Στρατιωτική αναθεώρηση

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»

42
Начало проектных работ по созданию крейсера проекта 1143.5 - 1978 год. Работы ведутся ленинградским ПКБ. Первый вариант – усовершенствованный аванпроект тяжелого авианесущего крейсера 1143. Проектирование ведется согласно научно-исследовательской работе под названием «Ордер», являющейся военно-экономическим обоснованием авианесущего крейсера с ядерной установкой проекта 1160.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»


Проектирование велось на основе следующих проектов:
- аванпроект 1160 – авианосец водоизмещением 80 000 тонн;- проект 1153 – большой крейсер с αεροπορία вооружением (50 ЛА), водоизмещением 70 00 тонн. Заложенных и построенных кораблей нет;
- проектный авианосец, рекомендованный Минсудпромом, водоизмещение 80 000 тонн, самолетов и вертолетов до 70 единиц;
- проект 1143М – авианосец, имеющий на вооружении сверхзвуковые самолеты типа Як-41. Это третий авианосный корабль проекта 1143 – 1143.3. Был заложен с 1975 году, принят в 1982 году, выведен из состава в 1993 году;
- проект 1143А – авианосец проекта 1143М с увеличенным водоизмещением. Четвертый построенный авианесущий крейсер. Заложен в 1978 году, принят в 1982 году. С 2004 года проходила модернизация корабля для индийских ВМС. Принят в состав ВМС Индии в 2012 году.
- тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 – это следующая пятая модификация проекта 1143 и пятый, построенный авианесущий крейсер.

В октябре 1978 года, постановлением Совета Министров СССР Министерству Обороны было поручено разработать тактико-техническое задание на проект корабля 1143.5, Министерству судостроительной промышленности выдать эскизный проект и технический проект к 1980 году. Предположительное начало серийного строительства кораблей проекта 1143.5 – 1981 год, окончание – 1990 год. Закладка и строительство кораблей - стапель «О» николаевского судостроительного завода.

Эскизный проект подготовили к 1979 году, в этом же году его одобрил главнокомандующий ВМФ С.Горшков. Через несколько месяцев, в 1980 году, глава военного ведомства Д.Устинов подписывает директиву Генерального штаба, в которой говорилось о необходимости изменения проекта 1143.5. Теперь срок готовности технического проекта отодвигался на 1982 год, строительство на 1986-91 годы. В апреле 1980 года, главнокомандующий ВМФ С.Горшков утверждает тактико-техническое задание с внесенными изменениями проекта. Летом 1980 года все задействованные стороны – министерство судостроительной промышленности, министерство авиационной промышленности, Военно-Воздушные Силы и Военно-Морской Флот признают разработку проекта корабля 1143.5 полностью выполненной.

Однако изменения проекта продолжаются. Использование на корабле проекта 1143.5 авиационного вооружения прорабатывалось согласно постановлению Совета Министров СССР. В конце 1980 года ЦНИИ военного кораблестроения корректирует тактико-техническое задание на проект корабля 1143.5. Тогда же принимается решение о постройке второго корабля проекта 1143.4 (1143А) вместо корабля проекта 1143.5. Однако в дальнейшем проект снова дорабатывают - технический проект 1143.42. В начале весны 1981 года от ГУК ВМФ на николаевский судостроительный завод поступает договор на производство заказа 105. Осенью 1981 года в проект корабля внесли изменения – водоизмещение увеличили на 10 тысяч тонн. Далее в проект вносятся следующие изменения:
- установка на борт корабля ПКР «Гранит»;
- увеличение авиационного вооружения до 50 единиц;
- трамплинный взлет самолетов без использования катапульты;

Окончательный технический проект 1143.5 был готов к марту 1982 года. Принят постановлением Совета Министров СССР № 392-10 от 7.05.1982 года.

1 сентября 1982 года корабль проекта 1143.5 заложили на модернизированном стапеле «О» николаевского судостроительного завода и присвоили название «Рига» с заводским номером 105. Через два месяца корабль переименовывают в «Леонид Брежнев». В декабре 1982 года началась установка 1-го блока корпусной конструкции. Кстати, это был первый корабль, состоящий из 24-х блоков корпуса. Блоки шириной корпуса, длиной 32 метра, высотой 13 метров, весом до 1.7 тыс. тонн. Надстройки корабля также устанавливались в виде блока.

Все двигательные и энергетические системы были заказаны на 1983-84 год. Их монтаж и установка велась на уже частично собранном корпусе, что привело к вскрытию палуб и некоторых переборок и сильно замедлило весь процесс строительства. Первые фотографии нового корабля, сделанные со спутника, появились во французской прессе в 1984 году, готовность ТАКР на этот год составляла 20 процентов.Корабль спущен со стапеля в конце 1985 года, вес корабля не превышал 32 тысяч тонн, готовность корабля оценена на 35.8 процентов. В 1986 году главным конструктором проекта 1143.5 назначают П.Соколова. В середине 1987 года корабль снова переименовывают – теперь он стал называться ТАКР «Тбилиси», готовность корабля оценивается в 57 процентов. Идет задержка постройки корабля (ориентировочно на 15 процентов) из-за срыва поставок различного оборудования. На конец 1988 года готовность ТАКР оценивается на 70 процентов. Ориентировочная стоимость корабля на 1989 год составила около 720 миллионов рублей, из них почти на 200 миллионов идет задержка поставок оборудования и систем. В этом же году был назначен новый главный конструктор Л.Белов, готовность корабля оценена на 80 процентов. На корабле установлено около 50-ти процентов радиоэлектронного оборудования и систем, большая часть оборудования прибыла на корабль в 1989 году.

