (οι τιμές για τους πολίτες ρυθμίζονται προσωρινά) στο επίπεδο των τιμών εξαγωγής των πόρων. Όσον αφορά την πρόσβαση ξένων εταιρειών στην κατασκευή αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, φραγμάτων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα κράτη μέλη του ΠΟΕ έχουν ήδη προετοιμάσει αγωγές που απαιτούν την κατάργηση της εγχώριας ρωσικής νομοθεσίας που περιορίζει αυτή την πρόσβαση «πέρα από το απαραίτητο».
Επιπλέον, η Ρωσία έχει δεσμευτεί να δέχεται ξένα νομικά και φυσικά πρόσωπα από χώρες μέλη του ΠΟΕ να παρέχουν υπηρεσίες γεωλογικής και γεωφυσικής έρευνας χωρίς περιορισμούς. Επομένως, δεδομένου ότι ο νόμος περί υπεδάφους και η νομοθεσία για τις συμφωνίες καταμερισμού παραγωγής (PSA) είναι αντίθετες με τους κανόνες του ΠΟΕ (για παράδειγμα, ο νόμος PSA απαιτεί τουλάχιστον το 70% του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στα έργα να είναι ρωσικής κατασκευής), αυτοί οι νόμοι θα χρειαστούν να ακυρωθεί.
Οι καθορισμένοι όροι για την ένταξη στον ΠΟΕ θα οδηγήσουν σε απώλεια της ιδιοκτησίας των γεωλογικών πληροφοριών σχετικά με το υπέδαφος, οι οποίες θα ληφθούν από ξένους χρήστες υπεδάφους. στην απώλεια των πλεονεκτημάτων των εγχώριων χρηστών υπεδάφους κατά την καταχώριση του δικαιώματος ανάπτυξης κοιτασμάτων ορυκτών που ανακαλύφθηκαν από ξένες εταιρείες· στην απώλεια του αποκλειστικού δικαιώματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται με βάση γεωλογικές πληροφορίες για το υπέδαφος.
Με άλλα λόγια, η ρωσική ηγεσία δεν θα ξέρει καν τι ακριβώς, σε τι όγκο και ποιότητα, βρίσκεται στα εθνικά σπλάχνα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ και την Κίνα γίνονται δεκτές μόνο εθνικές εταιρείες σε υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που οφείλεται στη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια της χώρας των αποτελεσμάτων γεωλογικών ερευνών, σεισμικών εξερεύνησης, γεωτρήσεων και γεωφυσικών μελετών ηπειρωτικών και υπεράκτια πηγάδια.

3.2. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η πιο επικίνδυνη από τις συμφωνίες που εγκρίθηκαν με τον ΠΟΕ είναι η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι ομοσπονδιακές οικονομικές αρχές δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα που δεν θα επέτρεπαν την αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου των τραπεζών που λαμβάνουν ξένες επενδύσεις. εμπόδισε την επέκταση της κλίμακας ή του όγκου των εργασιών τέτοιων τραπεζών (δηλαδή, την κατάληψη του μεριδίου αγοράς των εγχώριων τραπεζών). εμπόδισε τη συμμετοχή τραπεζών με ξένες επενδύσεις στο άνοιγμα εγχώριων υποκαταστημάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία (δηλαδή την εδαφική επέκταση των ξένων τραπεζών).
Οι συμφωνημένες ποσοστώσεις για την παρουσία ξένων τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας δεν θα λειτουργήσουν σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου των ξένων τραπεζών σε βάρος των κερδών που λαμβάνονται στη Ρωσική Ομοσπονδία ή των κερδών που επιστρέφονται στη Ρωσική Ομοσπονδία από το εξωτερικό θα θεωρούνται εγχώριες επενδύσεις. Επιπλέον, όλες οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από ρωσικά νομικά πρόσωπα που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό σε θυγατρικές και εγχώριες βιομηχανίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα θεωρούνται επίσης εγχώριες επενδύσεις.
Δηλαδή, οι όροι ένταξης στον ΠΟΕ που εγκρίθηκαν από τη Ρωσία καταργούν ουσιαστικά όλους σχεδόν τους περιορισμούς στις δραστηριότητες των ξένων χρηματοπιστωτικών δομών στη Ρωσία.

3.3. Σύμφωνα με ειδικούς του αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος, στον αγροτικό τομέα, η χοιροτροφία και η γαλακτοκομία θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες από την ένταξη στον ΠΟΕ.
Για 6 χρόνια του εθνικού προγράμματος αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος, 200 δισεκατομμύρια ρούβλια επενδύθηκαν μόνο στην εκτροφή χοίρων. Σήμερα η αυτάρκεια χοιρινού κρέατος της Ρωσίας είναι περίπου 70% (η αναμενόμενη παραγωγή το 2012 είναι 2,6 εκατομμύρια τόνοι). Σύμφωνα με τους όρους του ΠΟΕ, θα υπάρξει ταχεία πτώση της παραγωγής στους 2 εκατομμύρια τόνους, η εργασία έως και 60% των χοιροτροφείων θα περιοριστεί. Οι «υποψήφιοι για χρεοκοπία» ύψιστης προτεραιότητας, σύμφωνα με επίσημες αναφορές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι τόσο μεγάλες επιχειρήσεις όπως η αγροτοβιομηχανική εταιρεία Miratorg. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν στον κλάδο. Στην κτηνοτροφία, μια θέση εργασίας δημιουργεί περίπου 10 θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα - σε logistics, μεταποίηση κ.λπ., δηλαδή η συνολική απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο θα ανέλθει σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.
Μετά την έναρξη ισχύος των νέων τελωνειακών δασμών στη Ρωσία, οι εισαγωγές όλων σχεδόν των γαλακτοκομικών προϊόντων θα αυξηθούν, ενώ η εγχώρια παραγωγή θα μειωθεί. Η αγορά θα γεμίσει με φθηνά εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα με φυτικά λίπη αντί για ζωικά. Ήδη το πρώτο έτος, οι απώλειες των παραγωγών γεωργικών προϊόντων λόγω της μείωσης της τιμής του γάλακτος θα ανέλθουν σε 29 δισεκατομμύρια ρούβλια μόνο στον όγκο του εμπορεύσιμου γάλακτος, οι περαιτέρω απώλειες θα αυξηθούν. Οι περικοπές τιμών θα οδηγήσουν σε πτώση του αριθμού των ζώων και της ακαθάριστης γαλακτοπαραγωγής, μαζικές χρεοκοπίες παραγωγών, καθώς και απότομη μείωση των θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο.

3.4. Η μείωση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα επιφέρει πολύ οδυνηρό πλήγμα στις περισσότερες βιομηχανίες, εξαιρουμένων των βιομηχανιών πρώτων υλών χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Ο λόγος είναι ότι η πλειονότητα των ρωσικών βιομηχανικών επιχειρήσεων λειτουργεί με χαμηλή κερδοφορία, πολλές (ειδικά σε μονοβιομηχανικές πόλεις) είναι ασύμφορες και διατηρούνται σε βάρος της κρατικής στήριξης (επιδοτήσεις, παροχές, αποπληρωμή δανείων, αμνηστίες χρέους). Η μείωση των δασμών για τους ξένους ανταγωνιστές και η μη διαθεσιμότητα κρατικής υποστήριξης κατά την ένταξη στον ΠΟΕ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, θα οδηγήσει σε καταστροφή και χρεοκοπία 30-40 χιλιάδων βιομηχανικών επιχειρήσεων τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, περισσότερες από 300 μονοβιομηχανικές πόλεις θα βρεθούν στη ζώνη της κοινωνικοοικονομικής καταστροφής. Η υποχρεωτική αύξηση των εγχώριων τιμών των μεταφορέων ενέργειας και των πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις κατά την ένταξη στον ΠΟΕ θα επιταχύνει και θα εμβαθύνει αυτή τη διαδικασία.

3.5. Στις αμυντικές βιομηχανίες (πρόκειται για περίπου 1300 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 64 συνιστώσες οντότητες της Ρωσίας, με απασχόληση περίπου 2 εκατομμυρίων ατόμων), οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της κερδοφορίας ή είναι ασύμφορες, ειδικά εκείνες που παράγουν μη στρατιωτικά προϊόντα.
Η προσχώρηση στον ΠΟΕ αποκλείει τα τρέχοντα μέτρα άμεσης και έμμεσης στήριξης αυτών των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των αμνηστιών χρέους). Ταυτόχρονα, με την προβλεπόμενη μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού ως αποτέλεσμα της ένταξης στον ΠΟΕ, η ικανότητα του κράτους να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας μέσω του μηχανισμού των δημοσίων συμβάσεων θα μειωθεί κατακόρυφα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, μετά την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, πολλές εγχώριες βιομηχανίες που παρέχουν στους παραγωγούς όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό με πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
Έτσι, σύμφωνα με επίσημες αναφορές σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, μετά την ένταξη στον ΠΟΕ, τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας όπως η LOMO OJSC, η Ural Optical and Mechanical Plant OJSC και ορισμένες άλλες δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την κερδοφορία της παραγωγής. Συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στρατηγικών επιχειρήσεων που αποτελούν τον «σκελετό» της οικονομίας και της κοινωνικής σφαίρας των «πόλεων μιας βιομηχανίας» (για παράδειγμα, JSC «Tutaevsky Motor Plant»).
Σύμφωνα με ειδικούς της αμυντικής βιομηχανίας, υπό το καθεστώς του ΠΟΕ, περισσότερες από 600 επιχειρήσεις του κλάδου δεν θα μπορέσουν να «επιβιώσουν», θα χαθούν έως και 700 χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθώς και ένα μέρος υψηλά καταρτισμένου προσωπικού που είναι κρίσιμο για τη διασφάλιση του έργου και της ανάπτυξης του κλάδου.

3.6. Ως αποτέλεσμα της ένταξης στον ΠΟΕ και της μείωσης των εισαγωγικών δασμών στα αυτοκίνητα, το μερίδιο των Ρώσων κατασκευαστών στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων θα μειωθεί από 65% σε 40%, στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων - από 70% σε 35% τα επόμενα χρόνια, με περαιτέρω πτωτική τάση.
Η αντισταθμιστική λύση που προτείνει η κυβέρνηση για την αυτοκινητοβιομηχανία με τη μορφή έμμεσου δασμού «τέλους ανακύκλωσης» δεν μπορεί να είναι ανθεκτική, σίγουρα θα αμφισβητηθεί και θα ακυρωθεί από το Δικαστήριο του ΠΟΕ.
Σύμφωνα με επίσημες αναφορές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τέτοιες μεγαλύτερες ρωσικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η AvtoVAZ Group, η GAZ Group, η Kamaz θα είναι πέρα ​​από το περιθώριο κερδοφορίας. Αυτό το μέρος της συμφωνίας θα έχει ιδιαίτερα επώδυνες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση στις πόλεις όπου η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού εργάζεται σε εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων (Tolyatti, Naberezhnye Chelny).
Σημειώστε ότι στην Κίνα και τη Βραζιλία απαγορεύεται εντελώς η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στην Ινδία τα ξένα αυτοκίνητα φορολογούνται με 105-200%.

3.7. Στον κλάδο της κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων, ο δασμός στην εισαγωγή νέων εισαγόμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών θα μειωθεί κατά 3 φορές και ο δασμός στα μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα θα μειωθεί κατά 5 φορές. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή ξένων γεωργικών μηχανημάτων θα έχει πρόσβαση σε όλους τους επιτρεπόμενους τύπους επιδοτήσεων στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των όγκων παραγωγής και της κερδοφορίας, υπό τις συνθήκες του καθεστώτος του ΠΟΕ, τέτοιες μεγάλες μονάδες όπως η Rostselmash γίνονται αμέσως μη ανταγωνιστικές και ασύμφορες. Σχεδόν κανένας εξοπλισμός δεν παραγγέλνεται από τη Rostselmash, με την προσδοκία ότι ο φτηνός μεταχειρισμένος ξένος εξοπλισμός θα πλημμυρίσει στη Ρωσία στο εγγύς μέλλον. Στον κλάδο συνολικά, το μερίδιο των εγχώριων γεωργικών μηχανημάτων στη Ρωσία προβλέπεται να μειωθεί από 52% το 2011 σε 12% το 2015 και σε 3% έως το 2020. Περίπου 100 επιχειρήσεις θα χαθούν, περισσότερες από 50 χιλιάδες θέσεις εργασίας θα περικοπούν.

3.8. Με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, οι περισσότερες βασικές εγχώριες χημικές βιομηχανίες γίνονται μη ανταγωνιστικές. Έτσι, τώρα η εθνική βιομηχανία χλωρίου ικανοποιεί την εγχώρια ρωσική ζήτηση για πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) κατά 50%, το υπόλοιπο εισάγεται, αλλά νέες εγκαταστάσεις παραγωγής κατασκευάζονται στη Ρωσία. Το 70% του κόστους του PVC είναι ηλεκτρική ενέργεια, η οποία κοστίζει 2,5-3 ρούβλια ανά kWh για έναν Ρώσο κατασκευαστή και 30-40 καπίκια ανά kWh στην Κίνα.
Με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, οι εισαγωγικοί δασμοί στο PVC θα μειωθούν σημαντικά, η αγορά θα ανοίξει πλήρως και η τιμή της ενέργειας θα αυξηθεί. Η ρωσική παραγωγή θα χάσει αυτόματα την ανταγωνιστικότητα, θα αναγκαστεί να βγει από την αγορά και θα χρεοκοπήσει.

3.9. Σύμφωνα με ειδικούς του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, οι απώλειες στην ελαφριά βιομηχανία ως αποτέλεσμα της ένταξης στον ΠΟΕ θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 2,7 δισεκατομμύρια ρούβλια ετησίως και η αποζημίωση για ζημίες μέσω κρατικής στήριξης δεν θα υπερβαίνει τα 600 εκατομμύρια ρούβλια ετησίως. Η καταστροφή του κλάδου θα συνεχιστεί.

3.10. Όσον αφορά την αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι συνθήκες για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ είναι από τις δυσκολότερες μεταξύ όλων των τομέων του τομέα των υπηρεσιών (από τους στρατηγικούς τομείς - οι πιο δύσκολες). Όλες οι χώρες BRICS σε αυτόν τον τομέα έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς για τους μη κατοίκους.
Με την ένταξή της στον ΠΟΕ, η Ρωσική Ομοσπονδία δεσμεύεται να δέχεται νομικά και φυσικά πρόσωπα από άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και στο εξωτερικό, αλλά σε παραλήπτες από τη Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τους όρους του εθνικού καθεστώτος χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή, η Ρωσία δίνει «για γενική χρήση» την πιο σημαντική σφαίρα εθνικής ασφάλειας.
Επιπλέον, θα επιτρέπεται σε ξένα πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό, να παρέχουν υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων σε πρόσωπα από τη Ρωσία μέσω της εγκατάστασης εμπορικής παρουσίας στο έδαφος της Ρωσίας, όχι απαραίτητα με τη νομική μορφή νομικής οντότητας. Για τους σκοπούς της παροχής τέτοιων υπηρεσιών, ένα άτομο από κράτος μέλος του ΠΟΕ θα έχει το δικαίωμα να ανοίξει, για παράδειγμα, ένα υποκατάστημα στη Ρωσία ή να χρησιμοποιήσει έναν πράκτορα.
Από όλες τις χώρες BRICS, η Ρωσία είναι η μόνη που άνοιξε την αγορά υπηρεσιών ειδησεογραφικών πρακτορείων σε ξένους από χώρες μέλη του ΠΟΕ και με ευνοϊκούς όρους.

3.11. Η Ρωσία, όταν προσχωρεί στον ΠΟΕ, ανοίγει την αποδοχή ξένων προσώπων στις υπηρεσίες δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για απεριόριστη διαρροή πληροφοριών πριν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (τεχνολογικές λύσεις και τεχνογνωσία) από τη χώρα. Δηλαδή, απειλεί τις πληροφορίες και την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας και έρχεται σε αντίθεση με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τον Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» (από το 1993, για λόγους εθνικής ασφάλειας, μόνο Ρώσοι πολίτες μπορούν να είναι δικηγόροι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στη Ρωσία ).

3.12. Στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου, η Ρωσία έχει δεσμευτεί για την εισαγωγή ξένων εταιρειών στη ρωσική αγορά υπό τους όρους εθνικής μεταχείρισης με τρεις περιορισμούς:
- η εμπορική παρουσία επιτρέπεται μόνο με τη μορφή νομικής οντότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
- μπορεί να καθιερωθεί ένα κρατικό μονοπώλιο χωρίς διακρίσεις στα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλη.
- δεν γίνονται δεκτές υποχρεώσεις σε σχέση με επιδοτήσεις και άλλες μορφές κρατικής στήριξης σε σχέση με το εμπόριο χειροτεχνίας και άλλων αγαθών και αντικειμένων που σχετίζονται με την εθνική κουλτούρα και ταυτότητα.
Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο είναι ο κύριος τομέας δραστηριότητας των ρωσικών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (αποτελεί το 70-75% του κύκλου εργασιών όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ρωσία), αυτή είναι η κύρια σύνθεση της ρωσικής -ονομάζεται «μεσαία τάξη». Δεδομένου ότι η πρόσβαση σε δάνεια για ρωσικές εμπορικές εταιρείες είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι ειδικοί προβλέπουν ευρεία επέκταση των ξένων εμπορικών δικτύων στην αγορά μας κατά την είσοδο στον ΠΟΕ. Ταυτόχρονα, το εμπόριο θα αποκοπεί σε μεγάλο βαθμό από τους εγχώριους παραγωγούς, καθώς οι ξένες αλυσίδες λιανικής, κατά κανόνα, συνδέονται με ξένους προμηθευτές αγαθών και, κατά συνέπεια, θα δημιουργήσουν εμπόδια για την εισαγωγή ρωσικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά μας.
Ως αποτέλεσμα, η πτώση του εισοδήματος και η απώλεια σημαντικού μεριδίου αγοράς από τις εγχώριες εμπορικές εταιρείες μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της ανεργίας τόσο στο ίδιο το εμπόριο όσο και στις ρωσικές βιομηχανίες που προμηθεύουν αγαθά (σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, από 200 έως 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας) , την απώλεια αποφασιστικού μέρους της ρωσικής λεγόμενης «μεσαίας τάξης», και τις αντίστοιχες σοβαρές οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνέπειες.

3.13. Στον τομέα της επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού, η Ρωσία έχει δεσμευτεί να δέχεται αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα από μέλη του ΠΟΕ για την παροχή υπηρεσιών τόσο εντός της Ρωσίας όσο και στο εξωτερικό, αλλά σε αποδέκτες από τη Ρωσία. Οι υποχρεώσεις της Ρωσίας καλύπτουν υπηρεσίες επισκευής για προσωπικά είδη και οικιακά είδη (εξοπλισμός για μη εμπορική χρήση), καθώς και σιδηροδρομικό και οδικό εξοπλισμό και μεταφορές, εμπορική αλιεία και αεροσκάφη.
Σε αυτόν τον κλάδο, μετά το εμπόριο, συγκεντρώνονται οι περισσότερες θέσεις εργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο εκτοπισμός του από μεγάλες ξένες εταιρείες με τα κέντρα εξυπηρέτησης και επισκευών τους θα αυξήσει κατακόρυφα την ανεργία και θα οδηγήσει επίσης στην καταστροφή σημαντικό τμήμα της «μεσαίας τάξης» που διαμορφώνεται στη χώρα.
Επιπλέον, η Ρωσία, μη μπορώντας να ανταγωνιστεί ξένες εταιρείες στην επισκευή και συντήρηση του εισαγόμενου εξοπλισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τους όρους του ΠΟΕ, θα εισέλθει στην εγχώρια αγορά μας, θα χάσει γρήγορα το υφιστάμενο εξειδικευμένο δυναμικό προσωπικού σε αυτόν τον κλάδο.

