Στρατιωτική αναθεώρηση

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη Πολιτική Απορρήτου) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο διαδικτυακός πόρος "Military Review", που βρίσκεται στο όνομα τομέα topwar.ru, σχετικά με τον χρήστη κατά τη χρήση του ιστότοπου, των προγραμμάτων και των προϊόντων του .

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

1.1 Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

1.1.1. "Διαχείριση ιστότοπου (εφεξής η διαχείριση του ιστότοπου)" - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι να διαχειρίζονται τον ιστότοπο, ενεργώντας για λογαριασμό της VO-media LLC, οι οποίοι οργανώνουν και (ή) πραγματοποιούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επίσης καθορίζουν τους σκοπούς της επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνθεση προσωπικών δεδομένων, που υπόκεινται σε επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα.

1.1.2. "Προσωπικά δεδομένα" - κάθε πληροφορία που σχετίζεται με άμεσα ή έμμεσα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων).

1.1.3. "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων" - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, διευκρίνισης (ενημέρωση, αλλαγή) , εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

1.1.4. Η «εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική απαίτηση για τον Διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για να εμποδίσει τη διανομή τους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή άλλους νομικούς λόγους.

1.1.5. "Χρήστης τοποθεσίας περαιτέρω (Χρήστης)" - ένα άτομο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω του Διαδικτύου.

1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η χρήση του πόρου από τον Χρήστη σημαίνει αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των όρων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

2.2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2.3.Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο https://topwar.ru, το οποίο δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τους ιστότοπους τρίτων, στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο.

2.4. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη του ιστότοπου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 3.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις υποχρεώσεις της Διαχείρισης του Ιστότοπου για μη αποκάλυψη και παροχή καθεστώτος προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης κατόπιν αιτήματος της Διαχείρισης του ιστότοπου κατά την εγγραφή.

3.2. Προσωπικά δεδομένα που εξουσιοδοτούνται για επεξεργασία βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχονται από τον Χρήστη συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στον Ιστότοπο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.2.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3.3. Ο ιστότοπος προστατεύει τα Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα κατά την προβολή ενοτήτων διαφημίσεων και κατά την επίσκεψη σελίδων στις οποίες είναι εγκατεστημένο το στατιστικό σενάριο του συστήματος ("pixel"):

  • Διεύθυνση IP;
  • πληροφορίες από cookies
  • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ·
  • χρόνος πρόσβασης;
  • διεύθυνση σελίδας·
  • παραπομπή (διεύθυνση της προηγούμενης σελίδας).

3.3.1. Ο ιστότοπος συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, για τον έλεγχο της νομιμότητας των χρηματοοικονομικών πληρωμών.

3.4. Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν προσδιορίζονται παραπάνω υπόκεινται σε ασφαλή αποθήκευση και μη διανομή, εκτός από όσα προβλέπονται στις παραγράφους. 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχείριση του Ιστότοπου για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Παροχή στον Χρήστη πρόσβασης στους εξατομικευμένους πόρους της Ιστοσελίδας.

4.1.2. Καθιέρωση σχολίων με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, αιτημάτων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, επεξεργασίας αιτημάτων και αιτήσεων από τον χρήστη.

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничет

4.1.5. Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης.

4.1.6. Δημιουργία λογαριασμού για την πραγματοποίηση αγορών, εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει να δημιουργήσει λογαριασμό.

4.1.7. Ειδοποίηση του Χρήστη της Ιστοσελίδας για την κατάσταση της Παραγγελίας.

4.1.8. Επεξεργασία

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

5.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να διαβιβαστούν στους εξουσιοδοτημένους φορείς κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об наранани

5.5. Η διαχείριση του ιστότοπου λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

6.1. Ο χρήστης υποχρεούται:

6.1.1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση της Ιστοσελίδας.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной иф

6.2. Η διαχείριση του ιστότοπου υποχρεούται:

6.2.1. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που λαμβάνονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Λάβετε προφυλάξεις για να προστατεύσετε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών σε υπάρχουσες επιχειρηματικές συναλλαγές.

6.2.4. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον σχετικό χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλουν αίτηση ή ζητούν την περίοδο επαλήθευσης, σε περίπτωση αποκάλυψης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή παράνομων ενεργειών.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1. Η διοίκηση του ιστότοπου, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ευθύνεται για απώλειες που υπέστη ο Χρήστης σε σχέση με την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2. 5.3., 7.2. και XNUMX. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

7.2. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, η διαχείριση του ιστότοπου δεν ευθύνεται εάν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες:

7.2.1. Έγινε δημόσιος τομέας πριν από την απώλεια ή την αποκάλυψή του.

7.2.2. Είσοδος

7.2.3. Δημοσιεύθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1. Πριν προσφύγετε στο δικαστήριο με αξίωση για διαφορές που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ του Χρήστη του ιστότοπου και της Διαχείρισης του ιστότοπου, είναι υποχρεωτική η υποβολή αξίωσης (γραπτή πρόταση για εκούσια επίλυση της διαφοράς).

8.2. Ο αποδέκτης της αξίωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης, γνωστοποιεί στον αιτούντα εγγράφως τα αποτελέσματα της εξέτασης της αξίωσης.

8.3. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαφορά θα παραπεμφθεί στη δικαστική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

8.4. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας εφαρμόζεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης Ιστοσελίδας.

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

9.1. Η διοίκηση του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

9.2. Η νέα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

9.3. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να απευθύνονται [προστασία μέσω email].