Первый выход корабля в море произвели 20.10.1989 года. Его разрешили официально все участники проекта. Из готовых решений на корабле, была готова к применению авиагруппа. Выход корабля был завершен 25.11.1989 года. Испытания авиагруппы начинаются 1.11.1989 года – Су-27К первым совершил посадку на палубу. Сразу после посадки произвел взлет с палубы ТАКР МиГ-29К.Укомплектование корабля вооружением и радиоэлектронным оборудованием закончено к 1990 году, полная готовность корабля оценивается на 87 процентов. Ходовые заводские испытания были проведены весной-летом 1990 года. В октябре 1990 года корабль последний раз меняет свое название, которое носит и поныне – ТАКР «Адмирал Στόλος Советского Союза Кузнецов». За время 1-го этапа проводимых испытаний корабль успешно прошел более 16 тысяч миль, более 450 раз взлетали самолеты с палубы корабля. Госиспытания первого ТАКР проекта 1143.5 окончены 25.12.1990 года, после которых его принимают в состав ВМФ. Дальнейшие испытания корабля проходили до 1992 года на Черном море, после которых он уходит в состав Северного флота.


Проектное развитие корабля:
- усовершенствование проекта 1143 – было предложено пять вариантов, основные прорабатываемые узлы: катапульта, аварийный барьер, аэрофинишеры, КТУ. Водоизмещение до 65 000 тонн. Основное вооружение: 12 пусковых ПКР «Гранит»;- проект 1143.2 – следующий вариант усовершенствования корабля. Основные прорабатываемые узлы: две катапульты, увеличенный ангар, летная палуба. Водоизмещение до 60 000 тонн. Основное вооружение: авиагруппа в составе 42 ЛА (часть из которых возможно вертолеты);
- эскизный вариант проекта 1143.5 – предложенный вариант прорабатывали по возможности докования. Водоизмещением до 65 000 тонн. Вооружение – авиагруппа из 52 машин (30 самолетов и 22 вертолета) и 12 пусковых ПРК «Гранит»;
- проект 1143.5 (Устинова-Амелько) – изменения проекта корабля под требования министерства обороны. Прорабатываемы узлы: трамплин, КТУ или АЭУ проектов 1143.4/1144. Водоизмещение до 55 000 тонн. Основное вооружение: 12 пусковых ПКР «Гранит» и авиагруппа из 46 самолетов типа Як-41;
- проект 1143.5 (ЦНИИВК) – подкорректированный проект ЦНИИ военного кораблестроения. Водоизмещение до 55 000 тонн. Прорабатываемые узлы: добавлена катапульта резерва, уменьшена конструкция корпуса, уменьшен запас авиационного топлива. Основное вооружение: авиагруппа в составе 46-ти ЛА (самолёты укороченного и вертикально взлета типа Як-41).
- проект 1143.42 – подкорректированный проект в пользу второго корабля проекта 1143.4. Водоизмещение до 55 000 тонн. Прорабатываемые узлы: увеличение палубы, катапульта. Основное вооружение: авиагруппа в составе 40 ЛА (присутствуют самолеты ДРЛО), ПКР «Базальт»;
- проект 1143.42 (корректировка МО) – откорректированный проект по решению военного ведомства. Водоизмещение - до 65 000 тонн. Прорабатываемые узлы: трамплин. Основное вооружение: 12 пусковых ПКР «Гранит», авиагруппа в составе 50 ЛА.