3.14. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (εφεξής APGP) και της συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού και βοηθητικών υπηρεσιών για οδικές μεταφορές (TRVU), η Ρωσία έχει δεσμευτεί για την αποδοχή ξένων προσώπων και εταιρειών στο έδαφος της τη Ρωσική Ομοσπονδία με την παροχή εθνικού καθεστώτος με δύο περιορισμούς:
- η εμπορική παρουσία ξένων εταιρειών επιτρέπεται μόνο με τη μορφή νομικού προσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
- τα οχήματα που εκτελούν μεταφορά πρέπει να είναι ταξινομημένα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Οι κύριοι κίνδυνοι από την εισαγωγή μη κατοίκων σε αυτόν τον τομέα υπηρεσιών είναι η απότομη αύξηση του φόρτου στο οδικό δίκτυο λόγω της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μόνο το 37% των ομοσπονδιακών και το 24% των περιφερειακών αυτοκινητοδρόμων συμμορφώνονται με τα πρότυπα φόρτωσης. Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους μεταφοράς. Πολλοί εγχώριοι αερομεταφορείς, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε δάνεια και της χειρότερης κατάστασης του στόλου οχημάτων σε σύγκριση με τους ξένους ανταγωνιστές, θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους ξένους αερομεταφορείς. Μόνο το 1/4 των ρωσικών εταιρειών μεταφορών θεωρεί ότι είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί επιτυχώς στην εγχώρια αγορά, το 18% για να ανταγωνιστεί στις αγορές της ΚΑΚ, το 9% σε χώρες εκτός ΚΑΚ και το 10% των εταιρειών μεταφορών είναι έτοιμες για ένταξη στον ΠΟΕ. Οι περισσότερες εγχώριες εταιρείες θεωρούν αναπόφευκτη την εξαγορά τους από ξένους ανταγωνιστές.

3.15. Στον τομέα των κατασκευών και των συναφών μηχανικών υπηρεσιών, η Ρωσία έχει δεσμευτεί να παρέχει σε ξένες εταιρείες ένα εθνικό καθεστώς δραστηριότητας στην επικράτειά της με τον μόνο περιορισμό:
- δεν γίνονται δεκτές δεσμεύσεις σε σχέση με επιδοτήσεις και άλλες μορφές κρατικής στήριξης όσον αφορά αντικείμενα εθνικής ταυτότητας ή/και κτίρια και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν χαρακτηριστεί σε επίσημα μητρώα.
Το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των τελωνειακών δασμών και οι τεχνολογικοί περιορισμοί στην εισαγωγή εισαγόμενων οικοδομικών υλικών, η επέκταση ξένων εταιρειών επενδύσεων και ανάπτυξης στη Ρωσία, καθώς και αύξηση του όγκου των εργασιών των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην εγχώρια ακίνητη περιουσία αγορά.
Χάρη στην πρόσβαση σε φθηνά «μακροχρόνια» δάνεια, οι ξένοι προγραμματιστές είναι έτοιμοι να εργαστούν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης από τα εγχώρια. Επιπλέον, οι ξένες εταιρείες έχουν την ευκαιρία να εισάγουν φθηνότερα (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτούμενων και χαμηλής ποιότητας) οικοδομικά υλικά και εξοπλισμό, καθώς και να προσελκύουν σχετικά φθηνό και εξειδικευμένο ξένο προσωπικό σε έργα στη Ρωσία.
Από αυτή την άποψη, οι ειδικοί θεωρούν πολύ πιθανό ότι ξένοι προγραμματιστές θα αναλάβουν σημαντικό μέρος των ρωσικών κατασκευαστικών και συναφών εταιρειών. Έτσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ένωσης Οικοδόμων των Ουραλίων, όλοι οι τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας της περιοχής, εκτός από την παραγωγή πυρίμαχων υλικών, κεραμικών πλακιδίων και τσιμέντου, δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισμό υπό τις αποδεκτές προϋποθέσεις για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ.

3.16. Με την ένταξή της στον ΠΟΕ, η Ρωσία ανοίγει χωρίς περιορισμούς την αποδοχή ξένων προσώπων στην παροχή συμβουλευτικών και συναφών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τη Ρωσία. Για τους σκοπούς της παροχής τέτοιων υπηρεσιών, ένα άτομο από κράτος μέλος του ΠΟΕ θα έχει το δικαίωμα να ανοίξει, για παράδειγμα, ένα υποκατάστημα στη Ρωσία ή να χρησιμοποιήσει έναν πράκτορα. Δηλαδή, ξένοι σύμβουλοι θα απαιτήσουν την παρουσία τους «σε ισότιμη βάση» με τους Ρώσους στον τομέα της διαχείρισης και διαχείρισης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα της εθνικής οικονομίας.

3.17. Μετά την ένταξη στον ΠΟΕ, η Ρωσία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά της φυτοϋγειονομικά πρότυπα για να περιορίσει/απαγορεύσει την εισαγωγή επιβλαβών ή επικίνδυνων προϊόντων. Τα πρότυπα που θέτει ο ΠΟΕ είναι πολύ χαμηλότερα από τα ρωσικά και δεν επιτρέπουν την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που περιέχουν φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, επικίνδυνα πλαστικά κ.λπ. Και δεν τους επιτρέπεται καν να επισημαίνουν τέτοια προϊόντα, θεωρώντας ότι αποτελεί παραβίαση του ίσου ανταγωνισμού.

3.18. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Ρωσία έχει δεσμευτεί να επιτρέπει σε ξένες εταιρείες και ιδιώτες να παρέχουν εμπορικές ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς, και νοσοκομειακές (νοσοκομειακές) υπηρεσίες - με το δικαίωμα της Ρωσίας να περιορίζει την ίδρυση εμπορικών νοσοκομείων στη ρωσική επικράτεια από μη -οι κατοικοι. Για να οργανωθεί η παροχή τέτοιων υπηρεσιών, απαιτείται άδεια από τη ρωσική πλευρά, αλλά πρέπει να εκδίδεται "σε βάση που δεν εισάγει διακρίσεις".
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους κανόνες της GATS, τα ξένα ιδιωτικά ιατρικά ιδρύματα πρέπει να έχουν «ίσους όρους ανταγωνισμού» με τα ρωσικά ιατρικά ιδρύματα του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, εάν υπάρχουν). Δηλαδή, τα ρωσικά ιατρικά ιδρύματα θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενο «ίσο» ανταγωνισμό με ξένα σε ένα περιβάλλον όπου εταιρείες από ανταγωνιστικές χώρες έχουν άνευ όρων προτιμήσεις όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες για φάρμακα και τεχνολογικό εξοπλισμό.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, έχει ήδη τεθεί το ζήτημα να επιτραπεί σε ξένες εταιρείες να ιδιωτικοποιήσουν κρατικά ιατρικά ιδρύματα στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί προβλέπουν ταχεία περαιτέρω υποβάθμιση της σφαίρας των δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και απότομη αύξηση του κόστους των αμειβόμενων ιατρικών υπηρεσιών, «μη βιώσιμα» όσον αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του 85-90% των νοικοκυριών. Δηλαδή την πλήρη «αποκοπή» της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού της χώρας από την ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

3.19. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ρωσία δίνει σε ξένους οργανισμούς στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στη ρωσική επικράτεια υπό τους όρους του ρωσικού «εθνικού καθεστώτος» (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης) με μόνο δύο σημαντικοί περιορισμοί:
- η εμπορική παρουσία ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο έδαφος της Ρωσίας είναι δυνατή μόνο μέσω των δημιουργηθέντων ρωσικών νομικών προσώπων που είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
- Η Ρωσία δεν αποδέχεται υποχρεώσεις για ξένες εταιρείες στον τομέα της εκπαίδευσης σχετικά με την ίση πρόσβαση με τα ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επιδοτήσεις και άλλες μορφές κρατικής υποστήριξης.
Δεδομένου ότι ο τομέας της εκπαίδευσης, ιδίως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η βάση για τη διαμόρφωση της κουλτούρας και της κοσμοθεωρίας των πολιτών, η συμφωνία με τον ΠΟΕ δίνει έτσι στις ξένες εταιρείες εξαιρετικά μεγάλες ευκαιρίες να επηρεάσουν τις πολιτιστικές και κοσμοθεωρητικές θέσεις της νέας γενιάς της Ρωσίας.


4. Εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων για τις συνολικές απώλειες της ρωσικής οικονομίας από την ένταξη στον ΠΟΕ και τις προοπτικές εξέλιξης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη χώρα.

4.1. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν τις απώλειες του ρωσικού προϋπολογισμού από την ένταξη στον ΠΟΕ στο πρώτο στάδιο σε 250-300 δισεκατομμύρια ρούβλια. ετησίως (πάνω από το 2% των εσόδων του προϋπολογισμού το 2012) και πιστεύουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω απώλειες.
Ακόμη και σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες-συντηρητικές εκτιμήσεις, ως αποτέλεσμα της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η μείωση της απασχόλησης στη χώρα έως το 2020 θα ανέλθει σε 2,2 εκατομμύρια άτομα. Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ έως το 2020 θα χάσουν 2,5% ετησίως. Οι άμεσες απώλειες του προϋπολογισμού από τη μείωση των εισαγωγικών δασμών θα ανέλθουν σε 300 δισεκατομμύρια ρούβλια ετησίως έως την ίδια ημερομηνία. Και ο ενοποιημένος προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ως αποτέλεσμα όλων των απωλειών) θα χάσει 500 δισεκατομμύρια ρούβλια ετησίως.
Οι μεγαλύτερες απώλειες περιμένουν τη βιομηχανία τροφίμων και τη γεωργία. Αυτές οι βιομηχανίες αναμένεται να χάσουν 1,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, η βιομηχανία τροφίμων θα χάσει το 40% της παραγωγής, η γεωργία - το 26% της παραγωγής.
Οι ειδικοί αποκαλούν τη μηχανολογία την επόμενη όσον αφορά την κλίμακα των απωλειών: τουλάχιστον 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν και η βαριά μηχανική και η γεωργική μηχανική θα εξαφανιστούν σχεδόν εντελώς, με ένα «ντόμινο» απωλειών θέσεων εργασίας σε συναφείς κλάδους.
Γενικά, οι προβλεπόμενες συσσωρευμένες απώλειες του ΑΕΠ της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως το 2020 θα είναι έως και 3,5%, οι απώλειες στη βιομηχανική παραγωγή - 20%, και μια πτώση στη μεταποιητική βιομηχανία - περισσότερο από 30%.

4.2. Η ένταξη στον ΠΟΕ θα υποτιμήσει αμέσως και θα καταστήσει άνευ σημασίας όλες τις στρατηγικές ανάπτυξης της βιομηχανίας που αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση («Στρατηγική για την ανάπτυξη της βαριάς μηχανικής έως το 2020», «Στρατηγική για την ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως το 2020», το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του συγκροτήματος λιναριού έως το 2020 κ.λπ.). Δεδομένου ότι όλες αυτές οι στρατηγικές προέβλεπαν μια μεταβατική περίοδο κρατικής στήριξης (που απαγορεύεται ή περιορίζεται από τον ΠΟΕ) και μέτρα για την προστασία της εγχώριας αγοράς (απαγορεύεται επίσης από τους κανόνες του ΠΟΕ).

4.3. Τα μέτρα αποζημίωσης και προστασίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τις βιομηχανίες στο πλαίσιο της προσχώρησης στον ΠΟΕ (προτιμήσεις για κρατικές εντολές, έρευνες αντιντάμπινγκ κ.λπ.) δεν μπορούν να είναι μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά, καθώς θα παρακολουθούνται στενά και θα αμφισβητούνται αμέσως στο ΠΟΕ. Εκεί που η Ρωσία έχει μία (και πολύ αδύναμη) φωνή στις εκατόν πενήντα. Η πρακτική του ΠΟΕ δείχνει ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του ΠΟΕ και της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, με σπάνιες εξαιρέσεις, λαμβάνονται υπέρ των διεκδικήσεων των αναπτυγμένων χωρών.

4.4. Οι μελέτες των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι μόνο εκείνες οι χώρες που έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του εκσυγχρονισμού των οικονομιών τους (συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης των εισαγωγών και της δημιουργίας ανταγωνιστικών βιομηχανιών υψηλής προστιθέμενης αξίας) θα επωφεληθούν από την προσχώρηση στον ΠΟΕ ΠΡΙΝ προσχωρήσουν στον ΠΟΕ.
Από την έκθεση του Οργανισμού Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: «τα υποσχεμένα οφέλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης στον ΠΟΕ ήταν υπερβολικά... Αντίθετα, η φτώχεια και οι εισοδηματικές ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται ξανά στις αναπτυσσόμενες χώρες, η απασχόληση είναι πέφτοντας." (UNCTAD (1999): Έκθεση εμπορίου και ανάπτυξης. Νέα Υόρκη/Γενεύη)

4.5. Από την άποψη των κινδύνων για τη ρωσική οικονομία κατά την είσοδο στον ΠΟΕ, η μεγαλύτερη απειλή, σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς, είναι η επέκταση των κινεζικών βιομηχανικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών στις ρωσικές αγορές. Οι λόγοι είναι η υψηλή ανταγωνιστικότητα των κινεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (λόγω του υποτιμημένου γιουάν και του χαμηλού κόστους εργασίας σε σύγκριση με τη Ρωσία), καθώς και οι σχεδόν απεριόριστες (και προβλεπόμενες κατά την ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ) ευκαιρίες για κρατική υποστήριξη για τις εξαγωγές. Αυτό, μαζί με τη μείωση των δασμών και την κατάργηση άλλων προστατευτικών μέτρων από τη Ρωσία, στερεί ουσιαστικά από τους Ρώσους παραγωγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν αποτελεσματικά για τη διατήρηση του μερίδιού τους στην εγχώρια αγορά.

4.6. Εγχώριοι αναλυτές αποδίδουν την επικείμενη είσοδο της Ρωσίας στον ΠΟΕ στην ήδη συνεχιζόμενη σημαντική μείωση του δανεισμού προς επιχειρήσεις σε «δυνητικά προβληματικούς» κλάδους από εγχώριες και ξένες τράπεζες (λόγω φόβων μη αποπληρωμής δανείων).
Ορισμένοι ξένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η μαζική καθαρή εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσία που σημειώθηκε το 2012, η ​​μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η μείωση της συμμετοχής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σε ρωσικά συναλλαγματικά περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται επίσης άμεσα με την προοπτική ένταξης της Ρωσίας στο του ΠΟΕ. Το οποίο αναμένεται να ακολουθήσουν μαζικές χρεοκοπίες επιχειρήσεων, απότομη αύξηση της ανεργίας, πτώση των εισοδημάτων των νοικοκυριών στα κατώτερα και μεσαία στρώματα του πληθυσμού και μαζικές κοινωνικές διαμαρτυρίες.
Εάν το κόστος ένταξης στον ΠΟΕ πολλαπλασιαστεί με την επιδείνωση της κατάστασης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας (η οποία εκτιμάται ως πολύ πιθανή κατά την έναρξη του δεύτερου κύματος της παγκόσμιας κρίσης), τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο νόμισμα «αερόσακος Τα συσσωρευμένα από τη Ρωσία θα εξαντληθούν μέσα σε ένα χρόνο και τότε οι υποδεικνυόμενες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες μπορούν να αποκτήσουν έναν ανεξέλεγκτο «εκρηκτικό» χαρακτήρα.

4.7. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Ρωσία που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2012 προβλέπει ότι η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια κατά 3,3% και εντός 10 ετών - έως και 11% ετησίως. Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα ισχυρίζεται ότι το 72% αυτής της αύξησης θα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της εισόδου ξένων εταιρειών στη ρωσική εγχώρια αγορά, και κυρίως χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Και μια άλλη αύξηση του ΑΕΠ κατά 18%, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΠΤ, θα προσφέρει μείωση των εισαγωγικών δασμών, χάρη στην οποία η Ρωσία θα μπορεί να αγοράζει ξένα αγαθά, εξοπλισμό, εξαρτήματα και υλικά σε χαμηλότερες τιμές. Και μόνο το 10% της αύξησης του ΑΕΠ η Ρωσία έχει την ευκαιρία να αποκτήσει βελτιώνοντας τις συνθήκες για την εξαγωγή χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και χημικών προϊόντων.
Δηλαδή, κατά την ανάλυση των συνθηκών για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει ότι το κύριο (και υποτιθέμενο θετικό) αποτέλεσμα αυτής της πράξης θα είναι μια μαζική επέκταση ξένων εταιρειών σε όλες τις ρωσικές εγχώριες αγορές. Δεν αναμένεται διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης της Ρωσίας στις ξένες αγορές, καθώς και δυνατότητα διόρθωσης της «ανισορροπίας των πρώτων υλών» στους παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, οι χώρες μέλη του ΠΟΕ δεν έχουν αναλάβει καμία υποχρέωση να μειώσουν τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς για τις εξαγωγές ρωσικών προϊόντων μεταποίησης.

4.8. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που απαριθμεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την απελευθέρωση της εισδοχής ξένων εταιρειών στην εγχώρια αγορά μας, εξασφαλίζοντας δήθεν αύξηση του ΑΕΠ, η Ρωσία θα μπορούσε να λάβει με τη σειρά των δικών της νομοθετικών αποφάσεων χωρίς να ενταχθεί στον ΠΟΕ. Και χωρίς να αναλαμβάνει αμετάκλητες υποχρεώσεις που στερούν από την κυβέρνηση ουσιαστικά όλες τις ευκαιρίες για την ανεξάρτητη εφαρμογή διαρθρωτικών, βιομηχανικών, κοινωνικών και άλλων πολιτικών.


5. Προοπτικές περαιτέρω αρνητικών για τη Ρωσία μετασχηματισμών των κανόνων του ΠΟΕ

5.1. Ο ΠΟΕ προετοιμάζει ένα νέο συμβατικό πακέτο σχετικά με τους εξαγωγικούς δασμούς στους μεταφορείς ενέργειας και τις πρώτες ύλες και απαιτεί την κατάργηση αυτών των δασμών. Η δέσμη υποτίθεται ότι θα τεθεί προς συζήτηση κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής του γύρου διαπραγματεύσεων της Ντόχα για τον ΠΟΕ.
Σε περίπτωση κατάργησης των δασμών στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι άμεσες απώλειες στον ρωσικό προϋπολογισμό θα ανέλθουν σε περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

5.2. Ο ΠΟΕ ετοιμάζει μια δέσμη εγγράφων που προβλέπει απότομο περιορισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών για τη ρύθμιση των επενδυτικών διαδικασιών στα εδάφη τους. Σύμφωνα με τα προσχέδια αυτών των εγγράφων, οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν στο δικαστήριο τους εθνικούς νόμους που μειώνουν τα κέρδη των TNC από παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις αντίστοιχες χώρες τους. Και επίσης - να απαιτήσει αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη και τα χαμένα κέρδη. Επιπλέον, ο γενικός διαιτητής σε τέτοιες διαφορές δεν θα είναι τα εθνικά δικαστικά όργανα, αλλά το δικαστήριο του ΠΟΕ.