Устройство и конструкция ТАКР проекта 1143.5
Конструктивно корабль состоит из 24-х блоков, весом около 1.7 тысячи тонн. Корпус сварного исполнения с 7 палубами и 2 платформами. При строительстве корабля использовали два крана «Кане» финского производства, грузоподъемность каждого 900 тонн. Корпус корабля покрыт специальным радиопоглощающим покрытием. Если условно поделить корабль на этажи, то их количество составит 27 этажей. Всего внутри корабля выполнено 3857 помещений различного назначения, из которых отметим: каюты 4-х классов – 387 помещений, кубрики – 134 помещений, столовые – 6 помещений, душевые – 50 помещений. При строительстве корабля было использовано более 4 тысяч километров кабельных трасс, 12 тысяч километров труб различного назначения. Корабль получил сквозную палубу площадью более 14 000 м2 с трамплином под углом 14.3 градуса в носовой части корабля. На трамплине и кромках углов палубы установлены профилированные обтекатели. На взлетную палубу самолеты доставляются 40-тонными подъемниками (правый борт) на нос и корму корабля. Ширина палубы – 67 метров. Участок посадочной полосы длиною 205 метров и шириной 26 метров расположен под углом 7 градусов. Поверхность палубы покрыта специальным противоскользящим и термостойким покрытием «Омега», а участки вертикального взлета/посадки покрыты термостойкими плитами «АК-9ФМ». С левой и правой стороны от пусковых идут две взлетные полосы (длина разбега 90 метров), которые сходятся в верхнем окончании трамплина. Третья взлетная полоса длиной 180 метров (левый борт ближе к корме). Для обеспечения защиты обеспечивающего персонала и ЛА от взлетающих самолетов на палубе используют дефлекторы с охлаждением. Для посадки ЛА на палубу используют аэрофинишеры «Светлана-2» и аварийный барьер «Надежда». Посадку самолета осуществляют с помощью радиосистемы ближней навигации и оптической системы посадки «Луна-3». Закрытый ангар длиною 153 метра, шириною 26 метров и высотою 7.2 метра вмещал 70 процентов штатной авиагруппы. В нем так же хранятся тягачи, пожарные машины специальный комплекс средств для обслуживания ЛАК. В ангаре выполнена цепная полуавтоматическая система транспортировки штатных ЛА, транспортировка ЛА на палубе производится с помощью тягачей. Ангар разделен на 4 отсека складными огнеупорными шторами с электромеханическим управлением, для обеспечения противопожарной безопасности. Конструктивная защита надводной части корабля экранированного типа, внутренние защитные преграды – композитные конструкции по типу сталь/стеклопластик/сталь. Основным материалом выбрали высокопрочную сталь (предел текучести 60 кгс/мм2). Цистерны авиатоплива, топлива и боезапаса защищены с помощью локального коробчатого бронирования. Впервые при строительстве отечественных кораблей применяют подводную конструктивную защиту. Глубина ПКЗ около 5 метров. Из 3-х продольных перегородок, вторая была бронированной многослойного типа. Непотопляемость обеспечивалась при затоплении 5-ти смежных отсеков, длиной не более 60 метров.


Εξουσία – котлотурбинного типа, состоящая из 8 новых паровых котлов, 4 главных турбозубчатых агрегатов ТВ-12-4, обеспечивающих общую мощность 200 000 л.с. Движители – 4 винта с фиксированным шагом.

Ενέργεια – 9 турбогенераторов, общей мощностью 13500 кВт, 6 дизельных генераторов общей мощностью 9000 кВт.

Вооружение и оснащение ТАКР проекта 1143.5
12 подпалубных ПУ ударного ПКР «Гранит» размещены у самого основания трамплина. Пусковые прикрыты бронекрышками заподлицо с палубой. Системы постановки помех 4 ПУ ПК-10 и 8 ПУ ПК-2М с боекомплектом 400 выстрелов (СУ "Терция").Зенитное вооружение корабля – 4 модуля зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» с боезапасом 192 ракеты, 8 модулей ЗРАК «Кортик» с боезапасом 256 ракет, 48 000 снарядов. Модули установлены побортно, обеспечивая круговой обстрел воздушных целей.Артиллерийское вооружения корабля – три батареи АК-630М с боезапасом 48 000 боеприпасов.

Противоторпедное вооружение корабля – две 10-ствольные установки РБУ-12000, установленные в корме побортно. Боезапас 60 РГБ.

Авиагруппа – по проекту 50 ЛА. На 2010 год в его составе находились 18 Су-33, 4 Су-25Т, 15 Ка-27 и 2 Ка-31.

Радиотехническое вооружение и оборудование корабля – 58 систем и комплексов, основные из них:
- БИУС «Лесоруб»;
- СОИ «Тройник»;
- комплекс дальнего целеуказания «Коралл-БН»;
- многофункциональный РЛК «Марс-Пассат» с фазированной антенной решеткой;
- трехкоординатная РЛС «Фрегат-МА»;
- двухкоординатная РЛС «Подкат» обнаружения низколетящих воздушных целей;
- комплекс навигации «Бейсур»;
- оборудование связи «Буран-2»;
- станции активных помех МП-207, МП-407, ТК-Д46РП;
- РЛС управления полетами «Резистор»;
- комплекс радиоэлектронной борьбы «Кантата-1143.5»;
- комплекс гидроакустики «Полином-Т»;
- станции гидроакустики «Звезда-М1», «Амулет», «Алтын»;
- навигационные радиолокационные станции «Наяда-М», «Вайгач-У»;
- станция звукоподводной связи «Штиль»;
- система космической связи «Кристалл-БК»;
- система боевого управления ЛА «Тур-434»;
- телевизионная система посадки «Отведок-Раскрепощение»;
- станция наведения «Газон»;
- система автоконтроля «Контроль»;Антенные устройства большинства систем и комплексов размещены на надстройке корабля. Радиосредства приемо-передачи - более 50 единиц. Это 80 трактов приема-передачи информации и данных, большая часть которых может работать одновременно.

Вспомогательное оборудование насчитывает более 170 наименований и состоит из 450 отдельных единиц.

Спасательные средства корабля – командирский катер проекта 1404, два катера проекта 1402-Б, два 6-весельных яла (проект ЯЛ-П6), 240 ПСН-10М (спасательные плотики в контейнерах).

Основные характеристики ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»:
- μήκος - 304.5 μέτρα.
- ширина КВЛ/палуба – 38/72 метра;
- βύθισμα - 10.5 μέτρα;
- высота трамплина над водой – 28 метров;
- водоизмещение стандарт/полн/макс – до 46000/59000/67000 тонн;
- скорость эконом/макс – 18/32 узла;
- дальность эконом/макс хода – 8000/3800 миль;
- αυτονομία - 1.5 μήνες
- личный состав корабля экипаж/летный состав – 1533/626 человек.В этом году ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»:
- 08 января – в составе корабельной авианесущей группы ВМФ РФ вошел с Сирийский порт Тартус с официальным дружеским визитом;- 16 февраля – в составе корабельной авианесущей группы ВМФ РФ завершил поход по Средиземному морю и возвращается в базу приписки Североморск;
- 2012-17 гг – должна начаться модернизация корабля, работы будут проводиться производственным объединением «Севмаш».


Πηγές πληροφοριών:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-5.html
http://flot2017.com/item/opinions/55248
http://www.atrinaflot.narod.ru/2_mainclassships/01_takr_11435/0_11435_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=163tmz19FQI
Συντάκτης:
42 σχόλιο
Αγγελία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram, τακτικά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, μεγάλος όγκος πληροφοριών, βίντεο, κάτι που δεν εμπίπτει στον ιστότοπο: https://t.me/topwar_official

πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. Σαχαλίνη
  Σαχαλίνη 15 Αυγούστου 2012 09:15 π.μ
  +9
  Очень хочется верить, что после модернизации этот красавец вернется в строй нашего флота и будет дальше служить школой для палубных летчиков. Очень жаль, что собрат Кузнецова сейчас ходит под китайским флагом, а вершина отечественной школы строения авианосцев "Ульяновск" так и не увидел моря.
  1. Petergut
   Petergut 15 Αυγούστου 2012 10:25 π.μ
   -4
   Только вместо авианосца "Ульяновск" нарисовалась база НАТО "Ульяновск", Ёпть!
   1. Σιβάν
    Σιβάν 17 Οκτωβρίου 2015 22:21
    0
    Παράθεση από Petergut
    Только вместо авианосца "Ульяновск" нарисовалась база НАТО "Ульяновск"

    Не нет же там никакой базы, и не было! Предполагалось всего лишь создать там транзитный пункт для натовских грузов в Афганистан.
    Но вот что самое важное:
    18 мая 2015 года было отменено разрешение на транзит вооружений и других военных грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию.

    Удивляет, что многие до сих пор продолжают повторять этот бред про "БАЗЫ НАТО НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ! ВСЁПРОПАЛОПУТИНСЛИЛ!".

    А вот авианосец "Ульяновск" действительно очень жаль.
  2. Πολιτικά
   Πολιτικά 15 Αυγούστου 2012 10:27 π.μ
   +4
   Σαχαλίνη,

   даже можно сказать вершина Советской школы строения авианосцев Ульяновск...
  3. lonshakovpetr
   lonshakovpetr 23 Αυγούστου 2012 23:35 π.μ
   0
   а могли оба нам служить στρατιώτης
 2. kenvas
  kenvas 15 Αυγούστου 2012 09:24 π.μ
  +8
  А мне очень хочется верить что в России построят нормальные атомное Авианосцы с минимум 90-100 самолётами они ой как нужны России! и я верю что так будет!
  1. borisst64
   borisst64 15 Αυγούστου 2012 10:28 π.μ
   +4
   Удивительно, но "Кузнецов" без ядерной установки!
  2. Simon
   Simon 2 Οκτωβρίου 2012 16:45
   0
   Я верю, что такие авианосцы у нас в России будут. Как говорится, Ναί ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР.
 3. maloi3326
  maloi3326 15 Αυγούστου 2012 09:29 π.μ
  +1
  Дальнейшие испытания корабля проходили до 1992 года на Черном море, после которых он уходит в состав Северного флота. -он в декабре 1991г. в Видяево у пирса стоял
  1. djerel
   15 Αυγούστου 2012 10:03 π.μ
   +2
   до 1992 года, но не в 1992 году, в конце 1991 года он прибыл в видяево
 4. Andrey από το Chelyabinsk
  Andrey από το Chelyabinsk 15 Αυγούστου 2012 09:51 π.μ
  + 10
  Эххх... не то, чтобы я был фанатом СССР (там тоже далеко не все хорошо было), но сейчас бы в составе ВМФ СССР имелось 4 АВ типа "Ульяновск" и 2 ТАВКР типа "Кузнецов"....
  Как написал в какой-то из своих "Пираний" Бушков:
  "Жалко только что все заканчивается бородатыми демократами..."
 5. ντάμπα
  ντάμπα 15 Αυγούστου 2012 09:52 π.μ
  +3
  Нужны такие штуки 2 на ЧФ дабы они Восточное Средиземное море
  1. ZSU
   ZSU 15 Αυγούστου 2012 10:18 π.μ
   -3
   Нема денюх, успокойтесь.
  2. andrei332809
   andrei332809 15 Αυγούστου 2012 10:35 π.μ
   +1
   на КЧФ граниты нельзя.какой-то договор
   1. μαύρος αετός
    μαύρος αετός 15 Αυγούστου 2012 11:30 π.μ
    +2
    По международному договору какому то лохматому, через босфор запрещен проход авианосцев(((((( потому "Кузя" авианесущий крейсер, нашли вот такую бюрократическую лазейку
    1. andrei332809
     andrei332809 15 Αυγούστου 2012 11:36 π.μ
     0
     да вроде нет.точно не знаю,но что-то о безъядерной зоне на чёрном и балтийском морях.а граниты способны нести бч варианта а.поэтому они и на экспорт запрещены
     1. μαύρος αετός
      μαύρος αετός 15 Αυγούστου 2012 13:28 π.μ
      +2
      Есть такая конвенция Монтре от 1936 года, в ней сказано:
      Άρθρο 11. Τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας μπορούν να διέρχονται από τα στενά πλοία κεφαλαίου χωρητικότητας που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 14 πρώτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι περνούν μόνα τους, συνοδευόμενα από δύο το πολύ αντιτορπιλικά.
      και πολλά άλλα:
      (1) Τα πλοία κεφαλαίου περιλαμβάνουν πλοία των ακόλουθων δύο υποκατηγοριών: (α) Πολεμικά πλοία επιφανείας, εξαιρουμένων των αεροπλανοφόρων, των βοηθητικών πλοίων και των πλοίων που υπάγονται στην υποκατηγορία (β), των οποίων το τυπικό εκτόπισμα υπερβαίνει τους 10 τόνους (000 μετρικούς τόνους) ή όπλα μεταφοράς 10 ίντσες (160 mm);