5.3. Ο ΠΟΕ ετοιμάζει ένα πακέτο εγγράφων που απαγορεύει στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τους όγκους (ποσοστώσεις) των παραδόσεων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, στην παγκόσμια αγορά, κάτι που θεωρείται χειραγώγηση της αγοράς. Για πρώτη φορά, η θέση σχετικά με την ανάγκη απαγόρευσης μιας τέτοιας ρύθμισης εκφράστηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ Pascal Lamy το 2010.
Ταυτόχρονα, ο ΠΟΕ κινεί ήδη μήνυση ΗΠΑ, ΕΕ και Ιαπωνίας κατά της Κίνας για το θέμα των ποσοστώσεων της Κίνας για την παραγωγή και προμήθεια μετάλλων σπάνιων γαιών στην παγκόσμια αγορά. Εάν η ΛΔΚ χάσει αυτή τη διαδικασία, θα δημιουργηθεί προηγούμενο και, στη συνέχεια, οι αντίστοιχες απαιτήσεις για μη ρύθμιση του όγκου των εξαγωγών θα συμπεριληφθούν στο συνολικό πακέτο των υποχρεώσεων των χωρών στον ΠΟΕ.

5.4. Επιπλέον, ο ΠΟΕ ετοιμάζει μια δέσμη εγγράφων που απαγορεύει στις εθνικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές να παρέχουν προτιμήσεις στους παραγωγούς τους εις βάρος της υποτιμημένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος σε σύγκριση με την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). Οι προσπάθειες των ΗΠΑ και της ΕΕ να κατηγορήσουν την ηγεσία της Κίνας για μια τέτοια «χειραγώγηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας» εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές (η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξαρτώνται υπερβολικά από το εμπόριο με την Κίνα) και ως εκ τούτου ανεπιτυχείς.
Για το λόγο αυτό, είναι πολύ πιθανό να επιχειρηθεί να δημιουργηθεί προηγούμενο (το προηγούμενο είναι κομβικής σημασίας για το νομικό σύστημα του ΠΟΕ) με βάση την κατηγορία της Ρωσίας, η οποία έχει επίσης υποτιμημένη ισοτιμία ρούβλι σε σύγκριση με την ΙΑΔ. .
Εάν μια τέτοια κατηγορία πραγματοποιηθεί και είναι επιτυχής, η Ρωσία θα χάσει το τελευταίο εργαλείο για να διατηρήσει τουλάχιστον εν μέρει την ανταγωνιστικότητα των περισσότερων τομέων της εθνικής οικονομίας τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά.

5.5. Τέλος, σύμφωνα με ξένες πηγές και την αναγνώριση του επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Αντρέι Μπελούσοφ, ορισμένες χώρες έχουν ήδη προετοιμάσει αγωγές κατά της Ρωσίας στο Δικαστήριο του ΠΟΕ για να αμφισβητήσουν τους εθνικούς νομικούς κανόνες που θεωρούν «περιορίζοντας το εμπόριο περισσότερο από απαραίτητο .» Η πρακτική τέτοιων ισχυρισμών δείχνει και πάλι ότι τις περισσότερες φορές ικανοποιούνται υπέρ των αναπτυγμένων χωρών που είναι σε θέση να «σπρώξουν» την απαραίτητη απόφαση στον ΠΟΕ.

λήψη αναφοράς

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Δούμα για τον ΠΟΕ

Σύνολο:
ΓΙΑ - 238 άτομα
ΚΑΤΑ - 209 άτομα
ΑΠΟΧΗ - 1 άτομο.
ΨΗΦΙΣΤΕ - 448 άτομα
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ - 1

Αποτέλεσμα - ΑποδεκτόΦράγμα "Ενωμένη Ρωσία"
ΑΝΑ 235 Ανθρωποι
ΚΑΤΑ - 0 άτομα
ΑΠΟΧΗ - 1 άτομο.
ΨΗΦΙΣΤΕ - 236 άτομα
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ - 1 άτομο
Σύνολο μελών - 237 άτομα.

Παράταξη του Πολιτικού Κόμματος "Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας"
ΓΙΑ - 0 άτομα
ΚΑΤΑ - 92 άτομα
ΑΠΟΧΗ - 0 άτομο.
ΨΗΦΙΣΤΕ - 92 άτομα
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ - 0 άτομο
Σύνολο μελών - 92 άτομα.

Παράταξη του Πολιτικού Κόμματος "Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας"
ΓΙΑ - 0 άτομα
ΚΑΤΑ - 56 άτομα
ΑΠΟΧΗ - 0 άτομο.
ΨΗΦΙΣΤΕ - 56 άτομα
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ - 0 άτομο
Σύνολο μελών - 56 άτομα.

Παράταξη του Πολιτικού Κόμματος "Μια δίκαιη Ρωσία"
ΑΝΑ 3 Ανθρωποι
ΚΑΤΑ - 61 άτομα
ΑΠΟΧΗ - 0 άτομο.
ΨΗΦΙΣΤΕ - 64 άτομα
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ - 0 άτομο
Σύνολο μελών - 64 άτομα.

Ψήφισαν για:
Ζότοφ Ιγκόρ Λβόβιτς
Λακουτίν Νικολάι Αφανάσιεβιτς
Μιτροφάνοφ Αλεξέι Βαλεντίνοβιτς
Αρχική πηγή:
http://eot.su
109 σχόλια
Αγγελία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram, τακτικά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, μεγάλος όγκος πληροφοριών, βίντεο, κάτι που δεν εμπίπτει στον ιστότοπο: https://t.me/topwar_official

πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. Γιόσκιν Κοτ
  Γιόσκιν Κοτ 17 Ιουλίου 2012 14:40
  -41
  εν ολίγοις, όλα έχουν φύγει (γ)
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ και τι είδους επιστήμες θα είναι ο Kurginyan;
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Με έχουν καρφώσει μαχητές για τα δικαιώματα των Ρώσων με τέτοια επώνυμα γέλιο
  1. Αλεξάντερ Ρομάνοφ
   Αλεξάντερ Ρομάνοφ 17 Ιουλίου 2012 14:55
   + 22
   Ποιο είναι το επίθετό σου, Friedman ή Kaatz;
   1. Γιόσκιν Κοτ
    Γιόσκιν Κοτ 17 Ιουλίου 2012 15:02
    -23
    όχι, δεν είμαι δικός σας, πού να μπούμε με βαθιά «μύξα» στις τάξεις των Εβραίων! γέλιο
    1. Βαντιβάκ
     Βαντιβάκ 17 Ιουλίου 2012 16:38
     +9
     Απόσπασμα: Yoshkin Kot
     που είμαστε με μια λοξή "μύξα"     Παρεμπιπτόντως, στα ρωσικά παραμύθια, η γάτα του Baba Yaga ονομαζόταν Eshkin, αλλά ο Yoshkin the cat είναι ήδη επωνυμία και όπως κατάλαβα από το avatar, Yoshkar-Ola, η Δημοκρατία του Mari El, και δεν γεννήθηκαν Εβραίοι μέσα σε αυτό.
     1. urzul
      urzul 17 Ιουλίου 2012 17:02
      +7
      Ο Mordva ζει στη Mordovia, όχι στη Maria El, οι Mari ζουν εκεί.
      1. Βαντιβάκ
       Βαντιβάκ 17 Ιουλίου 2012 17:06
       +4
       Φυσικά Andrey Ζητώ συγγνώμη, εξαπάτησα την ακτή
    2. Κόκκινο 015
     Κόκκινο 015 17 Ιουλίου 2012 21:08
     +4
     και είσαι σπάνιος πλακατζής
  2. ελεύθερα
   ελεύθερα 17 Ιουλίου 2012 15:04
   + 34
   Barclay, Bagration, Bering, Bellingshausen, Sorge και χιλιάδες άλλα από αυτά τα ονόματα. Έζησαν και πέθαναν για και στο όνομα της Ρωσίας! Και είναι πιο κοντά σου ο Μπελένκο, ο Καλούγκιν, ο Νεμτσόφ, ο Μπερεζόφσκι κ.λπ.
   1. Teploteh-nick
    Teploteh-nick 17 Ιουλίου 2012 15:55
    -7
    Σήμερα παρακολούθησα τη συζήτηση σχετικά με αυτόν τον ΠΟΕ.
    Κάποιοι φωνάζουν ότι πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουμε εκσυγχρονισμό πριν μπούμε στον ΠΟΕ. Στο οποίο απαντούν ότι το κράτος έχει ήδη διαθέσει 9.000.000.000 ρούβλια. ΜΟΝΟ για τη στήριξη και ανάπτυξη των αγροτών. Και αν περιμένετε μέχρι να εκσυγχρονιστεί η Ρωσία και δεν κάνετε τίποτα, μπορείτε να περιμένετε για πάντα.
    Η άλλη πλευρά βγαίνει μπροστά και λέει: είναι πραγματικά κακό που ο πληθυσμός θα μπορεί να παίρνει δάνεια από τις δυτικές τράπεζες με 3-4% ετησίως; Και ότι ένας απλός Ρώσος θα μπορεί να αγοράσει περισσότερα αγαθά για μικρότερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα.
    Ο Ζίρικ φωνάζει κάτι στο ρεπερτόριό του. Κουνώντας τα χέρια του.
    Γενικά, το ερώτημα δεν είναι απλό και σύνθετο. Νομίζω - το κράτος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να ξέρει - τι κάνει. Και δεν νομίζω ότι ο ίδιος Πούτιν θέλει να κάνει τα πράγματα χειρότερα για τους απλούς Ρώσους πολίτες. Και το γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν -παράγοντας μαλακίες και για πολλά χρήματα ή τράπεζες που μας παχαίνουν και μας ξεφτιλίζουν- δεν είναι πρόβλημα για έναν απλό Ρώσο πολίτη που θα πρέπει να μπορεί να αγοράζει ποιοτικά προϊόντα και να έχει μια αξιοπρεπή επιλογή από αυτά. αγαθά - για τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο.
    Γενικά - περιμένετε και δείτε.
    Αλλά τι γίνεται με το πρόγραμμα επανεξοπλισμού - ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι δεν είναι καλό να οπλίζονται και ότι η Ρωσία ΔΕΝ έχει χρήματα για αυτό.
    1. Ruswolf
     Ruswolf 17 Ιουλίου 2012 16:57
     + 18
     Οι υπολοιποι!
     Δεν ξέρω τι υπάρχει και τι σκέφτεται η σκέψη!
     Αλλά έχω ήδη προσπαθήσει να δουλέψω σε έργα που επενδύθηκαν από αμερικανούς.
     Θέτουν τέτοιες απαιτήσεις για εξοπλισμό που το 90% των εταιρειών δεν θα μπορούν να αγοράσουν ούτε έκπτωση. Αυτό μπορεί να αγοραστεί από εταιρείες που ανήκουν στην Alegarhs που σχετίζονται με την Ενωμένη Ρωσία.
     Αμερικανοί και Βρετανοί λένε ότι η ρωσική τεχνολογία και εκπαίδευση δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Απαιτείται επίσης η υποχρεωτική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
     Οι πρώτοι κανόνες κατάδυσης δημιουργήθηκαν από τη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, όλες οι χώρες του κόσμου τους έλαβαν ως βάση.
     Και σήμερα, οι δύτες μας, ακόμη και οι κρατικές υπηρεσίες του ASPTR, στέλνονται για σπουδές στη Νορβηγία για να εξυπηρετήσουν εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Ρωσία, οι οποίες επενδύονται από την Amer.
     Οι παλιοί νόμοι έλεγαν «Εάν υπάρχουν διεθνείς απαιτήσεις, το δικαίωμα αίτησης δίνεται στην απαίτηση που είναι πιο απαιτητική και πιο σκληρή»,
     Τώρα η εικόνα έχει αλλάξει:
     2. Εάν μια διεθνής συνθήκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει άλλους κανόνες από αυτούς που προβλέπονται από τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο, τότε ισχύουν οι κανόνες της διεθνούς συνθήκης.
     Ομοσπονδιακός νόμος 116 άρθρο 4 «Βιομηχανική ασφάλεια».


     Ο νόμος είναι ήδη μείον τον εαυτό του - "Αν ........ τότε μην με διαβάζετε ..... δεν ενεργώ" - Τι είναι αυτός ο νόμος; Και αν ναι, για ποιον;
     Η έννοια του ρωσικού δικαίου πηγαίνει στη λήθη. Οι διεθνείς κανόνες λοιπόν βασίζονται στις τεχνολογίες, την εκπαίδευση και την τεχνολογία τους, στη νομοθεσία τους.

     Παραδέχομαι μια τέτοια ιδέα ότι αυτό μπορεί να είναι σωστό ..... Αλλά πριν φωνάξετε Ούρα !, πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτό όλο το byzy, τόσο εκπαιδευτικό όσο και τεχνικό.
     Και έτσι υπάρχουν υποψίες για την πώληση της Ρωσίας.
     Βιάζονται, προσπαθούν πολύ. Μπορεί κανείς να αισθανθεί ακόμη και νευρικότητα σε αυτές τις συζητήσεις.
    2. 916-ου
     916-ου 17 Ιουλίου 2012 18:03
     +6
     Teploteh-nick:
     Η άλλη πλευρά βγαίνει μπροστά και λέει: είναι πραγματικά κακό που ο πληθυσμός θα μπορεί να παίρνει δάνεια από τις δυτικές τράπεζες με 3-4% ετησίως; Και ότι ένας απλός Ρώσος θα μπορεί να αγοράσει περισσότερα αγαθά για μικρότερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα.

     Σίγουρα κακό γιατί. και ο πληθυσμός και οι απλοί Ρώσοι θα στηρίξουν έτσι τις δυτικές τράπεζες και τους ξένους κατασκευαστές εις βάρος των αντίστοιχων εγχώριων δομών.
     Και δεν νομίζω ότι ο ίδιος Πούτιν θέλει να κάνει τα πράγματα χειρότερα για τους απλούς Ρώσους πολίτες.

     Απλοί Ρώσοι πολίτες για ρίψη Πούτιν-Μεντβέντεφ - αριθμός δέκα. Στην πρώτη θέση είναι τα συμφέροντα των μεγαλοολιγαρχικών, των οποίων εταίροι είναι στην πραγματικότητα με δικαίωμα και υποχρεώσεις διαδοχής εξουσίας από το ΕΒΝ.
     1. Teploteh-nick
      Teploteh-nick 17 Ιουλίου 2012 19:48
      +5
      Απόσπασμα: 916ο
      Σίγουρα κακό γιατί. και ο πληθυσμός και οι απλοί Ρώσοι θα στηρίξουν έτσι τις δυτικές τράπεζες και τους ξένους κατασκευαστές εις βάρος των αντίστοιχων εγχώριων δομών

      Λοιπόν, τι τώρα - ένας απλός Ρώσος εργάτης να ζει για πάντα στη φτώχεια; Ταΐζετε τραπεζίτες και κερδοσκόπους; Κάποιες τράπεζες θα φύγουν, χάκερ - άλλες θα έρθουν να τις αντικαταστήσουν. Ήδη αναγκασμένοι σε πιο ευσυνείδητους, που δεν θα αγωνιστούν για δάνεια - 16 - 720 !!!% ετησίως. Θα πάρει το πολύ 7-8%.
      Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγαθά - θα μάθουν να κάνουν καλά, θα ζήσουν καλά οι ίδιοι και οι απλοί άνθρωποι θα αισθάνονται καλά. Για τους Ρώσους θα αρχίσουν επίσης να αγοράζουν εγχώρια προϊόντα ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και Φθηνά, και οι πωλήσεις σε ξένες αγορές θα ανοίξουν.
      Και σύμφωνα με το σκεπτικό σου - πρέπει να μένουμε πάντα σε *****, αγοράζω τα πάντα σε εξωφρενικές τιμές και, επιπλέον, κάθε ******! Ένα μπουκάλι γαλλικό κρασί - 20 φορές πιο ακριβό πριν φτάσετε στο Ros. καταναλωτής. Και κοστίζει 4000r. Η πραγματική του τιμή είναι 200 ​​ρούβλια. Προτιμώ να πίνω γαλλικό κρασί παρά ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ για 50 ρούβλια - το λίτρο, το οποίο παράγεται από τους λάτρεις μας, που επωφελούνται από την υγεία των ανθρώπων, που παράγουν και πωλούν αυτό το ΒΡΩΜΟ ΧΟΙΡΟΡΙ. Το ίδιο με όλα τα άλλα. Έχετε φάει ποτέ γερμανικό λουκάνικο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας; Δοκιμάστε το με κάποιο τρόπο. Στη Ρωσία - έτσι είμαι - ΜΗΝ ΦΑΤΕ ΠΟΤΕ!!! Η ίδια μπύρα και οποιοδήποτε άλλο φαγητό.
      Όσοι έχουν χρήματα - οι Ρώσοι - δεν χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τα αγαθά μας - παίρνουν ό,τι εισάγεται και ζουν πολύ και υγιείς. Τι είναι λοιπόν χειρότερο από έναν απλό εργάτη - έναν σκληρά εργαζόμενο;
      Οι ίδιοι Γερμανοί - δεν καταλαβαίνουν - ΠΩΣ ένας εργαζόμενος - μπορεί να χρειάζεται στοιχειώδη πράγματα; Κάνει ένεση;
      Απάντηση: Ναι, επειδή έχουμε τη μισή Ρωσία - κερδοσκόποι και χάκερ - δεν παρατήρησε την αφθονία και τον αριθμό των καταστημάτων και τις ΤΙΜΕΣ σε αυτά; ΓΙΑΤΙ η τιμή αγοράς του DVR είναι 800 ρούβλια, αλλά το πωλούν για 4.500 ρούβλια; Από τι ***? Και ποιος ****** πληρώνει για όλα αυτά και ποιος ταΐζει και ποτίζει όλα αυτά τα ********; ΕΓΩ! Ένας απλός σκληρά εργαζόμενος!
      ΥΓ: υπάρχουν 2 καταστήματα υπολογιστών σε κοντινή απόσταση - κυριολεκτικά 5 μέτρα από τις εισόδους. Ίδια μάρκα, ίδια εταιρεία. Και έτσι συμβαίνει σε όλη τη Ρωσία -όποιος είναι πιο αυθάδης και πιο άπληστος- ξεσκίζει τους απλούς ανθρώπους σαν κολλητός. Θα ήταν εντάξει να πουλήσουμε ΠΟΙΟΤΗΤΑ - αλλιώς έχουμε - τα μισά αγαθά - πλαστά πλαστά. Και τα μισά από τα ρωσικά προϊόντα είναι POISON γυμνά.
      Αλλά οι παραγωγοί του κολυμπούν σε εκατομμύρια. Ας συνεχίσουμε - θα παρέχουμε μια πολυτελή ζωή για αυτούς και τα εγγόνια τους. Δίνοντας την υγεία και τα χρήματά σας.

      Απόσπασμα: 916ο
      Απλοί Ρώσοι πολίτες για ρίψη Πούτιν-Μεντβέντεφ - αριθμός δέκα. Στην πρώτη θέση είναι τα συμφέροντα των μεγαλοολιγαρχικών, των οποίων εταίροι είναι στην πραγματικότητα με δικαίωμα και υποχρεώσεις διαδοχής εξουσίας από το ΕΒΝ.