      (β) Πολεμικά πλοία επιφανείας, εξαιρουμένων των αεροπλανοφόρων, των οποίων το τυπικό εκτόπισμα δεν υπερβαίνει τους 8 τόνους (000 μετρικούς τόνους) και τα οποία φέρουν πυροβόλα διαμετρήματος άνω των 8 ιντσών (128 mm).

      (2) Τα αεροπλανοφόρα είναι πολεμικά πλοία, ανεξαρτήτως εκτόπισης, που κατασκευάζονται ή μετατρέπονται κυρίως για αεροπορικές επιχειρήσεις. Εάν η αεροπορική δράση δεν είναι ο κύριος σκοπός τους, αυτά τα πλοία δεν θα πρέπει να ταξινομηθούν ως αεροπλανοφόρα, ακόμη και αν διαθέτουν θάλαμο πτήσης.
      1. Perse.
       Perse. 15 Αυγούστου 2012 17:59 π.μ
       +2
       Говоря про Конвенцию Монтрё, от 1936 года, нужно разделять боевые корабли черноморских стран (к коим относится современная Россия) и не черноморских стран (к коим относится США и все страны, которые не имеют своей территории на берегах Черного моря). Так вот, только не черноморским странам запрещено проводить авианосцы и подводные лодки, а другие военные корабли, - не крупнее 10000 тонн, отряда кораблей не более суммарных 15000 тонн, на срок визита в море не более 21 суток (статьи 8-22 Конвенции, положение IV). СССР мог проводить авианосцы, единственное, следуя проливами на них запрещались полеты палубной авиации.
       1. μαύρος αετός
        μαύρος αετός 15 Αυγούστου 2012 19:56 π.μ
        0
        так у меня же указано, что черноморские, первое слово в статье 11, в отношении нечерноморских государств надо будет почитать отдельно
 6. Συνταγματάρχης
  Συνταγματάρχης 15 Αυγούστου 2012 10:24 π.μ
  +8
  Вот нашёл в своём архиве фото:

  МО СССР Маршал Советсткого Союза Д.Ф.Устинов на палубе такр на фоне Як-38 (кликабельно).
  1. KuygoroZhIK
   KuygoroZhIK 15 Αυγούστου 2012 22:28 π.μ
   0
   Спасибо, товарищ полковник!
   1. Ευγένιος
    Ευγένιος 17 Αυγούστου 2012 22:15 π.μ
    0
    интересное фото, а это палуба Тбилиси?не знал что 38-ые были на ней.
 7. andrei332809
  andrei332809 15 Αυγούστου 2012 10:39 π.μ
  0
  а вообще конечно моща!
  смотрел про него фильм дсп-он может одновременно вести бой с 36 целями- надводными,воздушными и береговыми
 8. ξένος 595
  ξένος 595 15 Αυγούστου 2012 11:35 π.μ
  +3
  надо объявить сбор средств на подъем отечественного флота, как это было в конце 19-го века, я думаю россияне легко на три авианосца денег соберут, но деньги под контроль общественного комитета....корпуса кораблей можно и в Англии сделать, как до революции и делали, а оружие, авиацию и электронику наши установить...............как думаете?
  1. Oleg1986
   Oleg1986 15 Αυγούστου 2012 12:37 π.μ
   +2
   Думается, многие бы вложились в это дело. Да вот только организовать прозрачность подобной процедуры, видимо, нереально. Если бы можно было в принципе прослеживать подобные вложения, то у нас давным давно все просто шикарно было бы, а тому, кто изобретет способ контроля памятник при жизни поставили бы.
  2. Ίλιχ
   Ίλιχ 15 Αυγούστου 2012 15:41 π.μ
   0
   А сколько такой красавец может стоить, интересно?
   1. Perse.
    Perse. 15 Αυγούστου 2012 18:15 π.μ
    +1
    Идея хорошая, было бы желание у власть имущих иметь авианосцы. Китайцы уже продемонстрировали, как купив один корпус ("Варяг") можно достроить авианосец. Ко всему, опыт Второй мировой показал, что если очень надо, - в авианосцы переделывали боевые и гражданские суда. Пока "Кузя" будет "чалиться" на модернизации, нужно хоть из сухогруза или танкера делать "учебный" авианосец. На Дальнем Востоке пропадает корпус атомного судна проекта 1941, можно бы было, и атомный крейсер "Киров" переделать в авианосец (вертолетоносец).
    1. Protey
     Protey 15 Αυγούστου 2012 19:39 π.μ
     0
     Оправдано ли это экономически, перестраивать БэУшный корабль ? Не будет ли это чудо дороже нового авианосца? Затраты гигантские, а результат - некий эрзац авианосец. Строить так новый, с учетом последних достижений науки и техники.
     1. Perse.
      Perse. 15 Αυγούστου 2012 22:28 π.μ
      +2
      В том и беда, Protey, все стали "экономистами", торгашами, а надо быть еще и стратегами, политиками. Где же взять сейчас новенький атомный авианосец, который еще вчера нужен? Нам впору вспомогательные крейсера создавать из гражданских судов, для несения службы в открытом море, из траулеров сторожевики делать, для охраны экономической зоны. Пусть я утрирую, но лучше иметь авианосец переделанный из другого судна, чем ничего, ожидая 10-15 лет. "Горшок" для индусов, ведь, тоже по сути переделали, тем более, корпус может быть и новым, а переоборудование дешевле, и, главное быстрее. Еще в СССР подобное пытались сделать (проект "Халзан"), не получилось только из-за непомерных амбиций, чтобы, и швец, и жнец, и на дуде игрец был (не потянул он слежение за подводными лодками из-за шумности своего "гражданского" движка).
      1. Protey
       Protey 16 Αυγούστου 2012 06:42 π.μ
       +1
       10 - 15лет строить, это чисто по нашему ! А второе, откуда такая спешка ? Нам так срочно понадобились авианосцы? Что нибудь с Гондурасом не поделили ?
       1. Andrey από το Chelyabinsk
        Andrey από το Chelyabinsk 16 Αυγούστου 2012 07:49 π.μ
        +1
        На "Халзане", действительно, только против Гондураса и воевать
       2. Perse.
        Perse. 16 Αυγούστου 2012 09:16 π.μ
        +1
        Господь с Вами, Protey, Гондурас, Гондурасом и останется, а вот России без сильного флота может и не стать. Корабли долго строяться, пока создадут проект нового авианосца, к 2020 этак году, да лет 10-15 на строительство... Боюсь, что уже война на пороге, и лучше сейчас синица в руках, чем завтра утка под кроватью.
      2. Andrey από το Chelyabinsk
       Andrey από το Chelyabinsk 16 Αυγούστου 2012 07:44 π.μ
       +3
       Παράθεση από Perse.
       Еще в СССР подобное пытались сделать (проект "Халзан"), не получилось только из-за непомерных амбиций, чтобы, и швец, и жнец, и на дуде игрец был (не потянул он слежение за подводными лодками из-за шумности своего "гражданского" движка).