      Χα. Και με ποιον τρόπο -ο ΠΟΕ- θα στηρίξει τους ολιγάρχες; Πού είναι εδώ το συμφέρον του ολιγάρχη - για να μειωθούν οι τιμές και οι τόκοι των δανείων;
      1. Teploteh-nick
       Teploteh-nick 17 Ιουλίου 2012 20:14
       +3
       Παράθεση από Teploteh - nick
       ΓΙΑΤΙ η τιμή αγοράς του DVR είναι 800 ρούβλια, αλλά το πωλούν για 4.500 ρούβλια;

       Γιατί τα γερμανικά αθλητικά παπούτσια στη Γερμανία κοστίζουν 300r!, και εμείς έχουμε 3000R;
       Γιατί είμαι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να αγοράσω κινέζικο *****, για 1000r - αν κοστίζει 100r;
       Επειδή Δεν έχω 3000r - για εταιρεία;
       Αποδεικνύεται ποιος είναι πλουσιότερος - θα αγοράσει όλα όσα εισάγονται και είναι επώνυμα. Θα περπατήσει όμορφα και υγιή.
       Και αυτός που δεν έχει πολλά λεφτά - ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ - να αγοράσει φουλ ******! Από ποια βαφή απορροφάται στο δέρμα, τα εξανθήματα, οι αλλεργίες και το άσθμα; Και *** ξέρεις τι θα βγει; Μέχρι τον καρκίνο του δέρματος.
       ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. κατασκευαστής? Ή τι είναι αυτό; Αυτό είναι ********* το πραγματικό πράγμα.
       Γιατί να πίνω φτηνό γάλα (25r / λίτρο) - ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ - ξηρή κινέζικη σκόνη - ενώ δουλεύω, δουλεύω σκληρά - αλλά να μην είμαι πλούσιος, καταστρέφοντας την υγεία μου και την υγεία των παιδιών μου, τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος.
       Και κάποιοι χάκστερ και κερδοσκόποι, που θα εξαργυρώσουν το ME, θα πιουν επιλεγμένο κατσικίσιο γάλα της Νέας Ζηλανδίας - επειδή κοστίζει περισσότερο (150 r / λίτρο) και είναι καλύτερο και πιο υγιεινό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο καθαρό.
       Ο σκοπός του ΠΟΕ είναι ακριβώς αυτό το ****** και να το διορθώσει.
       1. Karabin
        Karabin 17 Ιουλίου 2012 21:34
        +6
        Παράθεση από Teploteh - nick
        Γιατί είμαι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να αγοράσω κινέζικο *****, για 1000r - αν κοστίζει 100r;

        Θα αγοράσετε για 100 ρούβλια, για επιδόματα ανεργίας, όταν η επιχείρησή σας διαλυθεί. Ταυτόχρονα, Γείτονα, μην ξεχάσεις να φωνάξεις «Δόξα στον Πούτιν» και «Ευχαριστώ τον Μεγάλο Πούτιν για τα φτηνά κινέζικα αθλητικά παπούτσια».
       2. alex13st
        alex13st 17 Ιουλίου 2012 22:16
        + 12
        Νομίζω ότι απλά κάνεις λάθος και δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
        Απαντήστε μόνοι σας στις ερωτήσεις:
        Είστε πρόθυμοι να δουλέψετε σκληρότερα από τους Κινέζους; (στην πραγματικότητα για φαγητό)
        Πού είναι το κόστος παραγωγής, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εδαφών μας δεν είναι γόνιμα και βρίσκονται σε σκληρό κλίμα.
        Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό για τα προϊόντα μας; Με βάση τι;
        Το κόστος παραγωγής είναι προφανώς υψηλότερο. Δεν θέλουμε να δουλεύουμε δωρεάν.
        Σημαίνει ότι κανείς δεν θα πάρει τα αγαθά μας - είναι ακριβό!
        Τότε η επόμενη ερώτηση είναι
        Από πού θα έρθουν τα χρήματα για φθηνά ξένα αγαθά, αν η παραγωγή αποτύχει για τους παραπάνω λόγους, το κράτος δεν έχει δικαίωμα να τα στηρίξει και κανείς δεν θα μας δώσει χρήματα έτσι, συμπεριλαμβανομένων φθηνών δανείων (και με ποιες, με ποιες εγγυήσεις , ίσως τι είναι τα εσωτερικά όργανα;
        Το μόνο που μένει είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. ΑΛΛΑ! Εάν δεν δουλέψετε στον σωλήνα, δεν θα έχετε χρήματα, αλλά γιατί;
        Τι υπάρχει στην ξηρή ύλη; Νομίζω 0!
        Και η τελευταία, πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση, μάλλον θα έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή: Ποιος ωφελείται από αυτό; Δεν σας φαίνεται περίεργο που για 18 χρόνια δεν μπορούσαν να μας δεχτούν, αλλά μετά έσπευσαν; Και κατά τη γνώμη μου, όλα είναι απλά - υπάρχει μια κρίση στη Δύση, και πρέπει να αποφευχθεί, και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέες αγορές για αγαθά, και αυτή η αγορά δεν θα είναι δική μας, αλλά δική τους. Και αυτή είναι η βασική αιτία. Κανείς δεν νοιάζεται πια για την ευημερία μας εδώ. Όπως ήταν κατά την κατάρρευση της Ένωσης για πρώτη φορά, έτσι θέλουν και τώρα.
        ΜΗΝ ξεγελιέστε. IMHO
        1. Sergh
         Sergh 18 Ιουλίου 2012 08:03
         +3
         Παράθεση από alex13st
         Αυτό απαιτεί νέες αγορές για αγαθά,

         Ναι, σίγουρα δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά διάβασα αυτή την έκθεση και μου σηκώθηκαν τα μαλλιά, αν υπάρχει έστω και λίγος κόκκος αλήθειας σε αυτό, τότε απλά θα είναι ΠΡΟΒΛΗΜΑ για όλους.
         Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο χόχει, αφού είναι σαν να μπαίνεις εντελώς στον κήπο κάποιου άλλου με το τσάρτερ σου, με τη μύξα ενός γουρουνιού. Ξένοι και ξένοι σε εμάς αυτοί οι κανόνες και νόμοι, και είναι γραμμένοι ειδικά για έναν ή περισσότερους κουβέρτες. Θυμίζει απειλητικά την οικονομική κατάληψη του εδάφους χωρίς πυροβολισμό και την καταστροφή των εθνικών σπλάχνων, και οδηγεί τους ντόπιους σε μια πύρινη ύαινα, ακολουθούμενη από εξαφάνιση κατόπιν κοινής συμφωνίας.
         Έντονα ενάντια σε αυτή την επέκταση. Μόλις συνήλθα μετά τη δεκαετία του '90, και εδώ προσφέρονται οικειοθελώς να ξαπλώσουν στον τάφο, στο διάολο μαζί σας ...
       3. Sibiryak
        Sibiryak 18 Ιουλίου 2012 08:05
        0
        Παράθεση από Teploteh - nick
        Ο σκοπός του ΠΟΕ είναι ακριβώς αυτό το ****** και να το διορθώσει.

        Ο στόχος του ΠΟΕ, γενικά, είναι ο ίδιος με αυτόν του ΔΝΤ και είναι ουσιαστικά η συνέχισή του, ας πούμε έτσι - να κάνει έναν άνθρωπο σκλάβο για χάρη ενός συγκεκριμένου κύκλου ανθρώπων!
        Παράθεση από Teploteh - nick
        Και κάποιοι χάκστερ και κερδοσκόποι, που θα εξαργυρώσουν το ME, θα πιουν επιλεγμένο κατσικίσιο γάλα της Νέας Ζηλανδίας - επειδή κοστίζει περισσότερο (150 r / λίτρο) και είναι καλύτερο και πιο υγιεινό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο καθαρό.

        Και μην είστε αφελείς ότι από την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, το επιλεγμένο κατσικίσιο γάλα Νέας Ζηλανδίας θα μας κοστίσει λιγότερο!
        1. Ρομάν Σκομορόχοφ
         Ρομάν Σκομορόχοφ 18 Ιουλίου 2012 09:12
         +3
         Απόσπασμα από τον Sergh
         Έντονα ενάντια σε αυτή την επέκταση. Μόλις συνήλθα μετά τη δεκαετία του '90, και εδώ προσφέρονται οικειοθελώς να ξαπλώσουν στον τάφο, στο διάολο μαζί σας ...


         Αλλά προφανώς θα γίνει. Επειδή ψήφισε ο Έδρο. Και δεν μπορείς να πεις: οι εκλογές ήταν δίκαιες και ανοιχτές, εκλέχθηκαν από τον λαό, υπερασπίστηκαν τον ίδιο λαό και ψήφισαν.

         Όλα λοιπόν θα πάνε έτσι. που οι βοσκοί ετοίμασαν για το κοπάδι.

         Αλλά μου φαίνεται ότι δεν είναι όλα τόσο ομαλά όσο απεικονίζει ο σεβαστός Μηχανικός Θερμότητας. Εδώ και ένα χρόνο, δεν έχω δει βουλγαρικά και ουγγρικά κρασιά σε προσφορά, πριν από τα οποία ήμουν ερασιτέχνης, και γενικά δεν συναντώ προϊόντα με ετικέτες «made in Bulgaria, Romania, the Czech Republic, Hungary». Η Skoda δεν μετράει. Πού πήγαν όλα;
       4. Vyalik
        Vyalik 18 Ιουλίου 2012 13:21
        +1
        Και ξέρετε ότι η δική μας Nenka Ukraine μπήκε στον ΠΟΕ και ότι κάτι έχει αλλάξει.Μόνο οι τιμές έχουν ανέβει και αυτό είναι.Αν και όλοι είπαν πόσο καλό θα ήταν.
      2. IDV68
       IDV68 17 Ιουλίου 2012 20:23
       + 11
       Το Poison είναι Western. Τα προϊόντα μας είναι εκατό φορές καλύτερα και πιο υγιεινά. Αρκετά, μέθυσα για 20 χρόνια ξένων δερμάτων. Και η ΠΟΕ με τέτοιες συνθήκες είναι η κατάληψη της χώρας μας. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Μετά θα μας συνθλίψουν σιγά σιγά σαν κοριοί, ενώ θα πίνουμε με χαρά γαλλικό ξινό εμετό.
       1. Tiburon
        Tiburon 18 Ιουλίου 2012 19:38
        0
        Φαίνεται ότι στο επίπεδό μας των απλών πολιτών της Ρωσίας, το τελευταίο μέτρο αντιπαράθεσης παραμένει - η απόρριψη των εισαγόμενων τροφίμων. Ίσως χρειαστεί να κόψετε την ποικιλία - τίποτα, μόνο πιο υγιεινό για την υγεία. Μια ντάτσα-κήπος, ένα γεμάτο κελάρι "δικό τους" για το χειμώνα, και αφήστε δυτικούς μη ανθρώπους να τρώνε ΓΤΟ.
      3. Κρουμπούμπες
       Κρουμπούμπες 18 Ιουλίου 2012 03:22
       +2
       σχόλιο + Υποστηρίζω τα σχόλια αυτού του ατόμου και συμφωνώ μαζί τους.
      4. Sibiryak
       Sibiryak 18 Ιουλίου 2012 07:45
       +4
       Παράθεση από Teploteh - nick
       Ναι, επειδή έχουμε τη μισή Ρωσία - κερδοσκόποι και χάκερ - δεν προσέξατε την αφθονία και τον αριθμό των καταστημάτων και τις ΤΙΜΕΣ σε αυτά;

       Συμφωνώ σε όλα 100%
       Παράθεση από Teploteh - nick
       ΓΙΑΤΙ η τιμή αγοράς του DVR είναι 800 ρούβλια, αλλά το πωλούν για 4.500 ρούβλια;

       Γιατί το κράτος δεν ασχολείται με την τιμολόγηση και τη δικαιολογημένη ρύθμιση τιμών και δεύτερον, υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες μέχρι να φτάσουν τα αγαθά στον αγοραστή ή επινοούνται τεχνητά στα χαρτιά για να ανεβάσουν αδικαιολόγητα την τιμή! Όλη η συζήτηση για την ελεύθερη αγορά, όπως είναι τώρα, δεν είναι παρά χυλοπίτες στα αυτιά! Κατά τη γνώμη μου, μια εντελώς ελεύθερη αγορά μεταφρασμένη στα ρωσικά - ΤΙ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΩ!
       1. Ρομάν Σκομορόχοφ
        Ρομάν Σκομορόχοφ 18 Ιουλίου 2012 09:14
        +3
        Απόσπασμα: Sibiryak
        Κατά τη γνώμη μου, μια εντελώς ελεύθερη αγορά μεταφρασμένη στα ρωσικά - ΤΙ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΩ!


        Είναι όμως κάπως διαφορετικό για εμάς; Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξετε τον σκληρό δίσκο, απλά δείτε τη δυναμική των τιμών του φυσικού αερίου και της βενζίνης.
        1. Sibiryak
         Sibiryak 18 Ιουλίου 2012 10:12
         +1
         Παράθεση από Banshee
         Είναι όμως κάπως διαφορετικό για εμάς;

         Δεν είχα συγκεκριμένα τη χώρα μας Ρωμαϊκή, αυτή η δήλωση αναφέρεται στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στο σύνολό του.
    3. Νίκος
     Νίκος 17 Ιουλίου 2012 23:22
     +2
     Παράθεση από Teploteh - nick
     για έναν απλό Ρώσο πολίτη που θα πρέπει να μπορεί να αγοράζει ποιοτικά προϊόντα και να έχει μια αξιοπρεπή επιλογή αυτών των προϊόντων - για τα σκληρά κερδισμένα χρήματά του.

     Το θέμα είναι ότι ένας τεράστιος αριθμός πολιτών μας δεν θα μπορέσει να έχει «δύσκολα κερδισμένα» χρήματα. Η ανεργία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων είναι αρκετά πιθανή.
     Παράθεση από Teploteh - nick
     Αλλά τι γίνεται με το πρόγραμμα επανεξοπλισμού - ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι δεν είναι καλό να οπλίζονται και ότι η Ρωσία ΔΕΝ έχει χρήματα για αυτό.

     Αυτό σου είπε;

     Παράθεση από Teploteh - nick
     για έναν απλό Ρώσο πολίτη που θα πρέπει να μπορεί να αγοράζει ποιοτικά προϊόντα και να έχει μια αξιοπρεπή επιλογή αυτών των προϊόντων - για τα σκληρά κερδισμένα χρήματά του.

     Το θέμα είναι ότι ένας τεράστιος αριθμός πολιτών μας δεν θα μπορέσει να έχει «δύσκολα κερδισμένα» χρήματα. Η ανεργία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων είναι αρκετά πιθανή.
     Παράθεση από Teploteh - nick
     Αλλά τι γίνεται με το πρόγραμμα επανεξοπλισμού - ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι δεν είναι καλό να οπλίζονται και ότι η Ρωσία ΔΕΝ έχει χρήματα για αυτό.

     Αυτό σου είπε;
  3. Βαντιβάκ
   Βαντιβάκ 17 Ιουλίου 2012 20:36
   +7
   Απόσπασμα: Yoshkin Kot
   ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
   ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Με έχουν καρφώσει μαχητές για τα δικαιώματα των Ρώσων με τέτοια επώνυμα


   Ο Timur Apakidze Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας που πέθανε για τη Ρωσία δεν αστειεύεται;
  4. Κρουμπούμπες
   Κρουμπούμπες 18 Ιουλίου 2012 03:19
   -2
   Βάλτε ένα άρθρο μείον
   Βλέπω κάποιο είδος μεροληπτικής ανάλυσης στο άρθρο, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αναλυτικό !!!
   το άρθρο δεν παρέχει περισσότερα από ένα θετικά σημεία, γράφεται μόνο για απώλειες (ένα αρνητικό). περισσότερο σαν προσαρμοσμένο άρθρο. η ανάλυση θα πρέπει να είναι υποκειμενική, δηλαδή, το άρθρο θα έπρεπε να έχει περιγράψει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σημεία, τα οποία δεν παρατηρώ σε αυτό το άρθρο ...
 2. Αρμάτα
  Αρμάτα 17 Ιουλίου 2012 14:41
  + 18
  Χα, προφανώς μπήκαμε εκεί μόνο και μόνο για να αρχίσουν όλοι να μας μηνύσουν εσπευσμένα. Marasmus. Για πάντα κάπου θα μπούμε είτε γκουάνο είτε στον ΠΟΕ.
  1. Αλεξάντερ Ρομάνοφ
   Αλεξάντερ Ρομάνοφ 17 Ιουλίου 2012 14:58
   + 17
   Zhenya, το παράδοξο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών δεν θέλει να ενταχθεί στον ΠΟΕ! Αλλά κανείς δεν μας ρωτάει πια.
   1. Αρμάτα
    Αρμάτα 17 Ιουλίου 2012 15:06
    +6
    Η Σάσα δεν είναι παράδοξο, αλλά *** των κυβερνώντων μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θέλεις, αλλά εμείς θέλουμε και ξέρουμε πώς θα είναι καλύτερο για εσάς.
    1. Αλεξάντερ Ρομάνοφ
     Αλεξάντερ Ρομάνοφ 17 Ιουλίου 2012 15:16
     +8
     Απόσπασμα: Ατμομηχανή
     και θέλουμε και ξέρουμε πώς θα νιώσετε καλύτερα

     Μάλλον όχι σε εμάς, αλλά σε κάποιους στους οποίους δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε.
     1. Αρμάτα
      Αρμάτα 17 Ιουλίου 2012 15:34
      +5
      Έγραψα για λογαριασμό τους. χαμόγελο
      1. 916-ου
       916-ου 17 Ιουλίου 2012 18:36
       +7
       Και ποιος μας όρισε τόσο άθλιες προϋποθέσεις για την ένταξη στον ΠΟΕ; Η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα σημαίνει ότι μπόρεσαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στον ΠΟΕ, αλλά η Ρωσία δεν είναι; Φταίνε πάλι οι Σιωνιστές και οι Αγγλοσάξονες; Ή μήπως η φατρία Edrosov της Δούμας σκέφτηκε ομόφωνα ξαφνικά μια φαεινή ιδέα;

       Και εδώ επίσης το δεύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων κυκλοφόρησε πολύ ευκαιριακά. Οι κλέφτες-ολιγάρχες θα καθαρίσουν επιτέλους ό,τι παραμένει πολύτιμο στη Ρωσία και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν όχι από ένα κύμα, αλλά από το τσουνάμι του ΠΟΕ, για το οποίο η Ρωσία σε γενικές γραμμές δεν είναι έτοιμη λόγω της αδυναμίας των εγχώριων παραγωγών.

       Και το χειρότερο είναι ότι πρόκειται ήδη για ένα τετελεσμένο γεγονός που δεν έχει αναδρομική ισχύ. Όλα έγιναν γρήγορα και κυνικά -στην αρχή του χρόνου προεκλογικά εξαναγκάστηκαν πατριωτικές υποσχέσεις, και στα μέσα του χρόνου- καρδινάλιοι αντιλαϊκές αποφάσεις.
       1. Ρομάν Σκομορόχοφ
        Ρομάν Σκομορόχοφ 18 Ιουλίου 2012 09:16
        +1
        Ό,τι πάλεψαν, το πήραν. Ελεύθερη - βούληση, κοπάδι - αχυρώνα.
    2. 3412
     3412 18 Ιουλίου 2012 10:17
     +2
     Alexander Romanov Parovoz Χαίρομαι που ακόμη και οι θαυμαστές σας του Πούτιν αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια τους σε αυτή τη διεφθαρμένη εβραϊκή κυβέρνηση.
 3. Παγοδρόμιο
  Παγοδρόμιο 17 Ιουλίου 2012 14:43
  + 14
  Η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό λάθος που απειλεί την κυριαρχία της ίδιας της Ρωσίας. IMHO, μια πολύ κοντόφθαλμη πράξη.
  Η Ρωσία πάντα ζούσε χωρίς τον ΠΟΕ και θα ζούσε. Αλλά ο ΠΟΕ χωρίς τη Ρωσία είναι απίθανος. Αυτό είναι ένα κύριο κλειδί για τους ρωσικούς ορυκτούς πόρους, είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη (από την πλευρά της Ρωσίας) πρόσβαση στη ρωσική αγορά, αυτός είναι ένας ισχυρός μοχλός επιρροής στη ρωσική πολιτική.

  Μου φαίνεται ότι αυτό είναι επωφελές μόνο για Ρώσους ολιγάρχες και αξιωματούχους που έχουν συγχωνευθεί μαζί τους, που έχουν λογαριασμούς σε Βερμούδες και υπεράκτιες εταιρείες..
  1. lotus04
   lotus04 17 Ιουλίου 2012 19:21
   +3
   Απόσπασμα: Παγοδρόμιο
   Η Ρωσία πάντα ζούσε χωρίς τον ΠΟΕ και θα ζούσε.