       Ошибаетесь, уважаемый. Основной причиной отказа от Халзанов стало то, что строить их можно было ТОЛЬКО на верфях Николаева, αντί για ТАВКРов.
       1. Perse.
        Perse. 16 Αυγούστου 2012 09:05 π.μ
        +2
        Увы, Андрей, при всем уважении, это Вы не совсем правы. Первоначально корабли проекта "Халзан'' планировалось строить на Херсонском ССЗ, где и строился прототип, контейнеровозы-ролклеры проекта 1609 "Капитан Смирнов", построено 4 единицы. Из-за изменений ТТЗ было создано несколько модификаций для удовлетворения требованиям по противолодочной борьбе. После всех изменений, возросло водоизмещение, да и сам проект фактически был перенесен в корпус проекта 1143, что создало конкуренцию авианесущему крейсеру, строительство стало возможным лишь на Николаевском ССЗ. В этом все верно, согласен с Вами.
        1. Andrey από το Chelyabinsk
         Andrey από το Chelyabinsk 16 Αυγούστου 2012 14:22 π.μ
         +3
         Да, по всей видимости Вы правы, а я неправ - ибо моя информация относится, безусловно, к модифицированному ТТЗ.
         Но, если мне не изменяет память - первое ТТЗ предусматривало корпус ролкера почти без изменений - т.е. никакой конструктивной защиты, даже двойного дна...в общем, по меркам гражданского судстроя. Хорошо ли это? По моему претензии моряков были более чем обоснованы.
         Или я опять ошибаюсь?
         Με εκτίμηση,
         1. Perse.
          Perse. 16 Αυγούστου 2012 17:11 π.μ
          0
          Я привел пример с десантным вертолетоносцем на базе контейнеровоза-ролкера только для иллюстрации возможностей пополнения флота в экстренном случае. Совершенно согласен с тем, что проект "Халзан" не был идеалом, но к БДК, возможно, был бы приемлемым дополнением, ведь справедливости ради, мы остались и без "Халзана", и, без его модификации на базе авианесущего крейсера. Согласитесь, "Мистраль" тоже не идеал, но купили, пополниться флот. Не понимаю только необходимости свои верфи подобной французской экзотикой грузить, теряя время и деньги на сомнительные боевые качества, вместо строительства полноценных боевых кораблей. Хотелось бы узнать Ваше мнение по переделкам некоторых судов в авианосцы, пусть даже гипотетически, как "альтернативная история", - атомный крейсер "Киров" и атомное судно связи проекта 1941 "Урал".
          1. 77bor1973
           77bor1973 16 Αυγούστου 2012 23:09 π.μ
           0
           Нужно чтобы был корпус, без надстроек , но это слишком упрощённо для второй мировой когда японцы свой " синано" строили из недостроенного линкора!
          2. Andrey από το Chelyabinsk
           Andrey από το Chelyabinsk 17 Αυγούστου 2012 12:05 π.μ
           +1
           Παράθεση από Perse.
           Хотелось бы узнать Ваше мнение по переделкам некоторых судов в авианосцы, пусть даже гипотетически, как "альтернативная история", - атомный крейсер "Киров" и атомное судно связи проекта 1941 "Урал".

           На мой взгляд - занятие превесьма неразумное. Объем перестроек сопоставим с созданием нового корабля, но хорошего АВ все равно не получится (как ни крути - а корпус нашего ТАРКР - это корпус корабля в 25 тыс тонн весом. очень маленький АВ выходит), а с учетом текущей изношенности корпуса прослужит такая новостройка недолго.
           В целом, влупив куда больше средств, чем индусы в Викрамадитью получим что-то на уровне...не дотягивающей до Викрамадитьи.
           Ну а если Вы все же желаете поразвлечься - в порядке альтернативной истории - могу предложить такую игру ума
           Берем ДВА ТАРКР и создаем на их основе авианосец-катамаран γέλιο γέλιο γέλιο
           1. Perse.
            Perse. 17 Αυγούστου 2012 16:07 π.μ
            0
            Наверное, я более консервативен, авианосец-катамаран из двух крейсеров мне в голову не приходил. Спорить глупо, из "Кирова", конечно, "Нимитц" не получиться, но легкий авианосец или вертолетоносец, вполне. Грустная история по долгим, тяжелым и затратным "родам" авианосца для индусов имеет свои объяснения, в принципе, перестройка корабля более быстрый и дешевый процесс, чем строительство с нуля, опыт Второй мировой тому подтверждение. Ждать, пока у нас родят новый суперавианосец, а после еще и построят... Повторюсь, что переделки, - вынужденная мера, на мой взгляд, для нашего положения, вполне оправданная. Поразвлечься с рисунками кораблей на тему альтернативной истории, может, и соберусь, пригодятся навыки учебы в художественной школе и архитектурном институте. Спасибо, за состоявшийся диалог.
           2. Andrey από το Chelyabinsk
            Andrey από το Chelyabinsk 17 Αυγούστου 2012 16:20 π.μ
            +1
            А Вы приходите на http://alternathistory.org.ua/ - Ваши идеи и рисунки (а заодно можно и примерные ТТХ) там будут очень кстати:)
  3. stariy
   stariy 15 Αυγούστου 2012 19:08 π.μ
   0
   дома нужно строить чтоб опыт накопить да и мощности задействоват.а денег не жалко на такое дело да только разворуют!!!
  4. Protey
   Protey 15 Αυγούστου 2012 19:34 π.μ
   +1
   Сейчас средства детям на лечение собирают, у государства на это " не хватает", одни призывы - " Давай рожай, выправляй демографию ! " .
   Корпуса тоже надо самим делать , пора уж за дело браться !
  5. μη πανέμορφο
   μη πανέμορφο 15 Αυγούστου 2012 22:50 π.μ
   +2
   Денег скорее всего будет собрано достаточно,но вот насчёт контроля-назначат своих,а дальше по традиции...
 9. Svistoplyaskov
  Svistoplyaskov 15 Αυγούστου 2012 13:03 π.μ
  +2
  Намечено заменить на крейсере морально устаревшее радиоэлектронное оборудование, системы оружия, и видимо, силовую установку, вызывающую массу нареканий у военных моряков.
  Подписан контракт на закупку МиГ-29К для ВМФ России. В период с 2013 по 2015 годы построить и поставить Военно-Морскому Флоту России 20 самолетов МиГ-29К и четыре МиГ-29КУБ взамен Су-33 и Су-25УТГ.
  1. andrei332809
   andrei332809 15 Αυγούστου 2012 19:48 π.μ
   +1
   на него бы су-47,вообще красота бы была
 10. ΝΟΝΙ4
  ΝΟΝΙ4 15 Αυγούστου 2012 14:12 π.μ
  +1
  Красавец!Жаль наш продали((
  1. έκπτωση
   έκπτωση 15 Αυγούστου 2012 16:02 π.μ
   +1
   Жаль наш продали