   Ναί! Μέχρι που μας πούλησαν για 30 ασήμι. Για τη Δύση, είμαστε τόσο Klondike που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ. Τώρα έχουν κρίση με το μέρος τους, η αγορά μας είναι χωράφι χωρίς όργωμα, δεν μπορείς να οργώσεις τη γη σου. Απλά όχι για να το οργώσει ο χωρικός μας.
  2. 3412
   3412 18 Ιουλίου 2012 10:29
   +1
   Ένα παγοδρόμιο για την πέμπτη στήλη που βρίσκεται στην εξουσία είναι μια πολύ διορατική πράξη και ο κύριος στόχος τους είναι να καταστρέψουν εντελώς την κυριαρχία της Ρωσίας και ταυτόχρονα να καταστρέψουν περισσότερους Ρώσους.
 4. idunavas
  idunavas 17 Ιουλίου 2012 14:49
  +4
  Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο συναισθήματα!
 5. Αλεξάντερ Ρομάνοφ
  Αλεξάντερ Ρομάνοφ 17 Ιουλίου 2012 14:51
  +6
  Όπως καταλαβαίνω θα ανέβουν οι τιμές της βενζίνης και μαζί και όλα τα άλλα. Ή είμαι εκκεντρικός ή δεν πάνε για σκι, όπου υπάρχει όφελος για τον κόσμο, για τη Ρωσία. Και πώς μπορεί, σε αυτή την κατάσταση, να μπορέσει να μειώσει τις τιμές; Με μια λέξη, ο ΠΟΕ είναι μια παγίδα στην οποία μας τραβούν, παρά το γεγονός ότι δεν το θέλουμε.
  1. Γιόσκιν Κοτ
   Γιόσκιν Κοτ 17 Ιουλίου 2012 15:03
   -15
   θέλω. τι θα έκαναν οι δρόμοι; απο που ειναι τα λεφτα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη!
   1. Αλεξάντερ Ρομάνοφ
    Αλεξάντερ Ρομάνοφ 17 Ιουλίου 2012 15:13
    +7
    Δεν θέλω να φτιάχνονται δρόμοι στη Ρωσία, το κόστος των οποίων είναι δέκα φορές υψηλότερο από τη Γερμανία και 30 φορές υψηλότερο από την Κίνα! Σε αυτή την τιμή, τα χρήματα δεν είναι αρκετά.
    Απόσπασμα: Yoshkin Kot

    θέλω. τι θα έκαναν οι δρόμοι;

    Θέλω οι άνθρωποι να ζουν σαν άνθρωποι! και η κυβέρνηση άκουσε τη γνώμη των εκλεκτών τους!
   2. Η Επιτροπή
    Η Επιτροπή 17 Ιουλίου 2012 15:17
    +4
    Ειδικοί φόροι κατανάλωσης;;!!! Φίλε, θυμάσαι ότι η βενζίνη μας είναι στην πραγματικότητα από το πετρέλαιό μας... Δηλαδή, για να φτιάξουμε δρόμο, πρέπει να εγκαταλείψουμε αμέσως την κυριαρχία, ώστε το υπέδαφός μας να εξάγεται από εμάς σε αυτόν τον δρόμο.
    1. SSI
     SSI 17 Ιουλίου 2012 15:25
     + 17
     Ζητώ συγγνώμη, το λάδι μας είναι μόνο σύμφωνα με το σύνταγμα. Για κάποιο λόγο, είναι δικό μας υπόγειο, αλλά όπως φάνηκε πάνω από το κεφάλι του πηγαδιού, για κάποιο λόγο είναι ήδη ο Αμπράμοβιτς ή ο Αλεκπέροφ.
     1. lotus04
      lotus04 17 Ιουλίου 2012 18:40
      +2
      Απόσπασμα: SSI
      αλλά όπως φάνηκε πάνω από το κεφάλι του πηγαδιού, για κάποιο λόγο ήταν ήδη ο Αμπράμοβιτς ή ο Αλεκπέροφ.


      Φυσικά! Εγώ ο ίδιος τα έχω δει με φτυάρια. Το πηγάδι έσκαβαν. Και ο Προκόροφ έριξε σωλήνες στην αυλή του. Σαν Κινέζος. ριπή οφθαλμού
    2. lotus04
     lotus04 17 Ιουλίου 2012 18:35
     +5
     Απόσπασμα: Επιτροπή
     Δηλαδή, για να φτιάξουμε έναν δρόμο, πρέπει να εγκαταλείψουμε αμέσως την κυριαρχία, ώστε το υπέδαφός μας να εξάγεται από εμάς σε αυτόν τον δρόμο.


     Η ένταξη στον ΠΟΕ είναι το κλειδί για την τελευταία κλειδαριά της πόρτας, ανοίγοντας την οποία η Δύση θα ξεκινήσει την πλήρη λεηλασία της Ρωσίας. Σύμφωνα με τους νόμους που γράφει για τον εαυτό του (η Δύση). Όλοι γνωρίζουν καλά τη διπρόσωπη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Λέγοντας μας πόσο καλό θα είναι για όλους στη Ρωσία, τρίβουν τα χέρια τους στο περιθώριο. Και πώς, τώρα κέρδισαν μια ολοκληρωτική νίκη επί της Ρωσίας. Και τους βοηθάμε να κάνουν αυτό το βήμα, με τη σιωπή μας. Ας δούμε τώρα με ποιον είναι ο Πούτιν. (εννοεί φυσικό αέριο στον πληθυσμό στην τιμή της πώλησής του στη δύση; Πρώτον, εξίσωση των συντάξεων των ηλικιωμένων με τις ευρωπαϊκές) Δεν έχω λόγια να εκφράσω ό,τι βράζει! Λοιπόν, άνθρωποι, περιμένατε μια σημαντική ανακάλυψη στην παραγωγή και την οικονομία; Το ίδιο το Κόμμα Έδρος είναι ξένο πράκτορα.
   3. Τέρσκι
    Τέρσκι 17 Ιουλίου 2012 22:58
    +2
    Απόσπασμα: Yoshkin Kot
    θέλω. τι θα έκαναν οι δρόμοι; απο που ειναι τα λεφτα

    Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων πληρώνουν φόρο στις μεταφορές και από εκεί παίρνουν χρήματα για δρόμους, οι οποίοι, δυστυχώς, πριονίζονται από το υπουργείο στον υπεράριθμο διευθυντή του DRSU της «υπερμεγαλόπολης» Mukhos*ansk.
  2. lotus04
   lotus04 17 Ιουλίου 2012 18:20
   +3
   Απόσπασμα: Alexander Romanov
   Όπως καταλαβαίνω θα ανέβουν οι τιμές της βενζίνης και μαζί και όλα τα άλλα.


   Όλα θα μεγαλώσουν. Εκτός από μισθούς.
 6. KA
  KA 17 Ιουλίου 2012 14:55
  +4
  Η γνώμη μου για την ένταξη στον ΠΟΕ: «Είναι σαν να πετάς κάποιον που δεν ξέρει να κολυμπήσει στο νερό, αν δεν πνιγεί θα μάθει να κολυμπάει!».
  Οι επιχειρήσεις μας δεν είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, και αν δεν προσαρμοστούν, θα οργώσουμε όλοι για τον θείο Σαμ και θα το θεωρήσουμε αυτό ως ευτυχία.
  Ο μόνος τρόπος που βλέπω είναι να κατεβάσω το ρούβλι στο επίπεδο του γιουάν, ώστε να πληρωνόμαστε σαν Κινέζοι εργάτες, αλλά δεν μου αρέσει στον εαυτό μου!
  1. BurBurr
   BurBurr 17 Ιουλίου 2012 15:30
   +2
   Η υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγεί είτε σε πληθωρισμό, είτε σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού, είτε και στα δύο μαζί (που είναι πιο πιθανό). Επομένως, το αμφίβολο κέρδος στο εξωτερικό εμπόριο αντισταθμίζεται πλήρως από τη μείωση της αγοραστικής δύναμης εντός της χώρας. Και τότε θα υπάρξει συστημική υποβάθμιση ....
 7. Η Επιτροπή
  Η Επιτροπή 17 Ιουλίου 2012 15:07
  + 10
  Αν η πλειοψηφία δεν θέλει, αλλά μας τραβούν ακόμα εκεί, τότε αυτό γίνεται για να ευχαριστήσει τη μειοψηφία. Άρα ποιανού συμφέροντα εκπροσωπεί η κυβέρνηση;
 8. τείχος
  τείχος 17 Ιουλίου 2012 15:09
  +6
  Γράψε ένα γράμμα στον Πούτιν. Για τους κινδύνους του ΠΟΕ.
 9. Igarr
  Igarr 17 Ιουλίου 2012 15:26
  +5
  Το διάβασα.
  Δεδομένου ότι πρόσφατα έκανε μια επέμβαση, παρουσίασε ...
  όλο αυτό το OBE είναι σαν χειρουργείο:
  ασθενής (διαβάστε Ρωσία, γεμάτος φάρμακα και γλυκές υποσχέσεις - να θεραπεύσει, να χτίσει, να αυξήσει), γυμνός, τυλιγμένος σε ένα σάβανο.
  Το έβαλαν στο τραπέζι. Λοιπόν, εκεί, θα το τελειώσουν, είτε δεν είναι - δεν πειράζει, αλλά τεράστια αναισθησία - θα μεθύσουν.
  Και μετά, οι κόφτες - θα πάνε ..... να κάνουν κάτι.
  Είτε γιατρειά - είτε επιπλέον .. ανάπηρο,
  είτε για συσσώρευση - είτε επιπλέον αποκοπή και συρραφή,
  είτε να αυξηθεί - είτε απλώς να εισαγάγετε προθέσεις.
  Μετά θα βάλουν μια αποχέτευση όπου πάει.
  Θα συνδέονται με συσκευές τεχνητής κυκλοφορίας αίματος, αναπνοής, καθαρισμού λέμφου κ.λπ.
  Και, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το cosilium - το Δικαστήριο του ΠΟΕ - θα αποφασίσει: ο ασθενής ήταν απελπισμένος.
  Αναπαύσου εν ειρήνη...
  Και, ένα τακτοποιημένο ποσό ... συγγενείς - να πληρώσει. Κόστος και χαμένες ευκαιρίες.
  Ποιοι θα διοριστούν ως συγγενείς - είναι απαραίτητο να εξηγηθεί;
  ....
  Κυρίαρχοι απατεώνες έχουν οδηγήσει τη Ρωσία σε μια τρύπα.
  Και πριν από αυτό - οδηγείται. Ζούμε στον τάφο.
  Και τώρα θέλουν να γεμίσουν τον τάφο καθόλου.
  ...
  Λέγεται - η καλύτερη διέξοδος - ο τοκετός.
  Πώς και τι - θα γεννήσουμε;
  1. dmb
   dmb 18 Ιουλίου 2012 10:18
   +1
   Φοβάμαι ότι θα γεννηθεί μια παράλογη και ανελέητη ρωσική εξέγερση. Και θα ήταν ωραίο να πάρεις τουλάχιστον ηθική ικανοποίηση από έναν στραγγαλισμένο Τσουμπάις ή Ντβόρκοβιτς. Έτσι αυτοί οι τύποι μπορούν να τρέξουν μακριά. Όμως ο δήμαρχος Muhoska δεν θα έχει χρόνο. Και ο επιτυχημένος ιδιοκτήτης ενός συνεργείου αυτοκινήτων ή ενός καφέ δεν θα έχει χρόνο. Τότε, φυσικά, όλα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Αλλά έτσι ξεκινάει. Δεν πρέπει να αυταπατάτε.
 10. γκρεντς
  γκρεντς 17 Ιουλίου 2012 15:32
  +4
  Στο κείμενο του Kurginyan υπάρχει μια τέτοια ρήτρα: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν επιτρέπουν σε κανέναν τη γεωλογική μελέτη των εντέρων τους. Και τα δώσαμε όλα. Επιπλέον, αυτό είναι το μόνο πράγμα που μας έσωσε και μας τάισε. Θα μετέφραζα την ΠΟΕ - Όλοι οι σύντροφοι Obosra ......... β!
 11. BurBurr
  BurBurr 17 Ιουλίου 2012 15:33
  0
  Ένα πράγμα είναι ευχάριστο: ενώ όλος αυτός ο ΠΟΕ θα ξεδιπλωθεί στη χώρα μας, ο ίδιος θα απορριφθεί από τον ΠΟΕ. IMHO.
 12. IRBIS
  IRBIS 17 Ιουλίου 2012 15:39
  + 10
  Το άρθρο είναι καλό - κατανοητά και αυστηρά. Καλά? Γεια σας οικονομική κρίση στο ακέραιο! Γεια σας ΓΤΟ και χάλια καταναλωτικά αγαθά! Γεια σας αγορά εργασίας! Η είσοδος σε μια τέτοια πόλη δεν είναι καν εφιάλτης, αλλά ένας πλήρης εφιάλτης. Μήπως υπάρχει ένας ορθολογικός κόκκος στη συλλογή των υπογραφών για τη διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος για την είσοδο; Ακόμα δεν είναι αργά... Θα επηρεάσει τους πάντες. Πού είναι οι βουλευτές μας, φύλακες του λαού; AU-U-U-U!!!
 13. ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗΣ
  ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗΣ 17 Ιουλίου 2012 15:56
  +4
  Αυτός είναι ένας πόλεμος και τον χάσαμε, λοιπόν, όλες οι αυλές και οι λεύκες μας μπορούν να διαλυθούν και σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει χώρα σαν τη ΡΩΣΙΑ.
  1. ΠΕΝΕΣ27
   ΠΕΝΕΣ27 17 Ιουλίου 2012 16:19
   0
   100 χρόνια είναι πολλά.
  2. BurBurr
   BurBurr 17 Ιουλίου 2012 16:34
   0
   Ωχ Ώχ. Όλα τα προσραλεπολυμερή, putendolzhen Φύγετε….
   Μην περιμένεις.
 14. φανταστική
  17 Ιουλίου 2012 16:26
  +6
  Μέρος της ομιλίας:
  1. Βαντιβάκ
   Βαντιβάκ 17 Ιουλίου 2012 16:50
   +2
   Απόσπασμα από το fantast
   Μέρος της ομιλίας:


   σας ευχαριστώ
 15. PatriotizTAT
  PatriotizTAT 17 Ιουλίου 2012 16:34
  +5
  Όλα καλά με τον Πούτιν ...τι παραπονιέσαι τώρα?!Δεν τον ψήφισες...δεν έχεις δικαίωμα να γκρινιάζεις!!!!τώρα το στόμα σου στο κουρέλι και αντέχεις!!! !!!!!! χαμόγελο
 16. Θείος
  Θείος 17 Ιουλίου 2012 16:47
  0
  Τα στατιστικά της ψηφοφορίας είναι ενδιαφέροντα, ΓΙΑ - μόνο EDRO. Κομμουνιστές, Ζίρικ, εναντίον όλων των κακών πνευμάτων. Ίσως υπάρχει κάποιο λογικό σιτάρι στον ΠΟΕ; Δεν καταλαβαίνω ποιον να ακούσω, τέτοιες αντικρουόμενες απόψεις. Η ζωή θα δείξει. Εδώ έχω μια παρατήρηση, με την εμφάνιση των αλυσίδων καταστημάτων όπως Auchan, Metro κ.λπ., οι τιμές για πολλά προϊόντα σε μικρά καταστήματα έχουν πέσει. Φαίνεται να είναι καλό. Αλλά πολλά μικρά μαγαζιά απλά έκλεισαν. Και αυτό είναι ήδη ανησυχητικό, τα δίκτυα έχουν όλη την αγορά τροφίμων στα χέρια τους, ένα μονοπώλιο. Και οι εταιρείες είναι όλες ξένες. Για να μην αποδειχθεί ότι στην αρχή όλα έπεσαν στην τιμή και στη συνέχεια θα υπαγορευθούμε απλώς σε όρους.
  1. urzul
   urzul 17 Ιουλίου 2012 17:07
   +2
   Ο όμιλος X5 Retail είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στη Ρωσία και είναι "εγχώριος". Και η Auchan έχει πολύ σοβαρές απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων.
   1. πληρούνται
    πληρούνται 17 Ιουλίου 2012 19:55
    +1
    Παράθεση από urzul
    Το X5 Retail Group είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στη Ρωσία και είναι "εγχώριος"

    Το X-5 δεν θα προωθήσει ή δεν θα πουλήσει ποτέ ένα νέο προϊόν, αν και υψηλής ποιότητας, αλλά θα πουλήσει ευχαρίστως μια γνωστή μάρκα, ακόμα κι αν είναι χα..όχι!!
 17. Διευθυντής
  Διευθυντής 17 Ιουλίου 2012 16:53
  +2
  Από όλα όσα άκουσα για τον ΠΟΕ από τα φόρουμ, από τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ., κατέληξα στο εξής.
  Όσον αφορά τους απλούς ανθρώπους, υπάρχουν πολλά συν, ωστόσο. Τώρα, αν όλα ήταν σεβαστά.
  Για παράδειγμα, ο ΠΟΕ θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στη χώρα. Και αυτό είναι σίγουρο. Σε τι θα αυξήσουν το ελάχιστο στο ευρωπαϊκό. Αν και αυτό επίσης δεν είναι ξεκάθαρο.Στην Ευρώπη, η κρίση και το RFP έχουν μειωθεί. Ανεξάρτητα από το πώς αποδείχθηκε ότι ο κατώτατος μισθός στη Ρωσία δεν θα είχε μειωθεί. Επίσης, οι τιμές του καλαθιού τροφίμων θα πρέπει να μειωθούν. Αλλά και πάλι, για ποιο πράγμα; Λόγω του άξονα ΓΤΟ και του μαχαιριού Μπους;
  Όσο για δάνειο σε ξένες τράπεζες .... δεν μπορώ καν να φανταστώ κάτι τέτοιο. Τώρα, αν δεν αποπληρώσω το δάνειο, ποιος θα ταρακουνήσει την Ιντερπόλ;
  Τα αυτοκίνητα φαίνεται να είναι φθηνότερα λόγω της αδασμολόγητης εισαγωγής. Οπότε στο κάτω κάτω, σε βάρος άλλου, θα ανεβάσουν την τιμή ως συνήθως. Πάλι θα σε αναγκάσουν να βάλεις τη μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη .... Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη είναι στο GTC με τις τιμές της βενζίνης στα 3-5 ευρώ.
  Γενικά Boyus, είμαι οι κύριοι της ένταξης στον ΠΟΕ. Αλλά η ζωή θα δείξει!
  1. Ασκητής
   Ασκητής 17 Ιουλίου 2012 18:22
   + 10
   Απόσπασμα: Διευθυντής
   Όσο για δάνειο σε ξένες τράπεζες .... δεν μπορώ καν να φανταστώ κάτι τέτοιο. Τώρα, αν δεν αποπληρώσω το δάνειο, ποιος θα ταρακουνήσει την Ιντερπόλ;


   Όχι δικό μου, αλλά μου άρεσε! Διαβάσετε!
   Ας πούμε ότι - εγώ, εσύ και ο Χρονοσκοπιστής πετάγαμε με ένα αεροπλάνο πέρα ​​από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στο δρόμο ήπιαμε και οι τρεις μας αψέντι, ήπιαμε, κόψαμε την πόρτα από την τουαλέτα και για αυτό μας πέταξαν στη θάλασσα από έξοδο κινδύνου. Ευτυχώς, ένα μικρό, ανώνυμο πολυνησιακό νησί ανακαλύφθηκε κοντά στο σημείο της συντριβής μας. Έχοντας βγει στην ακτή, συμβουλευτήκαμε και αποφασίσαμε να το θεωρήσουμε μια νέα πολιτεία που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες του Αψέντι (ΗΠΑ).
   Όταν μας πέταξαν έξω από το αεροπλάνο, οι αποσκευές μας, φυσικά, δεν μας έδωσαν. Επομένως, όλα τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουμε είναι μόνο μια πόρτα τουαλέτας, την οποία πήρατε μαζί σας. Και γενικά, παρά το αψέντι, αποδείχτηκες ο πιο φειδωλός μαζί μας - στο πορτοφόλι σου, εντελώς τυχαία, βρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 100 $. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες μας υπάρχουν μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - η πόρτα και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι επίσης η προσφορά χρήματος - 100 $. Αυτές είναι όλες οι οικονομίες μας. Δεδομένου ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο, μπορεί να ειπωθεί ότι έχουμε ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο - μια πόρτα που εξασφαλίζεται από μια προσφορά χρήματος 100 $. Εκείνοι. η πόρτα μας κοστίζει 100$.
   Έχοντας ξεθυμάνει λίγο, αποφασίζουμε ότι πρέπει κάπως να ηρεμήσουμε. Ο πιο γρήγορος από εμάς ήταν ο Χρονοσκόπος. Ανήγγειλε αμέσως ότι δημιουργούσε μια τράπεζα και ήταν έτοιμος να λάβει στην ανάπτυξη τις εξοικονομήσεις χρημάτων του πληθυσμού με 3% ετησίως - καλά, ένα άτομο δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Του δίνεις 100 $ και τα σημειώνει σε ένα σημειωματάριο στο άρθρο "Αστική ευθύνη -> Deepazites". Αλλά επίσης δεν έβγαλα παπούτσια - μάταια ερευνώ την οικονομική απάτη τόσο καιρό - ξέρω πώς να αρπάξω και την πόρτα και 100 $ από εσάς. Σας προτείνω να παίρνετε τα 100 $ στην ανάπτυξη με 5% ετησίως. Σκίζω ένα φύλλο από το σημειωματάριό μου και γράφω πάνω του - "Αποβολή για 100 $ με 5% ετησίως." Νιώθεις ότι έχεις πλημμυρίσει. Παίρνεις χρήματα από έναν απογοητευμένο Χρονοσκόπο από το deepazit και μου τα δίνεις με αντάλλαγμα την υπαγωγή μου. Παίρνω τα 100$ σας και τα καταθέτω στην τράπεζα πίσω στον χαρούμενο Χρονοσκοπιστή.
   Σε καλό σημείο, αυτό θα μπορούσε να ηρεμήσει και όλοι πήγαν να κάνουν δουλειές - να κουνήσουν έναν φοίνικα ή να βουτήξουν για οστρακοειδή, να κερδίσουν το καθημερινό τους ψωμί, ας πούμε. Αλλά ξέρετε - είμαι μια ακαταμάχητη οικονομική ιδιοφυΐα, τέτοια μικροπράγματα όπως οι καρύδες και τα στρείδια δεν με ενδιαφέρουν. Αφού περιπλανήθηκα στο νησί μας - 50 βήματα από νότο προς βορρά και 30 από τα δυτικά προς τα ανατολικά - καταλήγω σε έναν έξυπνο συνδυασμό. Έρχομαι κοντά σας και προσφέρομαι να κερδίσω άλλο 1% ετησίως από την αρχή. Πάρε ένα δάνειο από την τράπεζα του Χρονοσκοπιστή με 4% και αγόρασε άλλο ομόλογο από εμένα με 5%. Γράφω αμέσως τη δεύτερη κατανομή $100 σε ένα σημειωματάριο και την κουνώ μπροστά σας. Χωρίς να το σκεφτείς δύο φορές, τρέχεις στην τράπεζα και παίρνεις ένα δάνειο 100$ με εξασφάλιση από το πρώτο μου ομόλογο 100$. Είναι εκεί - τους έβαλα εκεί στο deepazit. Μου δίνεις το δάνειο των 100 $ και βάζεις τη δεύτερη κατανομή στο πορτοφόλι σου - τώρα έχεις 200 $ από τα δάνειά μου. Και έβαλα 100 $ στην τράπεζα - τώρα έχω 200 $ στο deepazit εκεί. Ο χρονοσκόπος πηδά ήδη από χαρά - η πιστωτική επιχείρηση έχει σκάσει.
   Νομίζεις ότι θα σταματήσω εκεί; Ναι, τώρα - σας έχω ήδη εκδώσει την τρίτη άδεια. Τρέχοντας στην τράπεζα για ένα δάνειο που εξασφαλίζεται με μια δεύτερη κατάλυση. Προς το βράδυ, αφού τρέξαμε γύρω από το νησί με αυτά τα εκατό δολάρια και σκίσαμε όλα τα φύλλα από το σημειωματάριο στο αγαλματισμό, έχουμε την παρακάτω εικόνα. Εσείς έχετε τα ομόλογά μου αξίας 5000 δολαρίων και εγώ στην τράπεζα χρεογράφων αξίας 5000 δολαρίων. Τώρα, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να βάλετε τα χέρια σας στην πόρτα σας. Προτείνω να το αγοράσετε από εσάς για $100. Αλλά είστε άτακτοι - υπάρχει μόνο μία πόρτα, και σπάτε την τιμή των $1000. Λοιπόν, 1000 $ είναι 1000 $ - στο τέλος έχω ολόκληρα $5000 σε κατάθεση. Στο τελευταίο σημειωματάριο, στέλνω μια εντολή πληρωμής στον Χρονοσκοπιστή, μεταφέρω 1000 $ από το dipazit μου στο δικό σας και παίρνω την πόρτα σας.
   Αν δώσουμε τη λογιστική μας σε έναν Αμερικανό οικονομολόγο με πτυχίο Χάρβαρντ, θα μας πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν 1000 δολάρια ενσώματων περιουσιακών στοιχείων σε μορφή πόρτας και 10000 δολάρια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή κατανομών και καταθέσεων. Εκείνοι. ότι η αξία της συνολικής περιουσίας μας αυξήθηκε 110 φορές την ημέρα. Ένα λιγότερο λεπτό και μορφωμένο άτομο θα έλεγε ότι είμαστε τρεις βλάκες, είχαμε μια πόρτα και 100 $ και ότι μόνο οι τελειωμένοι ηλίθιοι μπορούσαν να σκίσουν φύλλα από ένα σημειωματάριο όλη μέρα αντί να μαζεύουν καρύδες. Ποιο από αυτά είναι σωστό - αποφασίστε μόνοι σας.


   Η συνήθης κανονική επιχείρηση είναι όταν παρέχετε τουλάχιστον πραγματικές υπηρεσίες. Επισκευή, κοπή, τροφοδοσία, εμπόριο, μεταφορά, θεραπεία, διδασκαλία κ.λπ. Η συνήθης κανονική δουλειά είναι όταν παράγεις. Λουκάνικα, κλειδιά, ταμειακές μηχανές, αυτοκίνητα, βιβλία κ.λπ.
   Αλλά μια ασυνήθιστη, μη φυσιολογική επιχείρηση είναι όταν βγάζεις χρήματα από τον αέρα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό. Αυτή είναι η παγκόσμια αδικία της γαμημένης κερδοσκοπικής οικονομίας..
   Και ο ΠΟΕ είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια των παγκοσμιοποιητών που, βάσει των συμφερόντων τους, θα αποφασίσουν σε ποια χώρα θα παράγουν παντόφλες και ποια θα χρησιμεύσει ως νεκροταφείο πυρηνικών αποβλήτων.
   Η Δύση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να είναι παράρτημα πρώτης ύλης του «χρυσού δισεκατομμυρίου». Εδώ για αυτό Ο ΠΟΕ θα απαιτηθεί με τους κανόνες της. Η Ρωσία, ως μέλος του ΠΟΕ, θα κατηγορηθεί για τα ακόλουθα «εγκλήματα»:
   α) περιορισμός της εξαγωγής πόρων·
   β) προσπαθεί να αυξήσει τις τιμές των πόρων στην παγκόσμια αγορά μειώνοντας την προσφορά τους.
   γ) προκαλώντας έτσι ζημία σε διεθνικές εταιρείες μέσω του «περιορισμού της πρόσβασης» στους πόρους.
   Η Ρωσία θα χρεωθεί με αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε σε διεθνικές εταιρείες και θα απαιτήσει την αποκατάσταση της «ελεύθερης πρόσβασης» στους πόρους.
   Πώς να μην θυμηθεί κανείς τις τιμωρητικές ενέργειες της Αγγλίας κατά της Κίνας κατά τη διάρκεια των «πολέμων του οπίου». Στις αρχές του XNUMXου αιώνα, μια παρόμοια ιστορία θα μπορούσε να συμβεί. Μόνο που αντί της Κίνας θα υπάρχει η Ρωσία, αντί της Αγγλίας - οι ΗΠΑ. Και ο πόλεμος θα λέγεται: «πετρέλαιο», «αέριο» ή «χρυσός». Ήδη ακούγονται απειλητικές νότες στις δηλώσεις Αμερικανών πολιτικών και πολιτικών σε σχέση με την προσμονή τους για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Εδώ, για παράδειγμα, τα λόγια του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον ΠΟΕ:
   «Η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα ωφελήσει άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ φέρνοντας τη Ρωσία σε ένα σύστημα με αυστηρούς κανόνες που διέπουν το εμπόριο και έχοντας τα μέσα για την επιβολή αυτών των κανόνων και των δεσμεύσεων πρόσβασης της Ρωσίας στην αγορά.


   Δεν είναι περίεργο που λένε: ο ΠΟΕ είναι ένας οργανισμός, για την είσοδο στην οποία πρέπει να πληρώσετε ένα ρούβλι και για την έξοδο - δέκα.

   Γενικά, μου άρεσε ο ιστότοπος για αυτό το θέμα. ΠΟΕ-ενημέρωση όπου διερευνώνται διάφορες απόψεις για το πρόβλημα αυτό με κατανοητό τρόπο και χωρίς επιστημονικό ζαούμ.
   Η ιστοσελίδα μου
  2. Έναστρη όπερα
   Έναστρη όπερα 17 Ιουλίου 2012 18:29
   +2
   Διευθυντής (1)
   «Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη στο GTC με τις τιμές της βενζίνης στα 3 - 5 ευρώ».
   Ναι, είσαι απλά ο Γκόγκολ, φίλε μου, με το περίφημό του: "Ένα σπάνιο πουλί θα πετάξει στη μέση του Δνείπερου ..." :)
   Έχετε εξαπατηθεί ανέντιμα. Στη Γερμανία, όπου, παρεμπιπτόντως, είναι μια από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη για ντίζελ και βενζίνη, αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι οι εξής: 1,40 - 1 και 45 - 1,60 ευρώ, αντίστοιχα. Αν και αυτό θεωρείται πολύ υψηλή τιμή.
   1. πληρούνται
    πληρούνται 17 Ιουλίου 2012 23:10
    +1
    Απόσπασμα από την Stary Opera
    Διευθυντής (1)
    «Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη στο GTC με τις τιμές της βενζίνης στα 3 - 5 ευρώ».


    Really Manager, διαβάστε αυτό - "Το κόστος της βενζίνης στην Ευρώπη."
    Όλα είναι αναλυτικά και σε αριθμούς εκεί, αν ξαφνικά πας στην Ευρώπη!))
    Παρεμπιπτόντως, το προτείνω σε όλους!
    http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.UAW35PXVsVk
  3. lotus04
   lotus04 17 Ιουλίου 2012 18:51
   +5
   Απόσπασμα: Διευθυντής
   Τα αυτοκίνητα φαίνεται να είναι φθηνότερα λόγω της αδασμολόγητης εισαγωγής


   Γιατί εμείς σαν Ινδιάνοι πουλάμε την πατρίδα μας για γυάλινες χάντρες!
   1. Igarr
    Igarr 17 Ιουλίου 2012 19:55
    +2
    Μάνατζερ πιστεύεις σε αυτό "..Εδώ πχ ο ΠΟΕ θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στη χώρα."...????
    Και το γεγονός ότι ο ΠΟΕ θα απαιτήσει τη συμμόρφωση της εκπαίδευσης στα πρότυπα τους.
    Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία τα επιτύχει ..... Λοιπόν, κατ 'αρχήν - και όχι πολύ για να περιμένουμε.
    ....
    Με καλές προθέσεις, ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος!
    ..
    Γιατί το ξεχάσαμε;;;;
 18. X-55
  X-55 17 Ιουλίου 2012 16:57
  +4
  Δεν είμαι συναγερμός, αλλά η χώρα πάει στην κόλαση σε ορισμένες πτυχές.
  ΥΓ Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.Αν και είμαι σίγουρος ότι περίπου το 80% θα απαντήσει "όχι".
 19. Stelth
  Stelth 17 Ιουλίου 2012 17:02
  +3
  Δεν υπάρχουν λόγια - ξεσπούν μερικά χαλάκια! Θα ήθελα πολύ να μάθω το τίμημα αυτής της προδοσίας και πού μπορείτε να ξοδέψετε τόσα χρήματα. Οι άνθρωποι γι 'αυτούς είναι σαν τα πρόβατα στο μαντρί - θέλουμε να τους ταΐσουμε, θέλουμε να τους διώξουμε, αλλά θα χρειαστεί να τους βάλουμε κάτω από το μαχαίρι. Τι θα κάνουν τα εκατομμύρια των ανέργων; Τι θα ταΐσουν τα παιδιά; Το πιο ακατανόητο είναι ότι η Ρωσία έχει τα πάντα για μια καλή ζωή για ολόκληρο τον πληθυσμό και την πλήρη ανεξαρτησία, αλλά είμαστε ακόμα στον ΠΟΕ.
 20. Διοικητής
  Διοικητής 17 Ιουλίου 2012 17:02
  +3
  Tov. Φίλε, αυτό ακριβώς θα είναι! Φάτε και φτύστε!!! Μπήκαμε για 18 χρόνια - και τώρα παίρνουμε αυτόν ακριβώς τον ΠΟΕ για το κύρος των κορυφαίων μας !!! Θα είναι jo.a με τρία «π» !!!
 21. Κακό Τατάρ
  Κακό Τατάρ 17 Ιουλίου 2012 17:23
  -4
  Οι κύριες επιχειρήσεις είναι από καιρό σε κρατικές εταιρείες ... Γιατί να φοβάστε;
  Όσοι ξέρουν και θέλουν να δουλέψουν θα βρίσκουν πάντα δουλειά.
  Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο, χωρίς να έχετε δοκιμάσει χαλβά ή γ.οβ.ν.α, δεν θα μπορέσετε ποτέ να ξεχωρίσετε τι γεύση έχουν... Πρέπει να δοκιμάσετε, αλλά γ.ο.β. αλλά μετά μην φάτε άλλο, αλλά πάρτε και ρίξτε μέσα το λαιμό αυτών που αναγνωρίζεις αμέσως «με το βάδισμα»...
  Τώρα, σχετικά με τα προηγούμενα ... - ας δούμε τι προηγούμενο θα δημιουργήσει η Ρωσία εάν όλα είναι τόσο ζοφερά όσο περιέγραψε ο Kurginyan.
  Λοιπόν, εδώ είμαι με δύο από εσάς (δηλαδή για τρεις), και μου λένε, λένε τώρα θα είναι έτσι κι έτσι ... και τι; Είναι δυνατόν να με αναγκάσεις να κάνω αυτό που δεν έχω συνηθίσει; Από.χου.υ.ρυου και οι δύο και θα πάω σπίτι ... και θα κοιμηθώ ένα δυνατό ηρωικό όνειρο ... και το πρωί θα σηκωθώ και με τον θυμό που ξύπνησε μαζί μου θα πάω και πάλι τους (freaks) o.t.k.u.yar .yu ... και στη δουλειά, αν όχι ρεπό...
  Ας μην ξεχνάμε ποιος ήταν ο Kurginyan στα τέλη της δεκαετίας του '80, του οποίου οι συμβουλές, μεταξύ άλλων, ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΣΕ, γνωστός σε όλους, άκουσε αρκετά ...
  Και ποιος είναι αυτός στη δομή του FarVest ...
  ΠΟΥ? θα ρωτήσει ο ανίδεος - θα απαντήσω: - ένας μοιραίος γλυκοφωνητής, που προβλέπει διασκεδαστικά δελεαστικά, υπέροχα, επιστημονικά τεκμηριωμένα, αδιανόητα, αλλά πολλά υποσχόμενα σενάρια γεγονότων που θα παρασύρουν την Πατρίδα μας - τη Ρωσία στην άβυσσο... Ταυτόχρονα , ο «μάγκας» προσπαθεί να μοιάζει με τον δικό του εν πλω, λαϊκός πολιτικός αναλυτής - ιστορικός δημοσιογράφων, που νοιάζεται με όλες του τις ίνες για την χιλιόχρονη Αυτοκρατορία.

  Αλλά το σύκο κρατάει εκατό λίβρες στην τσέπη του...

  Εν ολίγοις... Νεχρού, παιδιά, τσαντίστε αυτούς που είναι έτοιμοι να δικαιολογηθούν όταν σας συναντήσουν από φόβο...
 22. Θείος
  Θείος 17 Ιουλίου 2012 17:28
  +3
  Εδώ κοιτάζω τη ζωή μας, η ζωή έχει γίνει αντικειμενικά καλύτερη. Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την προϋπόθεση ότι δουλεύεις σαν ελέφαντας. Και δεν αρρωσταίνεις. Και δεν μπορείς να χαλαρώσεις, όλα αξίζουν απτά χρήματα, ένα διαμέρισμα, βενζίνη, διάφοροι φόροι. Εδώ το σχολείο έχει γίνει επί πληρωμή. Η ζωή έχει γίνει σαν τροχός, αν σταματήσει, θα πέσει.
 23. Βλάλεκς48
  Βλάλεκς48 17 Ιουλίου 2012 17:33
  +3
  Κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω πραγματικά να πανικοβληθώ, αλλά ποιοι είστε όλοι!; Ανθρωποι!? Και οι άνθρωποι δεν προβλέπονται στον ΠΟΕ ειδικά Ρώσος λαός!

  Ποιος σκέφτεται τους ανθρώπους;! Κάστρο ζευγάρι;! Έτσι σκέφτονται μόνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
  Πού είναι αυτοί οι ντράμερ; Έφτασε λοιπόν ο κύριος και ο κόσμος, καθώς κάθονταν στο DUPE, δεν κοίταξε καν έξω από αυτό!
  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΙΑ ΓΕΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΕΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΑ!
 24. sazhka0
  sazhka0 17 Ιουλίου 2012 17:49
  +2
  Μπορεί κάποιος να αναφέρει τουλάχιστον μια αξιοπρεπή πρωτοβουλία των αρχών, που δεν θα αποτύγχανε; Ή είχε θετικό αποτέλεσμα.Απλά μην μιλάς για τον Στρατό, αν και γιατί όχι. Εκτός από τα παραμύθια για ένα πιο λαμπρό μέλλον (μήπως ψάχνω σε λάθος μέρος;), δεν βλέπω τίποτα.
 25. Fox 070
  Fox 070 17 Ιουλίου 2012 17:55
  0
  Συνάδελφοι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις φύλαξα, ακούγοντας τον Sergey Kurginyan!
  Ποιος πρέπει να ξεριζωθεί για αυτό το... OBE;
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ!
  1. Κρουμπούμπες
   Κρουμπούμπες 18 Ιουλίου 2012 05:54
   0
   Fox 070,
   Συγνώμη, αλλά οι περισσότεροι νηστευτές μοιάζουν πολύ με τους αμερικανούς ζόμπι με τις αναρτήσεις τους, καμία συζήτηση για εσάς, μόνο μια συκοφαντία.
   ο συγγραφέας αυτού του άρθρου έγραψε ότι είναι αναλυτικό, αλλά δεν είναι (διαβάστε την ανάρτησή μου παραπάνω γιατί). Το άρθρο μοιάζει περισσότερο με την ίδια γραφή και συνομιλίες συντρόφων με τον BOLOTNAYA.
 26. Iv762
  Iv762 17 Ιουλίου 2012 18:05
  +3
  Αυστηρά στο μισό......θυμωμένος ....: μην εισάγετε πού και τι, αλλά οι τιμές για το ψωμί και τη βενζίνη στη χώρα Entoy εξακολουθούν να αυξάνονται ... σταματώ . Και αυξάνεται ταχύτερα από το εισόδημα ....