   Не жаль и хорошо что продали!
   Пора переходить к постройке новых современных кораблей с атомной энергетической установкой а не заниматься реставрацией старого дерма.
   Когда то и Москвич - 412 был отличным автомобилем, но как ты его не модернизируй - уровня безопасности и комфорта современных авто не достичь!
   1. Ίλιχ
    Ίλιχ 15 Αυγούστου 2012 16:34 π.μ
    +2
    Да уж лучше был бы "москвич", но на ходу, чем мечты о "мерседесе" после 2020г.
    К тому же "Ульяновск" не был москвичем. Его порезали в начале 90х в состоянии 90% гтовности, если я не ошибаюсь. Это был современный, даже по нынешним меркам, авианосец.
 11. Bismark
  Bismark 15 Αυγούστου 2012 15:46 π.μ
  0
  Красавец! Еще таких бы 6 штук на вооружение вообще красота была бы!
  1. Andrey77
   Andrey77 18 Αυγούστου 2012 17:59 π.μ
   0
   Ты головой думай! "Кузя" дизельный, а не атомный. Это сколько за каждым возить кораблей сопровождения. Врагу не надо топить Кузю, достаточно потопить танкер с топливом позади Кузи.
 12. Andrey96
  Andrey96 15 Αυγούστου 2012 16:56 π.μ
  +1
  Красивый авианосец слов нет.,Нам-бы ещё таких парочку для решения текущих геополитических проблем.
 13. RossMK
  RossMK 15 Αυγούστου 2012 20:53 π.μ
  +1
  Красавец! На нем бы разместить ПАК-ФА и Су-35. Вот это была бы связка! Надеюсь, что после модернизации он станет лучше и мощнее чем сейчас. России просто необходимо иметь хоть два авианосца.
 14. REPA1963
  REPA1963 15 Αυγούστου 2012 20:55 π.μ
  +1
  Водоизмещение 45-55т.тонн.а у амеров по моему 106т.тонн почти в 2раза больше и их 10штук,нам догонять и догонять.И автономность мала.
  1. andrei332809
   andrei332809 16 Αυγούστου 2012 06:46 π.μ
   -3
   у амов авианосцы в серьёзной ситуации могут рассчитывать только на сопровождение,а кузнецов практически в любом случае может защитить себя сам
   1. Andrey από το Chelyabinsk
    Andrey από το Chelyabinsk 16 Αυγούστου 2012 07:48 π.μ
    +3
    Не сможет, не обольщайтесь. Полноценную атаку авиацией "по всем правилам" не переживет даже ПВО "Петра Великого".
 15. Andrey77
  Andrey77 18 Αυγούστου 2012 17:53 π.μ
  +2
  Силовая – котлотурбинного типа, состоящая из 8 новых паровых котлов..

  Дальше можно не читать. Он НЕ атомный. Значит сзади - баржа с мазутом, которая и установит скорость ордера - 20 узлов... Баржа. А от баржи не оторвешся...
 16. lonshakovpetr
  lonshakovpetr 23 Αυγούστου 2012 23:33 π.μ
  0
  2 лучше,чем один στρατιώτης
 17. Μπαρ90
  Μπαρ90 28 Αυγούστου 2012 23:39 π.μ
  0
  Красивый, ничего не скажешь... Я уверен, что после модернизации эта плавучая КРЕПОСТЬ будет ещё крепче и смертоносней. Нужно уже строить авианесущие крейсеры с баллистическими ракетами ))) или крылатыми большой дальности... Будет непревзойдённо!!!
 18. bugagich
  bugagich 25 Ιουλίου 2013 15:52
  0
  Мне вот интересно,господа,глянуть на закладную 1143.5. Ни у кого, случаем, фото не завалялось?
 19. Όχι
  Όχι 2 Νοεμβρίου 2014 21:08 π.μ
  0
  К сожалению не нашёл, так сказать, ЛТХ данного авианоца: известно, что ударная группа на данный момент состоит из 24-26 су-33. Это 2 тактических эскадрилии, однако как скоро Кузнецов сможет поднять хотя бы одну ударную группировку, нигде не написано.
  Собственно, это является краеугольным камнем и "Нимицев" тоже. Разбомбить цель "двойкой" в какой-нибудь банановой республике они, конечно, смогут, но для прорыва мало-мальской ПВО нужна как минимум эскадрилия.

  Может кто знает время, за которое "нимиц" и "кузя" подымают в воздух 12-16 самолётов?