 27. Πέτροβιτς-2
  Πέτροβιτς-2 17 Ιουλίου 2012 18:33
  +6
  Sergei Yervandovich, αγαπητέ μου, είστε, φυσικά, ένα σεβαστό άτομο, παρακολουθώ όλα τα προγράμματα SI και SH. Και βλέπω μόνο ένα πράγμα, ότι όλες οι αποφάσεις, σωστές και λανθασμένες, βιαστικές και χωρίς βιασύνη, είναι πάντα λανθασμένες, αν λαμβάνονται μέσα σε ένα συναίσθημα. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα γύρω από τον ΠΟΕ. Και επιδεινώνονται από το γεγονός ότι ακόμη και οι αναλυτές υπόκεινται σε αυτά.
  Ας περιμένουμε φίλε μου, θα δούμε. Κριτήριο αλήθειας στον μαρξισμό, όπως εσύ, Σεργκέι Γιερβάντιτς, το θυμάσαι αυτό πρακτική. Και τα analytics, συγγνώμη γέροντα, είναι ακόμα μια θεωρία που προκαλεί μόνο άχρηστα συναισθήματα και ενθουσιάζει τους ανθρώπους, δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν ήρεμα. Εσύ ο ίδιος, αγαπητέ μου, θέλεις ο κόσμος να σκέφτεται ήρεμα, αλλά αντίθετα, οι αναλύσεις σου οδηγούν τους ανθρώπους σε «φυλακή» και πανικό. Μήπως θα έπρεπε επίσης να κάνουμε μια ανάλυση των οφελών από τον ΠΟΕ για ισορροπία; Ίσως μια τέτοια ισορροπία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν και όχι να πανικοβληθούν και να πιτσιλίσουν συναισθήματα; Έτσι, με μια μονόπλευρη, άρα και μεροληπτική προσέγγιση, κάνετε ακριβώς αυτό που κατηγορείτε τους φιλελεύθερους. Αυτό είναι λάθος, σωστά;
  Ομολογώ ότι δεν ανέλυσα όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, όχι την περιοχή μου, και με συγχωρείτε, Segrey Yervandych, δεν βλέπω ακόμη κατάρρευση εδώ. Ας μην γίνουμε λοιπόν, φίλε μου, σαν τους πολιτικούς επιστήμονες που κάνουν χαζές προβλέψεις, αλλά μετά εξηγούν όμορφα και εύλογα γιατί αυτές οι προβλέψεις δεν έγιναν πραγματικότητα.
  Καταλαβαίνω ότι τα λόγια μου είναι κενά λόγια. Αλλά ας συμπεριλάβουμε τουλάχιστον τη στοιχειώδη λογική. Ακόμη και εδώ, το 85% είναι κατά του ΠΟΕ. Αυτό είναι το 85% των ανθρώπων. Με βάση αυτό, φίλε μου, πιστεύεις ότι ο Πούτιν είναι μια πρωτόγονη αυτοκτονία, μαζί με ένα σωρό άτομα από την EdRa, να πάμε κόντρα; Λυπάμαι, αγαπητέ μου, δεν το πιστεύω.

  zy.Το ίδιο από τον ΠΟΕ, από όσο ξέρω, μπορείς πάντα να βγεις.
  Και η Ρωσία, η Πατρίδα μας, δεν θα επιτρέψει σκατά.
  1. Τατάνκα Γιοτάνκα
   Τατάνκα Γιοτάνκα 17 Ιουλίου 2012 19:27
   +3
   Απόσπασμα: Petrovich-2
   Και η Ρωσία, η Πατρίδα μας, δεν θα επιτρέψει σκατά.

   όπως έγραψες και εσύ, έναντι του 85 τοις εκατό, ποιος θα σε ρωτήσει αν θέλεις σκατά με τη μορφή του ΠΟΕ ή όχι, το πρόβλημα είναι ότι οι αρχές κρατούν εδώ και καιρό τον λαό για το .... που δεν μπορεί να έχει άποψη, εδώ είναι το δημοψήφισμα για τον ΠΟΕ που κηρύχθηκε παράνομο
  2. Igarr
   Igarr 17 Ιουλίου 2012 20:13
   +2
   Πέτροβιτς-2...
   καλά διαβάσατε;
   καλά κατανοητό - πώς μπορείτε να βγείτε;
   Αν και τα άλλα 192 μέλη πουν ναι, βγείτε έξω. δεν έχουμε αξιώσεις εναντίον σας.
   Και τι έγινε;
   Είσοδος - ρούβλι, έξοδος - 192; Πρωτα απο ολα? Και - μετά - απραγματοποίητες ευκαιρίες - 192 πολιτείες;
   ..
   Πρέπει να ενεργοποιείτε τον εγκέφαλό σας τουλάχιστον μερικές φορές, ε, Petrovich-2;
   1. Ρομάν Σκομορόχοφ
    Ρομάν Σκομορόχοφ 18 Ιουλίου 2012 09:26
    +1
    Δείτε την Ελλάδα...
 28. Alx1miK
  Alx1miK 17 Ιουλίου 2012 19:24
  0
  Τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να ενταχθούμε εκεί και τώρα φαίνεται ότι έχουμε συμφωνήσει. Τώρα είναι ενδιαφέρον τι πήγαν οι άνθρωποι μας για να υπογράψουν τα πάντα τόσο γρήγορα. Δεν είναι όλα τόσο απλά, τελικά.
 29. StrateG
  StrateG 17 Ιουλίου 2012 19:36
  0
  Θηλιά για τη Ρωσία...
 30. Πράττων
  Πράττων 17 Ιουλίου 2012 19:45
  -5
  Κακό Τατάρ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το να φοβάσαι τους λύκους στο δάσος δεν είναι ... να μαζεύεις σμέουρα. Αν μερικοί άνθρωποι έχουν αρκετό δικό τους υπόστεγο με τη μυρωδιά από γογγύλια στον ατμό, τότε αυτή είναι η προσωπική τους φοβία.
 31. Θείος
  Θείος 17 Ιουλίου 2012 20:05
  +1
  Απόσπασμα: Petrovich-2
  Ακόμη και εδώ, το 85% είναι κατά του ΠΟΕ. Αυτό είναι το 85% των ανθρώπων. Με βάση αυτό, φίλε μου, πιστεύεις ότι ο Πούτιν είναι μια πρωτόγονη αυτοκτονία, μαζί με ένα σωρό άτομα από την EdRa, να πάμε κόντρα; Λυπάμαι, αγαπητέ μου, δεν το πιστεύω.

  Πέτροβιτς, γιατί να φοβούνται; Ο θυμός των ανθρώπων ή τι; Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπήρχαν στιγμές χειρότερες από τώρα, και τίποτα, άντεξαν. Θα συνεχίσουμε να αντέχουμε. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν είναι επιλογή, πολλοί τον περιμένουν. Το να αλλάξεις κάτι για εκλογές επίσης δεν είναι σοβαρό, δεν υπάρχει κανένας να ψηφίσεις. Και δεν αφορά μόνο τον Πούτιν, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Οι αρχές είναι ακόμα οι ίδιες, οι κομμουνιστές, εννοώ, μιμούνται τους δημοκράτες. Ακόμη και ο συγγραφέας του άρθρου είναι ένας από αυτούς.
 32. SolDaT RF
  SolDaT RF 17 Ιουλίου 2012 20:19
  0
  [media=http://vk.com/video70251167_163463723]
 33. SolDaT RF
  SolDaT RF 17 Ιουλίου 2012 20:26
  0
  φτου... jo * και αυτός είναι ο ΠΟΕ.
 34. Grey68
  Grey68 17 Ιουλίου 2012 20:27
  +2
  Φυσικά, δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω πώς θα βγει η ένταξη στον ΠΟΕ, αλλά αν είναι τόσο ωφέλιμο για τη Δύση, γιατί δεν μας έσυραν εκεί επί βασιλείας του ΕΒΝ, όταν έγλειψαν ό,τι μπορούσαν; οι Αμέρς θα το κανόνιζαν γρήγορα. Όσο για τους τραπεζίτες μας και την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν λυπόμαστε καθόλου, οι πρώτοι γενικά έχασαν τη συνείδησή τους, η διαφορά μεταξύ 3-4% για αυτούς και 20-30% για εμάς είναι ακόμα πολύ σημαντική, ας φαγούρα όπως θέλουν.Η αυτοκινητοβιομηχανία μας είναι σαν εκείνο το "σκαντζόχοιρος - πουλί περήφανο μέχρι να το κλωτσήσεις δεν θα πετάξει" θα με καταλάβουν οι οδηγοί εγχώριων αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, ορισμένες μονάδες για το Gas 31105 2009. στέκονται από το 24ο Βόλγα, και οι υπόλοιπες τροποποιήσεις δεν έχουν πάει μακριά, αλλά γιατί θα το αγοράσουν τέλος πάντων.
 35. Έναστρη όπερα
  Έναστρη όπερα 17 Ιουλίου 2012 20:39
  +1
  Φαίνεται ότι όλοι εδώ είναι επαγγελματίες οικονομολόγοι, βαθιά έμπειροι στο διεθνές εμπόριο. Μάλλον γι' αυτό η γνώμη του επόμενου αναλυτή (παρεμπιπτόντως, γεωφυσικού και θεατρικής στο επάγγελμα) εκλαμβάνεται από την πλειοψηφία ως η απόλυτη αλήθεια. Με ανησυχεί τουλάχιστον το γεγονός ότι εδώ εξετάζονται μόνο οι αρνητικές συνέπειες της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Μια πραγματική ανάλυση, νομίζω, θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα της διαδικασίας. Είναι, μάλλον, μια συναισθηματικά εκφρασμένη θέση της συγγραφέα, που υποστηρίζεται από εκείνα τα στοιχεία και τα στοιχεία που ταιριάζουν στο περίγραμμά της, αλλά όχι μια ισορροπημένη ανάλυση ενός ειδικού.
  1. Κρουμπούμπες
   Κρουμπούμπες 18 Ιουλίου 2012 05:58
   -2
   Έναστρη όπερα
   σχόλιο συν, συμφωνώ απόλυτα για το άρθρο και τον συγγραφέα του !!!
 36. Θείος
  Θείος 17 Ιουλίου 2012 20:55
  +3
  Απόσπασμα από την Stary Opera
  Φαίνεται ότι όλοι εδώ είναι επαγγελματίες οικονομολόγοι, βαθιά έμπειροι στο διεθνές εμπόριο.

  Είναι, φυσικά, έτσι. Απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι φταίει. Είμαστε δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι πουλάμε πρώτες ύλες και όχι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αν και μπορούσαν. Είμαστε δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα βρίσκονται στα ράφια σε ακριβές τιμές και ο γηγενής αγρότης δεν τα βγάζει πέρα. Είμαστε δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι το αρχέγονο ρωσο-σοβιετικό μας σύστημα πνευματικών αξιών αντικαθίσταται από δυτική ποπ μουσική. Και μετά υπάρχει ο ΠΟΕ, δεν ξέρετε πού να πάτε από τα σκουπίδια της Δύσης, και εδώ μπαίνουμε σε αυτόν, μέχρι τα αυτιά μας.
  1. Έναστρη όπερα
   Έναστρη όπερα 17 Ιουλίου 2012 21:20
   +2
   Θείος (1)
   Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Ας δούμε όμως πώς έχει αλλάξει η κατάσταση στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια. 1. Η χώρα απέφυγε την κατάρρευση, αν και ήταν ήδη στα πρόθυρα. 2. Αν και όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, τόσο η βιομηχανία όσο και η γεωργία αναπτύσσονται. Όπως και οι συντάξεις και οι μισθοί.
   3. Σχεδόν εξοφλήθηκε το εξωτερικό χρέος. 4. Άρχισαν να υπερασπίζονται λίγο πολύ τα εθνικά τους συμφέροντα στον κόσμο.
   Δεν πρέπει να ξεχνάμε από ποια τρύπα πρέπει να βγει η σύγχρονη Ρωσία. Γι' αυτό η διαδικασία αυτή προχωρά με δυσκολία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Δύση, εκπροσωπούμενη κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το εμποδίζει με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν χρειάζονται μια ισχυρή Ρωσία. Στην εποχή του Γέλτσιν, η δημοκρατία στη Ρωσία ήταν, από την άποψή τους, όλα εντάξει, αλλά τώρα, αποδεικνύεται, υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.
   Ναι είναι. Διαφθορά, γραφειοκρατία, κλοπές... Αλλά ακόμα, δείτε τα μηνύματα της ίδιας Lenta. RU. Σχεδόν κάθε μέρα τώρα, που και που, έπαιρναν κάποιον με δωροδοκία. Δηλαδή αρχίζει ο αγώνας. Και μην πιστεύετε αυτούς που λένε ότι θα έρθουν στην εξουσία και η ευτυχία θα έρθει αύριο ...
   Δηλαδή, συμπεραίνω ότι κατά τη γνώμη μου, τώρα στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ένα πρόσωπο που επιδιώκει να αποκαταστήσει το παλιό της μεγαλείο και σίγουρα όχι να χορεύει στο ρυθμό της Δύσης. Επομένως, σκεφτείτε αν θα οδηγήσει τη χώρα στον ΠΟΕ εάν αυτό συνεπάγεται τέτοιες καταστροφικές συνέπειες; Το γεγονός ότι οι κομμουνιστές έχουν τώρα εγείρει μια καθολική κραυγή για αυτό (και ο συγγραφέας, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του, είναι κάπου εκεί έξω) είναι κατανοητό. Άλλωστε, ακόμη και πριν από την επανάσταση, το σύνθημά τους ήταν: "Όσο χειρότερο, τόσο το καλύτερο ..."
   Κάπου έτσι περίπου. Όσο για τις ηθικές αξίες, θα πω το εξής: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την οικογένεια στην ανατροφή των παιδιών.
   1. Πέτροβιτς-2
    Πέτροβιτς-2 18 Ιουλίου 2012 09:20
    +1
    Θα ήθελα, αγαπητέ μου, να βάλω για σένα, σαν παλιά όπερα, +, αλλά προς το παρόν αυτή η επιλογή είναι κλειστή για μένα. Και συμφωνώ μαζί σου.
 37. ΝΙΚΟΛΑΪ Τ
  ΝΙΚΟΛΑΪ Τ 17 Ιουλίου 2012 20:59
  0
  Κανένα από τα κέρδη από την ένταξη στον ΠΟΕ δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη γιγαντιαία αύξηση της ανεργίας.
  1. Έναστρη όπερα
   Έναστρη όπερα 17 Ιουλίου 2012 21:32
   0
   Είναι στο δρόμο του; :) Εννοώ «γιγαντιαία ανάπτυξη». :)
 38. Στρασίλα
  Στρασίλα 17 Ιουλίου 2012 21:13
  0
  Εξαιρετικός ζυγός εισαγωγής στο λαιμό της χώρας. τι εμποδίζει τους αξιωματούχους να μειώσουν τους δασμούς τώρα, αλλά τίποτα. Γιατί να καταλάβετε τη Ρωσία, αν μπορείτε απλά να έρθετε και να μαζέψετε τα πάντα που τρυπώνουν σε ένα κομμάτι χαρτί υπογεγραμμένο από τους δύστυχους κυβερνήτες μας. Έχουν μια τάση, να ξεπερνούν τον Γκορμπατσόφ και τον Γέλτσιν με μίσος για τη χώρα τους Μερικά συνθήματα.
 39. serezhasoldatow
  serezhasoldatow 17 Ιουλίου 2012 21:40
  +1
  Οι αναλύσεις μας γίνονται μεροληπτικά - μου αρέσει, θα γράψω καλά, δεν μου αρέσει... Δεν εμβαθύνω πολύ σε αυτό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι χειρότερο από ό,τι είναι τώρα. Θα είναι δύσκολο για τους αξιωματούχους να δωροδοκούν. Πόσα καλά εγχειρήματα στη Ρωσία έχουν ήδη πνιγεί στο βάλτο των βουλευτών και των αξιωματούχων. Θα υπάρξουν λιγότεροι ανέγγιχτοι ενώπιον του νόμου. Και πόσα χρήματα από τον προϋπολογισμό κλέβονται από αξιωματούχους, κατά τη γνώμη μου, ο Πούτιν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ZHKO. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερο να δοθεί μέρος αυτών των χρημάτων στον επενδυτή. Από αυτόν, ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες.. Αν οι υπάλληλοί μας δεν μένουν με κάποιο τρόπο στις ταμειακές ροές. Κατά το παρελθόν, το έμαθαν αυτό και το χρησιμοποιούν περίφημα.
  1. δ.gksueyjd
   δ.gksueyjd 17 Ιουλίου 2012 22:21
   +1
   ο χρόνος θα δείξει (η άνοιξη θα δείξει ποιος σκάει πού), αλλά στη ζωή μου άκουσα μόνο αύριο θα ζήσουμε καλύτερα. Είμαι 6 δωδεκάδες και όταν θα είναι αύριο, γίνεται όλο και χειρότερο, και οι υπάλληλοι ζουν όλο και καλύτερα. Το σύνθημα του ΕΚ «θα ζήσουμε καλύτερα» είναι 100% δικαιολογημένο, άρχισαν να ζουν καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι μετά την επικύρωση του ΠΟΕ θα ζήσουν ακόμα καλύτερα. am
   Και ακόμη και ο Serdyukov δεν αφαίρεσε το ΑΕΠ όταν το TFR ξεκινά τακτικά μια γωνιακή υπόθεση, οι αποθήκες πυρομαχικών εκρήγνυνται με αξιοζήλευτη κανονικότητα κ.λπ. (ένα κοράκι δεν βγάζει το μάτι του κοράκου)
   1. lotus04
    lotus04 18 Ιουλίου 2012 06:40
    0
    Παράθεση από: d.gksueyjd
    Το σύνθημα του ΕΚ είναι «θα ζήσουμε καλύτερα»


    Αυτό είναι «ΕΜΕΙΣ», όχι ο Λαός. Πιο αναιδές σύνθημα κανενός κόμματος δεν έχω ακούσει.
 40. δ.gksueyjd
  δ.gksueyjd 17 Ιουλίου 2012 22:11
  +1
  Η δημοκρατία είναι η δύναμη του χρήματος, που επιλέγεται για χρήμα για χάρη του χρήματος (M. Zadornov)
 41. μυαλό1954
  μυαλό1954 17 Ιουλίου 2012 22:19
  -1
  Με αυτά τα μικροπράγματα, ακόμα και στις ΗΠΑ τελείωσαν να παίζουν !!!
  Μεταφέρουμε την παραγωγή στην Κίνα - από εκεί όλα είναι για μια δεκάρα!
  Και με αυτή τη μετάφραση - θέσεις εργασίας και μισθοί BY-TYU !!!
  Πηγαίνετε να αγοράσετε για μια δεκάρα, αν τα έχετε !!!???

  Και ποιος από τους απλούς πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι για τον ΠΟΕ;
  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ, όπως του φαίνεται, ΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
  ΚΛΕΨΕ ΧΡΗΜΑΤΑ από την πώληση φυσικού αερίου, πετρελαίου, άνθρακα, ξύλου, μετάλλου,
  λιπάσματα κ.λπ. . ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ!!!
  Που και με τα καπιταλιστικά πρότυπα είναι ΚΛΕΦΤΕΣ!
  Τέτοιες κλοπές και ληστείες, που κάνουν οι κλέφτες-προδότες
  στη χώρα μας, επιτρεπόταν μόνο στον καπιταλιστικό κόσμο
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ!

  Ποιος στηρίζει τους ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ των κλεφτών-προδοτών
  και η φασιστική αποικιακή τους διοίκηση με αρχηγούς μαριονέτες, είναι για τον ΠΟΕ!
  1. lotus04
   lotus04 18 Ιουλίου 2012 06:38
   -1
   Παράθεση από: mind1954
   Και ποιος από τους απλούς πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι για τον ΠΟΕ;
   ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ, όπως του φαίνεται, ΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
   ΚΛΕΨΕ ΧΡΗΜΑΤΑ από την πώληση φυσικού αερίου, πετρελαίου, άνθρακα, ξύλου, μετάλλου,
   λιπάσματα κ.λπ. . ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ!!!


   Ολα είναι σωστά! Μόνο αυτό χρειάζονται! Αγοράστε τα πάντα για πένες. Πόσα μπορείτε να εξοικονομήσετε. Τίποτα, αν μη τι άλλο, θα τους βοηθήσουμε να σκάσουν.
 42. Karabin
  Karabin 17 Ιουλίου 2012 22:31
  0
  Δεν χρειάζεται να είσαι υπεροικονομολόγος για να καταλάβεις ότι εκείνες οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να παράγουν κάτι στη Ρωσία δεν θα διαρκέσουν πολύ στον ΠΟΕ χωρίς τον γρήγορο εκσυγχρονισμό. Αυτό θέλει χρήματα. Ποιος θα τους δώσει; Ευγενικοί θείοι πίσω από έναν λόφο; Θα είναι κακό για αυτό το φτηνό (μερικοί άνθρωποι ονειρευόντουσαν περίπου 3-5% ετησίως σε ένα δάνειο) οικονομικό τυρί σε μια ποντικοπαγίδα. Επιπλέον, οι διαπραγματευτές του ΠΟΕ διαπραγματεύτηκαν για το ληστρικό τραπεζικό μας σύστημα για αρκετά χρόνια ήσυχης ζωής. Δηλαδή, οι κατασκευαστές θα αισθάνονται ήδη τη γοητεία του ανταγωνισμού με τους ξένους στην εγχώρια αγορά και ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα κρατά τις επιχειρήσεις στον ίδιο πιστωτικό θηλιά, επιδεινώνοντας έτσι την κατάστασή τους.
  Δεν χρειάζεται να είσαι υπεροικονομολόγος για να καταλάβεις ότι με την ένταξη σε έναν οργανισμό όπου οι κανόνες είναι γραμμένοι για τα συμφέροντα άλλων, συμφωνώντας ότι αυτοί οι κανόνες είναι πιο σημαντικοί από τους εσωτερικούς κανόνες, χάνουμε την κυριαρχία στην οικονομία. Αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και στρατιωτική κυριαρχία.
  Θεωρώ ότι οι ενέργειες του προέδρου και της Ενωμένης Ρωσίας είναι αντιρωσικές και αντικρατικές.
  Θα περιμένουμε να δούμε τη θέση, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να δείτε - την επόμενη προδοσία;
 43. suharev-52
  suharev-52 17 Ιουλίου 2012 22:46
  -1
  Εγώ προσωπικά από την είσοδο, δεν περιμένω κάτι καλό. Θα είναι κακό, θα αλλάξουμε ειδικότητα. Οι τράπεζες έχουν διαπραγματευτεί περιθώριο από τον ΠΟΕ, θα τους «επιβάλουμε» με δικό μας φόρο. Ή, όπως ο Ιωσήφ Βισσαριόνοβιτς, ας ασχοληθούμε με την απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών. Με εκτιμιση.
 44. τμήμα τμήματος
  τμήμα τμήματος 18 Ιουλίου 2012 00:48
  0
  IMHO. Τα μειονεκτήματα της ένταξης στον ΠΟΕ είναι πολύ μεγαλύτερα από τα πλεονεκτήματα. ΑΛΛΑ η Ρωσία, αφού δεν γνώρισε αύξηση της παραγωγής από τον ΠΟΕ, θα εξακολουθεί να μπορεί να αρνηθεί την ένταξη σε αυτόν τον οργανισμό και θα υπάρχουν λόγοι και λόγοι. Αλλά γιατί να τη σύρετε εκεί από τα αυτιά δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν τραβάμε το δυτικό πλαίσιο, πρέπει να τραβήξουμε το ανατολικό. Ή στην ηγεσία μας καταλαβαίνουν ότι ο ΠΟΕ δεν είναι για πολύ, αφού το ίδιο το σύστημα χαρτοτραπεζικής, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τίποτα, σύντομα θα καταρρεύσει και είναι δυνατόν να εξαφανιστούν οι βωμολοχίες υπό τον ΠΟΕ σε άλλο μέρος. Χωρίς τα δεδομένα που έχει η κυβέρνηση, είναι δύσκολο να επιχειρηματολογήσουμε, και αυτά τα δεδομένα δεν θα μοιραστούν μαζί μας…
 45. Mr77Bear
  Mr77Bear 18 Ιουλίου 2012 01:29
  +4
  «Όλος ο λαός είναι εναντίον», «αλλά κανείς δεν ρώτησε τον λαό» - έγραψαν οι πολίτες της Ρωσίας και πήγαν για ύπνο βρίζοντας τον Πούτιν και την Ενωμένη Ρωσία. Αν ΟΛΟΙ οι άνθρωποι είναι εναντίον του, και φαίνεται τόσο αδιαφανές μπροστά, γιατί ΟΛΟΙ αυτοί οι άνθρωποι κάθονται σπίτι τους; Θα μπορούσε να συγκεντρώσει εκατομμύρια συγκεντρώσεις. Αλλά δεν νοιάζονται όλοι. Βλέπετε, δεν ρωτήθηκαν! ζητήσει

  Επίσης, αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν έγραφαν συνεχώς εδώ ότι η ένταξη στον ΠΟΕ είναι καλό, θα φωνάζατε όλοι «Χάρα!», «Ζήτω το λαμπρό μέλλον»! και έτρεξε χαρούμενα γύρω από το διαμέρισμα; Πώς εξαρτόμαστε από πηγές πληροφοριών, κατά Θεόν. κλάμα

  Αν ήμουν στη θέση σου, θα σκεφτόμουν καλύτερα πώς να υποστηρίξω περαιτέρω τον εγχώριο κατασκευαστή και να παραμείνω στη ζωή. Δεν θα αλλάξεις τίποτα πάντως.
  1. Ρομάν Σκομορόχοφ
   Ρομάν Σκομορόχοφ 18 Ιουλίου 2012 09:29
   -1
   Παράθεση από τον Mr77Bear
   Γιατί ΟΛΟΙ αυτοί οι άνθρωποι κάθονται στο σπίτι; Θα μπορούσε να συγκεντρώσει εκατομμύρια συγκεντρώσεις


   Γιατί υπάρχει νόμος για τα συλλαλητήρια. Αν δεν το επιτρέψουν, τότε δεν θα γίνουν συλλαλητήρια.
 46. Μαγκαντάν
  Μαγκαντάν 18 Ιουλίου 2012 01:56
  +1
  Είμαι και κατά του να φωνάζει «όλα χάθηκαν»! Πολλές από τις βιομηχανίες μας έχουν καλές πιθανότητες όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά χωρίς εμπόδια από τους συμμετέχοντες στον ΠΟΕ. Η βιομηχανία ξυλείας - με κάθε τρόπο έχει ένα πλεονέκτημα. Έλεγξα συγκεκριμένα τις τοποθεσίες των ΗΠΑ - υπάρχει τώρα μια σανίδα δόμησης έως και 900 $ ανά κυβικό μέτρο. Και στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλά δάση και μια ισχυρή βιομηχανία. Πουλάνε τις σανίδες και τα κόντρα πλακέ τους σε όλο τον κόσμο.
  Οι μεταλλουργοί μας είναι επίσης πιθανό να κερδίσουν.
  Σε βάρος της γεωργίας - νομίζω ότι έχουμε κάτι παραπάνω από καλά βήματα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν όλο και λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον κόσμο και όλο και περισσότεροι «φάγοι», ο ΟΗΕ κρούει ήδη τον κώδωνα του κινδύνου, λένε ότι οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται καταστροφικά ακριβώς εξαιτίας αυτού.
  Μηχανική - ας δούμε. Ένα θα πω σίγουρα - μέχρι τώρα οι τορναδόροι και οι συγκολλητές μας θα δίνουν αποδόσεις στους ξένους. Αυτά λένε οι ξένοι.
  Και ο υπόλοιπος κλάδος - ναι, πιθανότατα γεμάτος. Μόνο που θα λύγιζαν ούτως ή άλλως, αυξάνουν δασμούς ή όχι.
  1. lotus04
   lotus04 18 Ιουλίου 2012 06:30
   +1
   Απόσπασμα από το Magadan
   900 δολάρια το κυβικό μέτρο


   Έτσι θα το αγοράσετε για 900 $
   νεογνό ζώου.
   Απόσπασμα από το Magadan
   Μηχανική - ας δούμε.


   Που είναι?

   Απόσπασμα από το Magadan
   Ένα θα πω σίγουρα - μέχρι τώρα οι τορναδόροι και οι συγκολλητές μας θα δίνουν αποδόσεις στους ξένους.


   Είναι ήδη συνταξιούχοι. Έχετε εκπαιδεύσει νέους;
   Βγάλε τα ροζ γυαλιά σου.
  2. click80
   click80 18 Ιουλίου 2012 08:20
   -1
   Ο Μαγκαντάν συμφωνεί μαζί σου, γιατί εμείς στη Ρωσία έχουμε παράδοση μέχρι να τσιμπήσει ο ψητός κόκορας, ο Ρώσος να μην ανακατεύεται. Ο κλάδος μας χρειάζεται μια σημαντική ανακάλυψη, άγχος, πείτε το όπως θέλετε. Όσοι θέλουν να επιβιώσουν θα επιβιώσουν. Ναι, συμφωνώ ότι θα είναι δύσκολο για τη γεωργία, αλλά αργά ή γρήγορα θα ανέβει ούτως ή άλλως. Απλά πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας και ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα !!!!!
  3. δ.gksueyjd
   δ.gksueyjd 18 Ιουλίου 2012 16:54
   -1
   Είναι αλήθεια, όλες οι εταιρείες εμπορευμάτων θα κερδίσουν ----- καλά, τα νύχια είναι ήδη κινέζικα ή πολωνικά. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο νόμος για την απασχόληση του πληθυσμού και να πληρωθεί όχι 1 έτος, αλλά πριν από τη συνταξιοδότηση και να προωθηθεί στον ΠΟΕ ποτά
 47. Ruswolf
  Ruswolf 18 Ιουλίου 2012 05:59
  +1
  Αδέρφια Ουκρανοί!
  Και γιατί σιωπάς;
  Τελικά, μπήκες στον ΠΟΕ!
  Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας σχετικά.
  Από συγγενείς, χωρίς υψηλά συνθήματα - κοινοποιήστε τα αποτελέσματα του "πολιτισμού"
  1. χαρακτηριστικό γνώρισμα
   χαρακτηριστικό γνώρισμα 18 Ιουλίου 2012 07:13
   0
   Ruswolf,

   Και τι να πω: περισσότερος θόρυβος από την πραγματικότητα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε επίπεδο νοικοκυριού, όσον αφορά τη βιομηχανία, τους μεταλλουργούς και τους χημικούς στη σοκολάτα (πολέμησαν για την είσοδο στον ΠΟΕ), και τίποτα δεν έκλεισε για άλλους μετά την είσοδο, αν και ορισμένοι στη γεωργία, προσεύχονται μόνο για τον καιρό: οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται κάθε χρόνο, τα ποσοστά επιδότησης του ΠΟΕ είναι τόσο υψηλά που δεν είναι σαφές αν θα μπορέσουμε ποτέ να να στηρίξουμε τον αγροτικό παραγωγό μας Γενικά, ο ΠΟΕ είναι μια λέσχη μεγάλων επιχειρήσεων και εδώ και καιρό επιλύει ζητήματα, ανεξαρτήτως συνόρων. Επομένως, δεν είχαμε διαδηλώσεις για τον ΠΟΕ ούτε πριν από την ένταξη ούτε μετά. Περιμένουμε πολύ περισσότερα από την υπογραφή μιας δωρεάν εμπορική συμφωνία με την ΕΕ - εκεί, σε αντίθεση με τον ΠΟΕ, προβλέπονται ειδικές ποσοστώσεις για την εξαγωγή ουκρανικών προϊόντων (γεωργικά προϊόντα, χημεία, μέταλλο), οι οποίες
 48. Delink
  Delink 18 Ιουλίου 2012 08:43
  0
  Λοιπόν, όλοι μπήκαν, τώρα είναι ώρα να φύγουμε πριν να είναι πολύ αργά.
 49. Πέτροβιτς-2
  Πέτροβιτς-2 18 Ιουλίου 2012 09:15
  +1
  Γενικά, είναι περίεργο να ακούς ευθέως αντικρουόμενες απόψεις από αξιοσέβαστους σχολιαστές. Φίλοι μου, λοιπόν, αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως λαό, τότε πρέπει να παραδεχτείτε ότι είστε ακόμα σε θέση να αλλάξετε κάτι και να αναζητήσετε τρόπους. Γιατί να γκρινιάζετε και να βιάζεστε σε αυτό το site για το γεγονός ότι "δεν λύνουμε τίποτα";
  Ποιος δεν άφησε τον κόσμο (όλοι εμάς, εσάς) να βγει στις κάλπες; Τι, ο πολυτιμότερος προσωπικά πήγε και κλείδωσε τις πόρτες, ανέβασε τα παράθυρα, είπε: μην πάτε στις κάλπες; Και ήρθαν μόνο όσοι μπορούσαν να ελευθερωθούν; Άρα, σημαίνει ότι το 65% όσων ψήφισαν Πούτιν = είναι εχθροί του λαού, δηλ. εχθροί του εαυτού τους; Εδώ μυρίζει κάποιου είδους σχιζοφρένεια. Ο λαός έχει κάνει την επιλογή του. Και σταμάτα να γκρινιάζεις για αυτό.
  Δεν είναι η απλή είσοδος σε αυτόν τον γαμημένο ΠΟΕ που με ενοχλεί περισσότερο, αλλά αυτό πανικός, το οποίο μαστιγώνεται από έγκριτους αναλυτές (πιστέψτε με, έχω το δικαίωμα να κοροϊδεύω τον Σεργκέι Γιερβάντοβιτς, τον οποίο υποστηρίζω, έχει μεγάλα λάθη στην εξειδίκευσή μου, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν σε άλλους τομείς, κανένας από εμάς είναι άγιος). Ο πανικός δεν οδήγησε ποτέ σε καλό, θυμηθείτε τουλάχιστον το Lame Horse.
  Είναι το επιθετικό τουφέκι Καλάσνικοφ ένα όπλο, ένα εργαλείο για φόνο ή ένα φετίχ για προληπτικό τρόμο; Αν επιλέξουμε το πρώτο, τότε είμαστε στρατιώτες και χρησιμοποιούμε τα όπλα για τον σκοπό τους, υπερβαίνοντας τον εχθρό. Κι αν το μηχάνημα για εμάς, όπως και για τις ξανθές, είναι ΤΡΟΜΕΡΟ και ΤΡΟΜΕΡΟ-ΗΜΕΛΙΩΤΟ μπαστούνι, τότε θα χάσουμε. Τι είναι για εμάς ο ΠΟΕ; Μέχρι στιγμής - ως επί το πλείστον τρομακτικό μπαμπούλα. Και τι πραγματικά - θα δείξει η πρακτική. Ή μήπως κάποιος, σαν μικρό παιδί, χαίρεται να τρομάζει τους άλλους με τρομερές ιστορίες για το «μαύρο χέρι» και να τρομάζει ηδονικά τον εαυτό του;
  Σταματήστε να πανικοβάλλεστε ήδη, σε αυτόν τον ιστότοπο, όπου όλοι φορούν ιμάντες ώμου κάτω από τα avatar, ο πανικός είναι γενικά ακατάλληλος.

  Igarr, Αγαπητέ, Ίγκαρρεκ, σε παρακαλώ, μην είσαι αγενής (είμαι για το "μερικές φορές ενεργοποιώ τον εγκέφαλο", δεν σε προσέβαλα προσωπικά, οπότε φέρσου με αξιοπρέπεια, σαν άντρας).
  1. Ruswolf
   Ruswolf 18 Ιουλίου 2012 13:38
   0
   Αγαπητέ Πέτροβιτς!
   Συμφωνώ μαζί σου ότι βαρέθηκα τον πάτο και το ίδιο!

   Άρα, σημαίνει ότι το 65% όσων ψήφισαν Πούτιν = είναι εχθροί του λαού, δηλ. εχθροί του εαυτού τους;


   ΟΧΙ κουρασμενος?

   Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι από το 65%, το μισό δεν υποστηρίζει τον Πούτιν και οι υπόλοιποι δεν το πειράζουν.
   Στη Ρωσία, αυτές είναι οι τρίτες εκλογές σύμφωνα με ένα σενάριο "Καλύτερα από αυτό - περισσότερο από αυτό"

   Και τώρα δεν συζητούν για τον Πούτιν, αλλά για την είσοδο της Ρωσίας στον ΠΟΕ - ο κόσμος θέλει να καταλάβει γιατί, και γιατί, και ποιος το χρειάζεται περισσότερο. Και αυτό είναι δικαίωμά του!
 50. Patriot
  Patriot 18 Ιουλίου 2012 12:49
  +1
  Ναι. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του λαού μας για τον ΠΟΕ είναι πολύ εύγλωττα.


  Όπως βλέπετε, περίπου το 85% τάσσεται ενεργά κατά της ένταξης της χώρας μας στον ΠΟΕ. Και, αυτό δεν είναι το «νικηφόρο» 63,6% των ψήφων του Πούτιν από δήθεν προσέλευση στις κάλπες, που έλαβε με νοθεία, νοθεία και προφανή εξαπάτηση της εταιρείας δημοσίων σχέσεων της ομάδας ψηφοφόρων του Πούτιν. Καημένε, μάλιστα, έκαναν μια πλασματική απόπειρα κατά της ζωής του Βόβα, ώστε οι συμπονετικοί Ρώσοι να του ρίξουν την ψήφο τους.

  Ταυτόχρονα, οι αρχές γνωρίζουν τι πιστεύει ο κόσμος για τον ΠΟΕ. Επιπλέον, κανείς από τους πραγματικούς βιομήχανους και επιχειρηματίες δεν βλέπει το παραμικρό όφελος για τη χώρα από την ένταξη στον ΠΟΕ. Όμως, όπως λένε, η συμμορία του Πούτιν, που καταστρέφει ενεργά τη χώρα μας, δεν κάνει δεκάρα. Αντιλαμβάνεται τον λαό σαν ένα κοπάδι από πρόβατα και καλικάντζαρους.
  Επιπλέον, οι αρχές ουσιαστικά διατήρησαν με απόλυτη εχεμύθεια τις προϋποθέσεις για την ένταξη στον ΠΟΕ. Μόνο ένα συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί από αυτό. Φαίνεται ότι με την ένταξη στον ΠΟΕ, ο Πούτιν και η συμμορία του αποφάσισαν να τελειώσουν επιτέλους τη ρωσική βιομηχανία και γεωργία. Όπως ακριβώς με την παρουσία του καλικάντζαρου Serdyukov στη θέση του υπουργού Άμυνας, ο Πούτιν αποφάσισε να κάνει τον στρατό εντελώς ανίκανο.

  Αλλά, τι να πω - για αυτό που πολέμησαν, έπεσαν σε κάτι. Γιατί, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Κρεμλίνου, περίπου το 63,6% όσων ψήφισαν ψήφισαν σε αυτόν τον ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!
  Τώρα λοιπόν, σύντροφοι, καθίστε ήσυχοι στις τρύπες σας και δείτε πώς καταστρέφει τον στρατό μας, τοποθετεί βάσεις του ΝΑΤΟ στη Ρωσία, τον τραβάει στον ΠΟΕ κ.λπ.
  Τώρα δεν φταίει κανείς για αυτό. Τον επιλέξατε σύντροφοι!